Ἰσλαμικὸς (διαρκής) πόλεμος ἐν ἐξελίξει

Κι ἐπάνω ποὺ εἶπαν… «ῥέ, δὲν πάει στόν διάολο»…
…τοὺς πῆρε ὁ διάολος καὶ τοὺς  σήκωσε…

Ὁ λόγος γιὰ τὸ Κατάρ, ποὺ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ Ἰσραὴλ εἶπαν (κάτι χρόνια πρίν) νὰ ξαμολήσουν τὰ σουνιτικὰ οὔγκανα τοῦ ISIS, ὥστε νὰ διαλύσουν τὴν Συρία…
Τὸ Κατὰρ ὑπελόγιζε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν Συρία τὸν ἀγωγό  του, γιὰ νὰ ταΐσῃ μὲ φυσικὸ ἀέριο τὴν Γερμανία – ἐνῶ τὸ Ἰσραὴλ θὰ προσαρτοῦσε τὰ (συριακά) πετρελαιοφόρα ὑψίπεδα τοῦ Γκολᾶν (γιὰ τὰ ὁποῖα ἤδη ἀπὸ τὸ 2011 εἶχε ἀρχίση νὰ μοιράζῃ ἄδειες ἐξορύξεως, σὲ κάτι Μέρντοχ καὶ Ῥοκφέλερ…)

Τὸ «μεγαλόπνοο» σχέδιο τῶν δύο συνεταίρων πῆγε σκατά, λόγῳ Ποῦτιν, κατὰ τὰ γνωστά…
Καὶ τὸ θέμα εἶναι ὅτι τὰ μετρητά, για τὸ Κατάρ, ἄρχισαν νὰ μειώνονται ἐπικίνδυνα λόγῳ καὶ τῆς πτώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου.

Νὰ θυμήσω ἐδῶ ὅτι Σιΐτες (ὅπως τὸ Ἰράν, γιὰ παράδειγμα) καὶ Σουνίτες (ὅπως τὸ Κατὰρ καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἄραβες) σφάζονται ἐδῶ καὶ 1500 χρόνια, μεταξύ τους.. (γιὰ τὸ ποιὸς δικαιοῦται νὰ θεωρεῖται διαδοχος τοῦ Μωάμεθ καὶ τὰ σχετικά…)

Νὰ θυμήσω ἐπίσης ὅτι στὸν πόλεμο τῆς Συρίας τὸ Ἰρὰν εἶναι «σπόνσωρ» τῆς παλαιστηνιακῆς Χεζμπολᾶχ (τῆς Παλαιστηνιακῆς ὀργανώσεως τῆς Δυτικῆς Ὄχθης, ποὺ πολεμᾶ στὸ πλευρὸ τοῦ Ἀσαντ) ἐνῶ τὸ Κατὰρ φιλοξενοῦσε, μέχρι προσφάτως, τὴν ἡγεσία τῆς Χαμᾶς (τὰ «μοῦτρα» ποὺ δυναστεύουν τὸν λαὸ τῆς Γάζας καὶ δὲν τὰ πηγαίνουν «καὶ τόσο ἄσκημε μὲ τὸ Ἰσραήλ).

Καὶ ξαφνικὰ προκύπτουν κάποια νέα δεδομένα:

  1. Τὸ Κατὰρ συνειδητοποιεῖ ὅτι, λόγῳ τῆς ἀναμίξεως τῶν Ῥώσσων, δὲν πρόκειται νὰ καταφέρῃ νὰ περάσῃ (σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραὴλ ποὺ παρεῖχε στρατηγικὴ καὶ «νοσοκομειακή κάλυψη στὸν ISIS), ἀπὸ τὴν Συρία τὸν «κάθετο» ἀγωγό του.
  2. Ὅτι πολὺ πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν Συρία ὁ «ὁριζόντιος» ἀγωγὸς ποὺ θὰ συνδέη (μὲ τὶς -δύσθυμες, λόγῳ ἀνταγωνισμοῦ- εὐλογίες τοῦ Ποῦτιν) τὸ Ἰρὰν μὲ τὴν Μεσόγειο.
  3. Ὅτι εἶναι μαλακία ὁλκῆς, νὰ ὑπάρχῃ  ἀνάμεσα σὲ Ἰρὰν καὶ Κατὰρ ἕνα τεράστιο κοίτασμα φυσικοῦ ἀεριου μέσα στὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ νὰ τὸ ἀφήνουν ἀνεκμετάλλευτο, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἀποφασίσει ἂν καλῶς ἡ κακῶς βασανίσθηκε πρὶν τὸν θάνατό του κάποιος συγγενὴς τοῦ Μωάμεθ.

Καὶ κάπου ἐκεῖ εἶπε τὸ Κατὰρ στὸ Ἰράν:

«Ἄν κόψω τὶς μαλακίες μὲ τὴν Συρία, συμφωνεῖτε νά τό συνεκμεταλλευθοῦμε, γιά νά ξαναχεστοῦμε στό τάλληρο, καί νά τό στείλουμε στά πελατάκια μας μέσῳ τοῦ δικοῦ σας ἀγωγοῦ, πού θά σᾶς τόν φρουρῆ ὁ Ποῦτιν;

Καὶ κάπως ἔτσι, ἔγινε τῆς πουτάνας, καθὼς πολὺς κόσμος ἔμεινε στὴν ἀπ’ ἔξω.

Πρὸς τὸ παρόν, κάποιος μαλακοπίτουρας Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς ἐδήλωσε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πατηθῇ ἡ οὐρὰ τοῦ φιδιοῦ καὶ νὰ δολοφονηθῇ ὁ Ἄσαντ. Κι ὅτι μετὰ ἀπὸ αὐτό, θὰ πρέπη να πατηθῇ καὶ τὸ κεφάλι τοῦ φιδιοῦ, ὑπονοώντας τὸ Ἰράν.

Κάποιοι ξεσκονίζουν πυρηνικά, ὅπως καταλάβατε…

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply