Δημοτικιὰ ξεφτίλα!!!

Κατοικοεδρεύω στὴν Μύρινα Καρδίτσης.
Ἀπεφάσισα νὰ γίνω χωριάτης τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια, μετὰ ἀπὸ 37 χρόνια ἀστικῆς ζωῆς.

Ἐδῶ καὶ 15 ἡμέρες ζῶ τὴν ἀπόλυτη εὐτυχία.
Κατόπιν καταλλήλων ἐνεργειῶν τῶν ὑπευθύνων ἀρχόντων τοῦ Δήμου Καρδίτσης, στὸν ὁποῖον ἀνήκει καὶ ἡ Μύρινα, θυμήθηκα τὰ παιδικά μου χρόνια στὸ χωριό.

Ἡ ἀρχὴ τοῦ Δήμου καὶ οἱ παρατρεχάμενοι ἁρμόδιοι, φροντίζοντας γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ νεροῦ, μείωσαν τὴν παροχὴ νεροῦ, ὁπότε μπάνιο κάνουμε μαζεύοντας νερὸ στοὺς κουβάδες καὶ ζεσταίνοντάς το, πληροῦμε τοὺς κανόνες τῆς ὑγιεινῆς.

Πλυντήριο δὲν βάζουμε, γιατὶ λόγῳ ἐλλείψεως καταλλήλου ποσότητος νεροῦ, οἱ προύχοντες μᾶς προτρέπουν, γιὰ λόγους γυμναστικῆς, νὰ πλένουμε τὰ ῥοῦχα μας στὸ χέρι ἢ νὰ τὰ ἀφήνουμε ἄπλυτα, γιὰ  ἀρκετὲς ἡμέρες, μυρίζοντας προβατίλα, γελαδίλα, βαρβατίλα καὶ ὁπωσδήποτε δημοτικιὰ ξεφτίλα.

Ἐπὶ πλέον, μὴ καταναλώνοντας νερό, προστατεύουμε καὶ τὸ οἰκοσύστημα τῆς Λίμνης Πλαστήρα.

Ὑπάρχουν καὶ οἱ παραινέσεις διὰ τοῦ τύπου νὰ μὴν ξοδεύουμε πολὺ νερό.

Ἀγαπητὲ ἰνστρούχτορα, σπατάλη γίνεται ὅταν ἔχῃς.
Ὅταν δὲν ἔχῃς, δὲν μπορεῖ να γίνει σπατάλη.
Συμβουλεύσου καὶ κάποιον πρὶν νὰ γράψῃς ὅ,τι γράφεις κι ἐκτίθεσαι. 

Μόνον σὲ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα γίνεται νὰ στέλνουν περιπολικὸ στὴν Πρόεδρο γιὰ νὰ τὴν συνετήσουν νὰ μὴν προβαίνῃ σὲ ἐνέργειες, ποὺ μποροῦν νὰ τῆς φέρουν μπελάδες, γιατὶ κάποιος ἄνοιξε τὸν διακόπτη τοῦ νεροῦ, λόγῳ ἐλλείψεως τοῦ ἀναγκαίου ἀγαθοῦ.
(Κι ἐκ τῶν ἔσω γνωρίζω πὼς τώρα ἡ πρόεδρος θὰ στήση σκοπιὰ στὸ ὑδραγωγεῖο!)

Συγκαλοῦν συμβούλια γιὰ νὰ κάνουν συστάσεις καὶ ἀπειλώντας ὅτι θὰ προβοῦν σὲ αὐστηρὰ μέτρα.
Μᾶλλον θὰ μᾶς βάλουν νὰ κουβαλᾶμε νερὸ ἀπὸ τὴν λίμνη μὲ τὶς στάμνες.

Γιὰ νὰ μὴν σᾶς ἐκθέσω καὶ ἄλλα, ποὺ μὲ κάνουν εὐτυχή, ἐρωτῶ: μήπως θά πρέπη νά λάβῃ γνῶσιν ὁ κύριος Εἰσαγγελεύς;
Γιατὶ κύριοι τὸ παραμῦθι σας δὲν γίνεται πιστευτὸ καὶ ἡ ὑπομονὴ ἔχει τὰ ὅριά της.

Ἀρχοντῆς Τσαγκάρης
23 Ἰανουαρίου 2017

Σημείωσις

Τὸ θέμα ἔληξε γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ, γιὰ ὅλους μας, νὰ εἶναι μία ἐν δυνάμει ἀπειλὴ ἡ στέρησις τῆς προσβάσεως στὸ νερό, ἰδίως τώρα ποὺ ἰδιωτικοποιῶνται τὰ πάντα.
Καλοῦ κακοῦ, μαζὺ μὲ τὴν πτωχοποίησίν μας, θὰ ἐλέγχουν ἀπολύτως καὶ τὸ νερό, ἐπὶ πλέον τοῦ ἐλέγχου τῆς τροφῆς καὶ τῆς ποιότητος τοῦ ἀέρος, γιὰ νὰ μὴν ξεφύγῃ κάποιος ἀπὸ τὶς γενικότερες γραμμὲς ἀποπληθυσμοῦ τοῦ πλανήτου.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε φυσικὰ καὶ τὶς γενικότερες φοροεπιδρομές, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ πολυεπίπεδος αὐτὴ ἐπίθεσις εἶναι ἀπολύτως ὀργανωμένη καὶ στοχοποιημένη καὶ δὲν σκοπεύει, γιὰ λόγους …ἀνθρωπισμοῦ, νὰ μᾶς συμπεριλάβῃ στὶς ἐξαιρέσεις της.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply