Χαμαιλεοντικὴ γραφειοκρατία αὐτοεξοντώσεως τοῦ δημοσίου…

Ἀπίστευτος ὁ ὄγκος τῆς διεκπεραιώσεως ἠλεκτρονικῆς γραφειοκρατίας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀρχιληστοῦ.
Τὶς προσυμπεπλληρωμένες Δ.Φ.Ε. καὶ ὅλα τὰ συναφῆ ποὺ εὑρίσκετε ἕτοιμα κάποιοι τὶς φτιάχνουν κύριοι καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι τοῦ Δημοσίου.

Γιὰ τὸ ΕΦΚΑ δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφέρω κάτι.
Τὸ γενικὸ ἀλαλοῦμ καὶ μπάχαλο συνεχίζεται.
Καταιγισμὸς ἐγκυκλίων.
Χάνει ἡ μάννα τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ τὴν μάννα.

Ἡ διατριβὴ ποὺ κάνω φαντάζει παιχνιδάκι ἐμπρὸς στὸν καθημερινὸ αὐτὸν ὄγκο μελέτης καὶ πληροφορήσεως.
Τὸ καλλίτερο;
Τὰ λογιστικὰ προγράμματα ἀπαιτοῦν, λόγῳω τῶν καθημερινῶν ἀλλαγῶν, καθημερινὴ ἐκμάθησις. Σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ ἀπὸ τὴν μία κάνεις σεμινάρια γιὰ τὴν φορολογία κι ἀπὸ τὴν ἄλλη σεμινάρια γιὰ τὸ λογισμικό.
Παντελὴς ἀπουσία πάσης σοβαρότητος καὶ πατάξεως τῆς ἠλεκτρονικῆς πλέον γραφειοκρατίας.
Παντελὴς ἀπουσία σταθεροῦ περιβάλλοντος σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ποὺ ὁδηγεῖ μαθηματικὰ στὴν γενικὴ ἀδράνεια σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Τὸ σύστημα εἶναι πὼς δὲν ὑπάρχει σύστημα.
Μία μάχη χαμένη ἐξαρχῆς διότι ὁ χαμαιλέων τοῦ παροιμιώδους Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐξακολουθεῖ νὰ ἀλλάζῃ χρώματα ἀλλὰ οὐδέποτε δέρμα!

Ἀγαλιώτης Γεώργιος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply