Ὥρα νὰ πράξουμε ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα μᾶς ἐπιβάλλουν!!!

Ὥρα νὰ πράξουμε ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν!!!

Φορολογοῦν στὰ …αὐτιά, εἰσφορὲς ἐπάνω στὸν τζῖρο γιὰ σύνταξη οπὺ δὲν θὰ πάρης.
Ζητοῦν 100% προκαταβολὴ φόρου, τεκμήρια ἀπίστευτα, ΕΝΦΙΑ καὶ ἐπὶ πλέον νέους φόρους 2,5 δισεκατομμύρια εὐρῶ.
Κάθε μῆνα ἕνα δισεκατομμύριο εἶναι τὰ νέα ἀνείσπρακτα.
Ἔχει κάτσει ὅλη ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων γιατὶ μὲ τὰ τεκμήρια καὶ τὸν φόρο στὴν ἀντικειμενικὴ ἀξία, μαζὺ μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ, δὲν μπορεῖ νὰ ἀγοράσῃ καὶ νὰ πουλήσῃ κάποιος, οὔτε κἂν νὰ ἐνοικιάσῃ μεγάλο σπίτι.

Τρεῖς φίλοι, συνεταῖροι, μὲ 70.000 τζῖρο,  καλοῦνται νὰ πληρώσουν 37.000 εὐρῶ σὲ φόρους.
Ἐπὶ τοῦ τζίρου ὁ φόρος. Ὄχι ἐπὶ τοῦ κέρδους.
Φεύγουν γιὰ Βουλγαρία.

Φίλος μὲ 20.000 εὐρῶ κέρδη καλεῖται νὰ ζήσῃ τὴν οἰκογένειά του μὲ μόλις 6.000 εὐρῶ ποὺ ἀπομένουν.
Καὶ τοῦ χρόνου χειρότερα.

Αὐτοκαταστροφὴ μὲ τὸν ἀπίστευτο Κατρούγκαλο νὰ τὰ θεωρῇ φυσιολογικὰ καὶ κομμουνιστικὰ (ὅπως εἶπε) ὅλα αὐτά.

Πρέπει νὰ κάνουμε τὰ ἀκριβῶς ἀνάποδα, ἀλλά ποιός θά ξεκινήση νά πῇ τήν ἀλήθεια;

Ὅπως εἶπε ὁ βουλευτὴς Δημαρᾶς: «ἐὰν δὲν πῇς ψέμματα, δὲν ἐκλέγεσαι…»
Καὶ εἶναι ἀκόμη βουλευτής.  Δὲν ἔχει πνιγεῖ στὸ φτύσιμο.

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

ἐπιμέλεια Φιλονόη καὶ φίλοι

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply