Πολίτες τοῦ κόσμου;

Ἕνας πυρηνικὸς φυσικὸς μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ καλὸς στὸ νὰ κατασκευάζῃ ἀτομικὲς βόμβες, δὲν εἶναι ὅμως τὸ κατάλληλο πρόσωπο γιὰ νὰ διδάξῃ ἠθική.
Ὁ κάθε Χῶκινγκ μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ καλὸς στὶς ρομποτικὲς κατασκευές, ἀλλὰ δὲν εἶναι τὸ κατάλληλο πρόσωπο γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως καὶ ἐξελικτικῆς πορείας της.
Ἕνας μαθηματικὸς μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ καλὸς στὸ νὰ λύνῃ ἐξισώσεις, δὲν εἶναι ὅμως φιλόσοφος!

Πολίτες τοῦ κόσμου;

Ἡ Τερέζα Μέι ἐπανέλαβε μία γνωστὴ θέση τῶν πολιτικῶν φιλοσόφων, καλῶς ἀποδεδειγμένη.
Οἱ δὲ ἐπιστήμονες, γιὰ πολλοστὴ φορά, ἔγιναν καταγέλαστοι, ἐπιδιδόμενοι σὲ νέο ῥεσιτὰλ ἀμαθείαας, παραλογισμοῦ καὶ παιδαριωδῶν τοποθετήσεων (δεῖτε σχόλιο τῆς δημοσιεύσεώς τους, γιὰ τὸ πόσο κραυγαλέα ἄσχετοι εἶναι περὶ θεμάτων στοιχειώδους πολιτικῆς ἀγωγῆς).
Παραθέτω σχετικὴ ἀνάλυση τοῦ Alain de Benoist, γιὰ τὸ ἄτοπον -ἢ πιὸ σωστὰ τὸ ἀνύπαρκτον- τῆς ἀνεκδιηγήτου αὐτῆς πομφόλυγας «πολίτης τοῦ κόσμου»:

«Ὅσον ἀφορᾶ στὶς οἰκουμενιστικὲς οὐτοπίες καὶ τὸν μαρασμὸ τῶν παραδοσιακῶν ταυτοτήτων ἡ γαλλικὴ Νέα Δεξιὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπεροχὴ τῶν διαφορῶν, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι οὐτε παροδικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ὀδηγοῦν σὲ κάποιαν ἀνωτέρα μορφὴ ἐνότητος, οὔτε περιστασιακὲς πτυχὲς τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. Ἀντιθέτως, αὐτὲς οἱ διαφορὲς εἶναι ἡ οὐσία τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Μποροῦν νὰ εἶναι πάτριες (ἐθνοτικές, γλωσσικές), ἀλλὰ ἐπίσης καὶ πολιτικές. Ἡ ἰθαγένεια συνεπάγεται τὸ ἀνήκειν, τὸ συντάσσεσθαι καὶ τὸ συμμετέχειν στὸν δημόσιο βίο σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα. Ἔτσι, κάποιος μπορεῖ νὰ εἶναι ταὐτοχρόνως πολίτης τῆς γειτονιᾶς του, τῆς πόλεώς του, τῆς περιοχῆς του, τῆς χώρας του καὶ τῆς Εὐρώπης, ἀναλόγως μὲ τὴν φύση τῆς ἐξουσίας ποὺ ἔχει δοθεῖ σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα ἐθνικῆς κυριαρχίας.

Ἀντιθέτως,  δὲν γίνεται κάποιοςνὰ εἶναι ἕνας πολίτης τοῦ κόσμου, διότι ὁ «κόσμος» δὲν εἶναι μία πολιτικὴ κατηγορία. Τὸ νὰ θέλῃ κάποιος νὰ εἶναι πολίτης τοῦ κόσμου εἶναι τὸ νὰ συνδέῃ τὴν ἰθαγένεια μὲ μία ἀφηρημένη ἔννοια προερχομένη ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῶν «Λίμπεραλ» τῆς Νέας Τάξεως.

Manifesto for a European Renaissance, Alain de Benoist & Charles Champetier.

Alain de Benoist & Charles Champetier.

«if you believe you are a citizen of the world, you are a citizen of nowhere” That’s what Teresa May just said.

And in doing so, she snubs international communities like the UK science community. We are proud citizens of everywhere, gathering in multinational vibrant labs all over the world. Through global teamwork, we deliver better health, energy, technology and environment for all. That was the whole point of the #ScienceIsGlobal hashtag. It’s a statement about a focus on shared responsibility and identity. Humanity. We utterly reject her crass notion that being a proud citizen of the world somehow removes your UK citizenship… makes you a reject – to be ostracised from your own country. Just like the false division between being British and European. Being a citizen of the world is a badge of pride and vision to be worn *alongside* your pride in your town of birth, your country of birth and the country in which you make your living. Please share if you agree.»

Shientistw for EU

Theresa May’s speech sparks Twitter backlash over ‘citizen of the world’ remark

 Οἱ ἰδεοληπτικὲς ἐκστρατεῖες τῶν ἐπιστημόνων γιὰ ἀνεπίτρεπτες πολιτικὲς παρεμβάσεις δὲν θὰ πρέπη νὰ ἐκπλήσσουν. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἀνήρτησα αὐτὴν τὴν εἴδηση, γιὰ νὰ γνωρίζουμε ἀπὸ ποῦ ὑποκινοῦνται ὅλοι ἐκείνοι:

Χειραγώγησις …«ἐπιστημονική» ἐθνικῶν θεμάτων!

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply