Ὥρα …«ἡρωϊκῆς» ἐξόδου γιά τούς κυβερνῶντες;

Ἐντάξει…
Ἔκαναν τὴν μαγκιά τους… Κατάφεραν ἀκόμη καὶ νὰ κυβερνήσουν ἐτούτην τὴν ταλαίπωρη χώρα…
…Τώρα ὅμως, μιᾶς καὶ κουβαλοῦν στὸν πυρῆνα τοῦ πολιτικοῦ DNA τους τὴν αὐτοκαταστροφὴ καὶ ἡ χώρα ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν κατάῤῥευση…

Ἄκομα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ποὺ τοὺς ἐστήριξε ὅσο οὐδεὶς ἄλλος, ἄρχισε νὰ διαῤῥέῃ, μέσῳ τῶν κύλων του, ὅτι «ὁ Τσίπρας ἀπηγοήτευσε» καὶ ὅτι «ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφος μέτρησις γιὰ τὴν κυβέρνηση…».

Ἡ μόνη διέξοδος ποὺ τοὺς ἀπέμεινε, εἶναι πλέον ἡ ἡρωϊκὴ ἔξοδος.

Ἂς ἐλπίσουμε μόνον ὅτι κατὰ τὴν ἔξοδό τους δὲν θὰ θελήσουν νὰ τὸ κάνουν …«Κοῦγκι», μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ …«κολλητιλίκια» ποὺ ἔχουν ἀποκτήσει, μὲ Τρᾶμπ καὶ μὲ Ἰσραηλινούς…
Κολλητιλίκια ποὺ δὲν προμηνύουν κάτι καλό…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply