Διαγράφουν (καί) οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν ἱστορία τους

Οἱ Ἀμερικανοί, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν, ἀποκαθηλώνουν τὴν ἱστορία τους…

Τὸ μνημεῖο εὑρίσκετο στὴν Λουϊζιάνα καὶ ἀνηγέρθη τὸ 1884…

Lee Circle

Δρακᾶτος Ὄθων

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply