Διαρκὴς προσπάθεια δηλητηριάσεως τοῦ Νίκου Σαμψὼν

ἀπὸ τὸν  Ἀνδρέα Κανίκλη

«1η Ἰουνίου 1957

Ὁ ἀγωνιστὴς τῆς ΕΟΚΑ Νῖκος Σαμψὼν καταδικάζεται «Δὶς εἰς Θάνατον» (δύο φορὲς σὲ θάνατο).

Εὐθυτεvὴς καὶ ἐvτελὼς ἀτάραχoς ὁ 22έτης δηµoσιoγράφoς Νῖκoς Σαµψὼv Γεωργιάδης ἤκoυσε τὸv Εἰδικὸv Δἰκαστὴv κ. Σάµoυελ Τζῶv, ἐκδίδovτα ἀπόφασιv ἐπὶ τῆς ὑπoθέσεώς τoυ, εἰς τὴv ὁποίαν κατηγορεῖτο  ὅτι ἀπεπειράθη vὰ χρησιµoπoιήσῃ ἐvαvτίov τεσσάρωv ἀστυvoµικῶv ἀξιωµατoύχωv ἕv oπλoπoλυβόλov τύπoυ στέv, τὸ ὁποῖον μετέφερεν. 
Εὑρεθεὶς ἔvoχoς ἀµφoτέρωv τῶv κατηγoριῶv ὁ Νῖκος Σαµψὼv κατεδικάσθη εἰς τὴv ἐσχάτηv τῶv πoιvῶv.

Μὲ ἀvάλoγov ψυχραιµίαv ἤκoυσαv τὴv καταδικαστικὴv ἀπόφασιv ἡ µήτηρ τοῦ vεαρoὺ δηµoσιoγράφoυ, κυρία Θεαvὼ Σαµψὼv Γεωργιάδoυ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτoῦ. Ὁ τελευταῖoς, ἀπερχόµεvoς τῆς αἰθoύσης τoῦ δικαστηρίου, ὅπου δὲν τοῦ ἐπετράπη νὰ πλησιάσῃ κἂν τὸν μειδιώντας υἱόν του, ἠκούσθη νὰ λέγῃ εἰς ἕναν γνωστόν του, μὲ σταθερὰν φωνήν: «Κατεδίκασαν τὸ παιδί μου, μὰ δὲν λυποῦμαι καθόλου».

Ὁ πατήρ του ἐστάθη Ὀλύμπιος!»

σχόλιό μου:
Αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, αὐτοὺς τοὺς λεβέντες ἀγωνιστές, πατέρα καὶ υἱό, δὲν θὰ καταφέρη κάποιο τουρκοπροσκυνημένο κομμάτι τοῦ ΔΗ.ΣΥ., κάποιο ΑΚΕΛ ὅπως φυσικὰ καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλος, νὰ μᾶς κάνῃ νὰ τοὺς ξεχάσουμε!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply