Ὑβριδικὴ Χώρα μὲ Νομοτελειακὸ τέλος…

Ὅταν οἱ ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀποφασίζουν γιὰ τὴν πορεία τὴν δική τους, τῆς οἰκογενείας τους καὶ τοῦ ἔθνους τους,ἔπαψαν νὰ τὸ κάνουν, γιατὶ ψυχονοητικὰ ἐκθηλυκεύθησαν, τὰ ἡνία τῆς πορείας τοῦ κράτους τὰ πῆραν οἱ νομικοί…
Αὐτοὶ ἀνέκαθεν καὶ μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἦσαν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δειλὰ ἔμπαιναν στὴν πραγματικότητα, ποὺ ἐδομεῖτο ἀπὸ χαρτιὰ κι ἀποφάσεις, ποὺ κατεγράφοντο ὡς νόμοι καὶ ζοῦσαν μὲ βάση τὶς διαδικασίες ποὺ προέκυπταν ἀπὸ τοὺς νόμους αὐτούς…

Οἱ νόμοι αὐτοὶ τώρα, ἦσαν ἀποτέλεσμα βιώματος καὶ προϊὸν σκέψεως ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν τὸ βίωμα…
Τὸ Σύνταγμα, παραδείγματος χάριν, τὸ ἔφτιαξαν ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦσαν τὸ ἔθνος ἔμπρακτα καὶ εἶχαν πολεμήση γιὰ αὐτό…

Στὴν Παράξενη αὐτὴν χώρα ὅμως συμβαίνουν τὰ ἐξῆς:

  1. Τὸ βίωμα σπανίζει…
  2. Ἡ μαλθακότης καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῆς καλοπεράσεως ᾡδήγησε σὲ ἀντικατάσταση τοῦ αὐτονοήτου…

Τὸ ὁποῖον αὐτονόητον κάποτε οἱ νόμοι ἁπλᾶ περιέγραφαν, διότι τὸ αὐτονόητον ὑπάρχει καὶ δὲν χρειάζεται περιγραφή, ἀπὸ βολικὰ θεσπίσματα…
Μπορεῖ λοιπὸν ἐνῶ δὲν ἤσουν δάσκαλος ἢ καθηγητής, ἀλλὰ εἶχες μπάρμπα στὴν Κορώνη, νὰ ἔφτιαχναν νόμο καὶ νὰ σὲ ἐδιόριζαν στὸ …ὑπουργεῖο παιδείας.
Κι ἔτσι, ἐσὺ ποὺ ἤσουν τοῦβλο, καλοπληρωνόσουν καὶ ᾡδηγοῦσες τὴν παιδεία στὸν ἀγύριστο, ὅπως μὲ …ἔκπληξη διεπίστωσαν οἱ ἀγράμματοι δημοσικάφροι…

Ὅταν ἡ κυβέρνησις τῶν μαλθακῶν, ἤθελε νὰ δόσῃ κάτι τὶς στὰ μέλη της καὶ αὐτὸ νὰ τὸ νομιμοποιήσῃ, ἔφτιαχνε νόμο καὶ ἡ ἀπάτη – κλοπὴ ἐγίνετο …νόμιμος!!!
Γιὰ αὐτὸ πολλὰ λαμόγια ἔχουν περιουσίες, δίχως νὰ ἔχουν ἐργασθεῖ λεπτό…
Εἶμαι νόμιμος σοῦ λέει ὁ ἄλλος….. Γιὰ αὐτὸ καὶ σὲ κάποιαν φάση ἄρχισε νὰ ἀκούγεται τὸ γνωστό, περὶ νομίμου καὶ ἠθικοῦ…
Ποιό νόμιμο καί κουραφέξαλα ῥέ…;;;
Ἔκλεψες καί μέ ἕνα ψήφισμα τό παίζεις ἔντιμος καί νόμιμος;;;

Γιὰ νὰ γίνουν ὅλα αὐτὰ βέβαια, δημιουργήθηκε μία ὁμὰς ἐξαπατήσεως τοῦ ποπόλου, ἡ ὁποία ἀπαρτίζετο καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ νομικούς, δῆλα δὴ ἀπὸ ὑποκριτές…
Ὅλοι αὐτοὶ ἐδημιούργησαν συμβούλια, συνέδρια, νομικὲς ὑπηρεσίες, γνωμοδοτικὰ ὄργανα, ἀνώτατα δικαστήρια κ.ὄ.κ.
Δὲς Τασία… τυπικὴ νομικὸς τῆς Παραξενοχώρας μὲ ὕφος…: «Τὰ κατάφερα κι ἔγινα καὶ ὑπουργός…»

Αὐτή, ἀλλὰ καὶ ὅλοι τους, ἐντελῶς τυχαία, καλοπληρώνονται καὶ ἀναλαμβάνουν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τὶς βρώμικες ὑποθέσεις, ἐνῶ οὐδεμία σχέση μὲ τὴν ἀληθινὴ ζωὴ ἔχουν…
Ταὐτόχρονα, ἡ Βουλὴ τῆς παραξένου αὐτῆς χώρας, ἀποτελεῖται κατὰ πλειοψηφίαν ἀπὸ νομικούς, ἰατροὺς καὶ πολιτικοὺς γόνους, γιὰ τοὺς ὁποίους θεσπίζονται βολικοὶ γιὰ τοὺς ἰδίους, νόμοι, τοὺς ὁποίους καλῶνται οἱ νομικοὶ νὰ ἐρμηνεύσουν, κατὰ τὸ συμφέρον αὐτῶν…

Τελευταία ὅλοι οἱ προηγούμενοι, μὲ τοὺς νομικοὺς ἐμπρός, ἀπεφάσισαν μὲ νόμο νὰ ἀποφασίσουν ποιὸς εἶναι Ἕλλην… Δῆλα δὴ σὲ ποιὸν ἀνήκει ἡ ἑλληνικὴ κληρονομιὰ χιλιάδων ἐτῶν…
Αὐτὸ οὐδέποτε ἦταν ἐρώτημα ἀλλὰ αὐτονόητον…
Παραδείγματος χάριν…
Ἕλλην ἦταν αὐτὸς ποὺ δὲν ἐχρειάζετο κάποιο χαρτὶ γιὰ νὰ τὸ ἀποδείξῃ…
Ἐπὶ τουρκοκρατίας, παραδείγματος χάριν, δὲν ὑπῆρχε χαρτὶ ποὺ νὰ ἀποδεικνύῃ  ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν Ἕλλην… Δὲν ὑπῆρχε κράτος κι ὅταν ἐδημιουργήθη δὲν ἐμοιράσθησαν ἑλληνικότητες… Ἁπλᾶ πιστοποιοῦσε ὅτι ἤσουν Ἕλλην…
Δῆλα δὴ ἁπλᾶ ἔλεγε τὸ αὐτονόητον…
Δὲν σὲ ἔκανε Ἕλληνα! Ἤσουν Ἕλλην…!!!
Τὸ πολὺ πολὺ νὰ σὲ ἔκανε μὲ κάποια χαρτιὰ ἑλλαδίτη, δηλαδὴ νόμιμο κάτοικο τῆς χώρας…

Σήμερα ὅμως, προφανῶς διότι οἱ γόνοι χρειάζονται ψήφους, ἀπεφάσισαν μὲ ἕνα χαρτὶ νὰ κάνουν, οἱ μεγαλοδύναμοι θεοί, Ἕλληνα κάθε Ἀσιάτη καὶ κάθε Ἀφρικανό…
Μιλᾶμε γιὰ μίαν ἀπίθανη Ντίσνεϋλαντ δῆλα δή, στὴν ὁποίαν ὁ Μίκυ εἶναι ντετέκτιβ κι ὁ Σκροῦτζ ζάμπλουτος βάσει καταγωγῆς, ἔθνους καὶ φύλου…

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἀπίθανη χώρα ἔρχεται νὰ γίνῃ πραγματικότης ἀπὸ τοὺς νομικούς, οἱ ὁποῖοι, στὸ ἐπόμενον στάδιον, θὰ ἀποφασίσουν ὅτι ὅπως ὁ Χασὰν εἶναι Παραξενιώτης, ἔτσι κι ὁ Νῖκος εἶναι Νικολέτα καὶ ὁ Ἥλιος ἀνατέλει ἐκ τῆς Δύσεως…
Τὰ αὐτιστικὰ δὲ αὐτὰ ὄντα, ἐπεὶ δὴ ἀγνοοῦν, ὡς γνήσια ζῷα, τοὺς ἁπλοῦς κανόνες τῆς φυσικῆς, δὲν καταλαβαίνουν ὅτι σὲ λίγο, ἐπειδὴ ἡ Φύσις κάνει διακρίσεις, ὅπως καὶ ὁ Χασάν, οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ πληρώσουν θὰ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι…

Πειραιῶς Ἄρχουσα
μὲ στοιχεῖα ἀπὸ ἐδῶ

εἰκόνα ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Τᾶσο Γκολέμη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply