Βοτανικὸς Ἑάλω ἐκ τῶν …ἔσω!!!

Στὸν Βοτανικὸ κάποιοι συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες ἅναψαν τὴν φλόγα τῆς ἐπαναστάσεως, τὴν προστάτευαν καὶ τὴν ἔτρεφαν μὲ αὐτοθυσία ἐπὶ 117 ἡμέρες καὶ νύκτες, γιὰ νὰ τὴν κάνουν πυρά, ποὺ θὰ βαπτίση τὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ξυπνήση μέσα τους τὸ πολυπόθητο ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ σκοπὸς ἕνας: ἑνωμένοι ὅλοι νὰ πολεμήσουν τὴν ἀπογύμνωση τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος καὶ τὸ ξεπούλημα Θεοῦ καὶ Πατρίδος, πρὶν ἡ κατάστασις γίνῃ μὴ ἀναστρέψιμος.

Ἦσαν ἕτοιμοι (ὅλοι αὐτοί) νὰ ἀπωθήσουν μὲ κάθε κόστος τὴν ὁποίαν παρέμβαση τοῦ κράτους – παρακράτους, τῶν ἀναρχικῶν καὶ ἄλλων πουλημένων – ἐξαγορασμένων.
Ἦσαν ἕτοιμοι ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ ἀπο-νενοημένον.

Δὲν ἐγνώριζαν ὅπως πὼς ὑπὸ τὴν σκιὰ τῆς γαλανόλευκης καὶ τὴν σκέπη τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας τελεῖτο προμελετημένο σχέδιο προβοκάτσια, ἀπὸ τὸν «στρατηγὸ τῆς ἧττης» καὶ τοὺς ἀκολούθους, σφετεριστὲς τοῦ ἀγῶνος γιὰ ἐλευθερία!

Οἱ ἐξελίξεις ἦσαν καταιγιστικές.
Ὁ ἀμετανόητος «στρατηγὸς ἐφιάλτης» παρέκλεινε τοῦ στόχου του.
Ὑπετάχθη στὰ θελήματα τῆς ἐξουσίας. Πιθανότατα νὰ εἶχε καὶ σχέσεις ἀπὸ παλαιότερα.
Κατέστη φερέφωνον, ὑποβολεὺς καὶ παραλήπτης.
Ὑπεβάθμισε καὶ γελοιοποίησε τὸ ἐγχείρημα τῆς ἀντιστάσεως.

Αὐτὸς ὁ χαρισματικὸς ἀπατεών, μὲ ἀπίστευτο βάρος εὐθύνης, ἀσέλγησε ἐπάνω στὸ ὄνειρο γιὰ ἐλεθερία, ἀν τὶ ὁλίγων ἀργυρίων.
Ἀπ΄ ὅ,τι φάνηκε ἐκμεταλλεύθηκε ἀκόμη καὶ τὴν μικρὴ συνδρομὴ πτωχῶν Ἑλλήνων, ποὺ συνεφώνησαν μὲ τὸ ὅλο ἐγχείρημα, λειτουργώντας ἔτσι ὡς ἀπογοητευτής, πιθανότατα κατόπιν ἐντολῶν «ἄνωθεν».
Ἔπρεπε  νὰ σχηματισθοῦν συνειρμοὶ ἀμφισβητήσεως στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ, γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὸ σθένος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀντέδρασαν κατὰ τῆς βαρβάρου ἐκμουσουλμανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας, σύμφωνα μὲ τὰ κελεύσματα τοῦ ἐν Ἑλλάδι ὑποκαταστήματος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἀλλὰ καὶ νὰ βουλιάξῃ κάθε περιθώριο ἀντιστάσεως, τώρα καὶ στὸ μέλλον.

Τραγικὸς ἐπίλογος τῶν μεθοδεύσεων, ποὺ ἦταν ἡ διχοτόμησις τοῦ ἐθνικοπατριωτικοῦ ἀγῶνος, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς ἦταν ἀκομμάτιστος καὶ ἡνωμένος, ἀλλὰ καὶ ἡ πλήρης ἀνατροπὴ τοῦ ἀντικειμενικοῦ στόχου.
Νύκτα ἔδιωξε τοὺς πραγματικοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἀντιστάσεως, ποὺ δὲν ἐξυπηρετοῦσαν τὶς ἀνάγκες καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ κόμματος «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.», τὸ ὁποῖον ὑπηρετοῦσε.
Γνωρίζοντας πὼς τὸ πρωΐ τῆς 4ης Νοεμβρίου θὰ ἐγίνετο παρέμβασις τῆς ἀστυνομίας, μὲ προσχήματα μοίρασε ἄδειες σὲ ὅσους ἤξερε πὼς εἶχαν τὸ αἷμα τους ἕτοιμο καὶ διαθέσιμο νὰ χυθῇ, γιὰ Θεὸ καὶ Πατρίδα!

Στελέχωσε πλήρως τὸ στρατόπεδον ἀπὸ ὅσους εἶχαν ἐκ τῶν προτέρων ἰδιοτελεῖς στόχους καί, ἴσως, μὲ κάποιους ποὺ ἁπλᾶ δὲν εἶχαν τὴν νόησή του, γιὰ τὸ τὶ πραγματικὰ συμβαίνει. Ὅλοι τους ὅμως ἦσαν μέλη τοῦ «Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.».

Τρανὸ παράδειμα τῆς προδοσίας ὁ Ῥετζούλας Ἀνδρέας, ὑποτιθέμενος πρόεδρος τοῦ κόμματος, ὁ ὁποῖος μπῆκε στὸ στρατόπεδον τὰ ξημερώματα τῆς 4ης Νοεμβρίου, μὲ σκοπὸ νὰ ἀνοίξῃ τὴν χαλύβδινη πόρτα, νὰ συλληφθῇ μαζὺ μὲ τοὺς ὑπολοίπους, νὰ ἡρωοποιηθῇ καὶ νὰ διαφημίσῃ τὸ κόμμα του.

Ὁ σκοπὸς λοιπὸν ἦταν ἡ ὁμαλὴ καὶ ἀναίμακτος παράδοσις τοῦ χώρου, καθὼς καὶ ἡ οἰκειοποίησις τῆς πατριωτικῆς κινήσεως, ἀπὸ τὸ κόμμα. Μία κίνησις ποὺ ἀνῆκε μόνον στοὺς πραγματικοὺς στρατιῶτες τῆς Πατρίδος.

Τί βολικό γιά τό καθεστώς, ἀλήθεια…!!!
Τὸ τρομερὸ ἦταν ὅτι ἡ ἐκ-κένωσις ἔγινε λίγο μετὰ ἀπὸ τὶς πομπώδεις δηλώσεις Ἐρντογάν: «φτιᾶξτε ἀμέσως τέμενος».
«Φώναξε ὁ σουλτάνος, χέστηκαν οἱ πουτάνες!» δηλαδή.

Οἱ στρατιῶτες ἔμειναν νὰ παρακολουθοῦν τὴν ἐξέλιξη τῆς προδοσίας ἀποσβολωμένοι.
Ὅταν κατάφεραν νὰ ἀπευθύνουν τὶς ἐρωτήσεις τους στὸν «στρατηγὸ τῆς ἥττης», ποὺ πίστεψαν, πῆραν ἀλλοπρόσαλλες καὶ κενὲς ἀνατήσεις, ἢ ἀκόμη καὶ ἐνοχικὴ σιωπή.
Ἔτσι λοιπὸν ἐλοιδορήθησαν κι ἔτσι ὁ Βοτανικὸς ἐκ τῶν ἔσω ἑάλω!!!

εἵς ἐκ τῶν προδομένων  καταληψιῶν καὶ φυλάκων τοῦ Βοτανικοῦ
(Τὰ στοιχεία τοῦ ὁποίου παραμένουν στὴν διάθεσίν μας, γιὰ κάθε χρῆσιν)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply