Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (γ)

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2012, ὁ Ὀμπάμα διῴρισε τὸν Jim Yong Kim, ἐπικεφαλῆς τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης.
Ὁ Jim Yong Kim ἦταν προηγουμένως πρόεδρος τοῦ Κολλεγίου Dartmouth καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος HIV/AIDS τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας. Εἶναι ἀπόφοιτος ἰατρικῆς σχολῆς (προσοχή, ὄχι ἰατρός, οὐδέποτε ἔχει ἐξασκήσει τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα!)  μὲ περαιτέρω ἀνθρωπολογικὲς καὶ κοινωνικὲς σπουδές. Ἀπὸ τὶς πρῶτες του δηλώσεις ἦταν ὅτι «ὑπ’ ἀριθμὸν μία προτεραιότης τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης θὰ εἶναι ἡ Καπνοαπαγόρευσις!».

Προκαλεῖ ἀπορίες ὁ διορισμὸς ἑνὸς «ὑγεινιστοῦ» σὲ ἕναν  ὑποτιθέμενο οἰκονομικὸ ὀργανισμό, ὅπως καὶ τὸ ὅτι οἱ ἀτασθαλίες τῶν μεγάλων τραπεζικῶν καὶ χρηματοοικονομικῶν καρτὲλ δὲν ἀποτελοῦν παγκόσμιο πρόβλημα – ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὸ …κάπνισμα!

Τρίτη Άνάρτησις

Ἔστω ὅτι μία μικρὴ χώρα καταφεύγει στὴν Παγκόσμια Τράπεζα γιὰ νὰ πάρῃ ἕνα δάνειο, π.χ. γιὰ νὰ κατασκευάσῃ κάποιες ἀπαραίτητες ὑποδομές. Καὶ τὸ δάνειο δίδεται ἀλλὰ ὑπάρχουν κάποιες …περίεργες ἀπαιτήσεις γιὰ νὰ χορηγηθῇ, ποὺ δὲν ἔχουν κάποιαν σχέση μὲ τὶς συνθῆκες ἀποπληρωμῆς ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο τὸ οἰκονομικό. Ἡ Παγκόμια Τράπεζα ἀπαιτεῖ κάποιες «νομοθετικὲς ἀλλαγές», ποὺ πρέπει νὰ ἐπιβληθοῦν στὴν μικρὴ χώρα, γιὰ νὰ πάρῃ τὸ δάνειό της. Ὅπως τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἐπιβάλῃ Καπνοαπαγόρευση, γιὰ παράδειγμα.
Κάπως ἔτσι ἐπιβάλλονται «νομοθεσίες» παγκοσμίου ὁμοιομορφίας σὲ πολλὲς χῶρες ἀπὸ συγκεκριμένα πρόσωπα ποὺ ἔχουν καταλάβει θέσεις-κλειδιὰ σὲ παγκοσμίους ὀργανισμούς. Βέβαια ἡ Παγκόσμιος Τράπεζα δὲν ἔχει δικά της λεφτὰ νὰ δανείσῃ, ἀλλὰ τὰ παράγει ἐκ τοῦ μή-ὄντος ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ χορηγεῖ τὸ δάνειο. Ὅμως ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς πόρους τῶν κρατῶν νὰ ἀποπληρωθῇ, καθὼς καὶ ἀνεπίτρεπτες «νομοθετικές» παρεμβάσεις.

Καί γιατί ἡ μικρή χώρα νά καταφύγῃ στήν Παγκόσμιο Τράπεζα καί νά μή παράξῃ τά δικά της χρήματα ἐκ τοῦ μή-ὄντος;
Αὐτὴ θὰ ἦταν μιὰ λογικὴ ἀπορία.
Ἔλα ὅμως ποὺ ἡ παραγωγὴ χρημάτων ἐκ τοῦ μή-ὄντος ἔχει ἐπίσης ἐπιβληθεῖ «νομικά» καὶ ἐπιτρέπεται μόνον σὲ «ἐκλεκτούς» παγκοσμίους ὀργανισμοὺς καὶ κεντρικὲς Τράπεζες (ὑπὸ συγκεντρωτικὸ ἔλεγχο) καὶ σὲ οὐδὲ ἕναν ἄλλον.
Ὄχι μόνον τὸ χρῆμα τους εἶναι ἀέρας κοπανιστός, ἀλλὰ καὶ ὅλη τους ἡ χρηματικὴ δυνατότης βασίζεται μόνον σὲ συνθῆκες καὶ συμφωνίες – χαρτούρα, δηλαδή, ἐπίσης ἀέρος κοπανιστοῦ.

cfrankdavis.wordpress.com

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply