Βενιζελικὸ Ἀνάθεμα

Σὰν σήμερα τὸ 1916 ἔγινε τὸ «Ἀνάθεμα» τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως:

Βενιζελικὸ Ἀνάθεμα

Ὀγκώδης ἀντιβενιζελικὴ πορεία μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο κατευθύνεται στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως γιὰ νὰ ἀναθεματίσῃ τὸν «ὁλετῆρα» τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Ἐκεῖ ὁ κάθε διαδηλωτὴς ἔριχνε μία πέτρα καὶ ἐπανελάμβανε τὴν κατάρα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου κατὰ τοῦ Βενιζέλου. «Κατὰ Ἐλευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος ἀρχιερεῖς καὶ ἐπιβουλευθέντος τὴν βασιλείαν καὶ τὴν πατρίδαν, ἀνάθεμα ἔστω».

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ τὸν ἐζητοκραύγζαν τὸ 1912-1913, μεζὺ μὲ τὸν βασιλέα.
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ θὰ τὸν ξανα-ἐζητοκραύγαζαν τὸ 1919 καὶ τὸ 1920, ἀνακηρύσσοντάς τον «Ἄξιον τῆς Πατρῖδος» μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συνθήκης τῶν Σεβρῶν.

Ἕνας λαὸς παρμητικός, ποὺ κάποιαν στιγμὴ καταντᾶ ὄχλος, ποὺ ἄγεται καὶ  φέρεται…
Εὐκολόπιστος κι αὐθόρμητος…

 (ἡ φωτογραφία εἶναι ἡ μόνη διασῳθεῖσα ἀπὸ τὸ «Ἀνάθεμα»)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply