Ὧρες ἀπολογισμοῦ…

Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Ἕλληνος Ζησίμου Λορεντζάτου:


« Πρέπει νὰ κάνουμε ἕναν ἀπολογισμὸ γιὰ τὸν δρόμο ποὺ τραβήξαμε ἀπὸ τὸ ᾽21 καὶ ἐδῶθε ἀκολουθῶντας τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ κυττάξουμε:
1. Ἐὰν πρέπῃ  ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Εὐρώπη.
2. Ἐὰν εἴχαμε πρῶτα κάποιον δικό μας δρόμο πνευματικό.
3. Ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ δρόμος τὸν ὁποῖον φαίνεται νὰ χάσαμε.
4. Ἐὰν ἦταν ἀπαραίτητο νὰ τὸν χάσουμε. Ὑπῆρχαν πάντοτε ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔπαψαν νὰ μᾶς φωνάζουν καὶ νὰ μᾶς δείχνουν τὸν δρόμο μας.
5. Μήπως χώριζαν οὐσιαστικὰ οἱ δρόμοι μας μὲ τὴν Εὐρώπη.
6. Ἐὰν μπορῇ (καὶ παραμπορῇ μάλιστα) νὰ ξαναβροῦμε τὸν δρόμο μας.»

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply