Δολοφονώντας ἀμάχους μὲ ἀναθυμιάσεις ἀπὸ …σανό!!!

Οἱ ἀναθυμιάσεις ἀπὸ σανὸ …σκοτώνουν ἀμάχους!!!

Ἡ μία πλευρὰ λέει ὅτι «τὰ χημικὰ ποὺ σκοτώνουν παιδιὰ τὰ ἔριξε ὁ Ἄσαντ»… (Κι ὅλοι ἀναρωτώμεθα ἐὰν εἶναι τόσο ἠλίθιος, γιὰ νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο, τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλη ἡ κατάστασις δείχνει νὰ εἶναι ὑπέρ του…)

Ἡ ἄλλη πλευρὰ λέει ὅτι τὰ χημικὰ τὰ ἐριξαν οἱ ἀντικαθεστωτικοὶ τζιχαντιστὲς στὸν ἄμαχο πληθυσμὸ (ἐν μέσῳ «καθεστωτικοῦ» βομβαρδισμοῦ μὲ συμβατικὰ ὅπλα) γιὰ νὰ ἀκυρώσουν τὶς συνομιλίες καὶ γιὰ νὰ ἐκβιάσουν τὸν Τράμπ, ὥστὲ νὰ  ὑπονομευθοῦν οἱ «ἐπαφές» του μὲ τοὺς Ῥώσσους…

Μία τρίτη πλευρὰ λέει ὅτι στὴν βομβαρδισμένη ἀποθήκη πυρομαχικῶν τῶν «ἀνταρτῶν» ὑπῆρχε ἐργαστήριο παρασκευῆς καὶ ἀποθήκη ἀερίων.

Κι ἐγὼ παρατηρῶ τὴν συνεχιζομένη ἀπουσία θυμάτων ἀνάμεσα στὰ περιβόητα «Λευκὰ Κράνη», τὰ ὁποῖα ἀκαριαία ἐνεφανίσθησαν, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ἐν μέσῳ βομβαρδισμοῦ.
Μὲ τὶς κάμερές τους φυσικά…

Ναί, τὰ ἴδια (τουρκο-σαουδικὰ μὲ εὐλογίες Ὀμπάμα) «Λευκὰ Κράνη» τὰ ὁποῖα, ἕναν μῆνα πρίν, εἶχαν κάνη ἀκριβῶς στὸ ἴδιο σημεῖο ἀσκήσεις γιὰ ἀντιμετώπιση ἐπιθέσεως μὲ ἀέρια.

Βρέχει τώρα καὶ βαριέμαι νὰ ἀνεβῶ στὰ κεραμίδια γιὰ νὰ δῶ τὶ σκατὰ κάνει «νιάου – νιάου» ἐκεῖ ἐπάνω…

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply