Ὑπεράνθρωπος καὶ Εὐγονικὴ

Κι ὅμως…
Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι γιὰ τὴν εὐγονικὴ μιλοῦσαν κι ἔπρατταν μόνον οἱ Ναζί.
Ἤ ὅτι ὁ Νίτσε μιλοῦσε μόνον γιὰ τὸν Ὑπεράνθρωπο κι ἀπὸ αὐτὸν ἐνεπνεύσθησαν οἱ ναζιστές…
Ὅμως κάτι δὲν ἀναφέρουν…

Lindemann believed that a small circle of the intelligent and the aristocratic should run the world, resulting in a peaceable and stable society, “led by supermen and served by helots.”[9] Some sources say that he was Jewish,[10][11] but Frederick Smith’s biography and David Irving’s second book on Churchill[12] declared that he was not.[13] Sometimes thought to be anti-democratic, insensitive and elitist, Lindemann supported eugenics, held the working class, homosexuals and blacks in contempt and supported sterilisation of the mentally incompetent.[14] Referring to Lindemann’s lecture on Eugenics, Mukerjee concluded science could yield a race of humans blessed with ‘the mental make-up of the worker bee’….At the lower end of the race and class spectrum, one could remove the ability to suffer or to feel ambition….Instead of subscribing to what he called ‘the fetish of equality’, Lindemann recommended that human differences should be accepted and indeed enhanced by means of science. It was no longer necessary, he wrote, to wait for ‘the haphazard process of natural selection to ensure that the slow and heavy mind gravitates to the lowest form of activity.'[9]

Frederick Lindemann, 1st Viscount Cherwell

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply