Λαθρο-«πρόσφυγες», συνένοχοι τῶν πετρελαιάδων

Ναί, εἶναι καὶ παράνομοι καὶ λαθροπρόσφυγες καὶ συνένοχοι τῶν πετρελαιάδων!!!

Οἱ πετρελαϊκές, γιὰ νὰ ἔχουν ἥσυχη τὴν καρδάρα τους, κατὰ τὴν διάρκεια καταληστεύσεως πετρελαίων καὶ φυσικοῦ ἀερίου, ἀπὸ τὶς ἐκτάσεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀδειάζουν αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἀπὸ τοὺς …«παραπανισίους» κατοίκους μὲ τὴν ἁπλῆ καὶ δοκιμασμένη μέθοδο τῶν «προσφύγων»…
Οἱ ὁποῖοι ὅμως «πρόσφυγες», ὡς «πολεμικοὶ πρόσφυγες», μὲ μέριμνα τοῦ ΟΗΕ, θὰ ἔπρεπε νὰ καταυλισθοὺν ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅμορες μὲ τὴν ἐμπόλεμο περιοχὴ χῶρες, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους, ἀμέσως μετὰ τὴν λήξη τοῦ πολέμου.

Αὐτὴ ὅμως, ἡ μοναδικὴ νόμιμος ὁδός, δὲν βολεύει τοὺς πετρελαιάδες.
Γιὰ αὐτὸ καὶ χρηματοδοτοῦν ἁδρᾶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν «προσφύγων» ἑκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυὰ ἀπὸ τοὺς τόπους μὲ τὰ πετρελαϊκὰ κοιτάσματα.

Οἱ «πρόσφυγες», εὔκολα δελεάζονται μὲ πολὺ χρῆμα καὶ πολλὲς ὑποσχέσεις γιὰ εὐρωπαϊκὴ καλοπέραση καὶ τολμοῦν, μὲ θράσος ἀπίστευτο καὶ μὲ ἐχθρότητα καὶ ἐπιθετικότητα ἀπερίγραπτη, ἐναντίον λαῶν ποὺ τοὺς περιθάλπουν καὶ τοὺς εὐεργετοῦν, ὥστε πατῶντες ἐπὶ πτωμάτων, σὲ χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες περνοῦν ὡς …(πεῖτε μου μίαν συντηρητικὴ λέξη ποὺ νὰ ταιριάζῃ…)… νὰ μὴν πῶ ἐγώ, γιὰ νὰ φθάσουν στοὺς χρηματικοῦ παραδείσου τους.
Εἶναι πλέον καὶ παράνομοι καὶ ἀχάριστοι καὶ ἐπικίνδυνοι καὶ βεβαίως λαθρομετανάστες, ἕνεκα ἐπιθυμίας οἰκονομικοῦ πλουτισμοῦ καὶ ὄχι γιὰ νὰ γλυτώσουν τὸν πόλεμο.

Τὸν πόλεμο τὸν εἶχαν γλυτώση πρὸ ἐτῶν!!!

Ἄλλωστε, ἡ φάμπρικα τοῦ συγχρόνου δουλεμπορίου ἔχει τέτοιαν ἔκταση, ὅπου οἱ πραγματικοὶ ἀρχικοὶ πρόσφυγες (ποὺ καὶ αὐτοὶ μετηλλάγησαν σὲ λαθρομετανάστες), καταντοῦν νὰ εἶναι μειοψηφία στὸ σύνολο τῶν λαθροκινουμένων καὶ οἱ περισσότεροι προέρχονται ἀπὸ μὴ ἐμπόλεμες χῶρες, ὑποκινούμενοι ἀπὸ συνηθισμένο τυχοδιωκτισμό.

Ἡ οἰκονομικὴ συνεργασία δὲ τῶν πετρελαιάδων καὶ δισεκατομμυριούχων, μὲ τὰ αἱματοβαμμένα πετροδολλάρια (διὰ μέσου τῶν ἰδιοκτητῶν ψευδο-ΜΚΟ ἀλλὰ καὶ τῶν πουλημένων κυβερνήσεων) μὲ τοὺς λαθρομετακινουμένους, ἔχει ἀποδειχθεῖ, κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος, πὼς στὴν πραγματικότητα καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δέ, ἀδιαφοροῦν πλήρως γιὰ τὸ τὶ θύματα ἀφήνουνπίσω τους, προερχόμενα ἀπὸ τοὺς τόπους στοὺς ὁποίους εἰσβάλλουν βιαίως καὶ μένουν, ὅσο καὶ ὅπως θέλουν, ἀπαιτώντας κι ἁρπάζοντας ὅ,τι θέλουν, ἔως νὰ φθάσουν στὶς χρηματοφωλιὲς τῶν ὀνείρων τους.

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply