Χάνουμε τόν πλανήτη;

Ὁ πλανήτης δέν μᾶς χωρᾶ;
(Τὸ «γιατί» εἶναι ἄλλη ἱστορία…!!!)

Ὥρα νά τήν …«κοπανᾶμε»;
Καί θά τήν …«κοπανήσουμε» ὅλοι ἤ μόνον οἱ …«ἐκλεκτοί»;

Ὁ μεγάλος μας ἀστροφυσικὸς Νανόπουλος (ποὺ ἐπὶ πλέον, ἔως τὸ 2015 , ἦταν καὶ πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τοποθετήσεών του, ἰσχυρίζεται πὼς τὸ τέλος τῆς γῆς πλησιάζει καὶ πὼς ἡ Ἀνθρωπότης πρέπει νὰ τὴν ἐγκαταλείψῃ.

πηγὴ

Στὸ μεταξύ, πράγματι, ἡ κοινωνία τῶν σαπροφύτων ἐπικυριάρχων ἑτοιμάζει μίαν τέτοια (μικρῆς διαρκείας), ἔξοδον ἀπὸ τὸν πλανήτη. Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ μὴν ἐπανέλθῃ, ἀλλὰ ἁπλῶς γιὰ νὰ …ἀποφύγῃ τὰ δύσκολα καὶ μετὰ νὰ ἐπιστρέψῃ ὡς …ἐπικρατοῦσα!!!
Γιὰ αὐτὸ καὶ σύμπασα ἡ ἀνθρωπότης πληρώνει ἕναν σκασμὸ χρῆμα, γιὰ τὰ «ἐρευνητικὰ προγράμματα» τῆς ΝΑΣΑ (κι ὄχι μόνον!!!).
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἀκοῦμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παπαρολογίες, ποὺ ἀποκρύπτουν σημαντικὲς καὶ οὐσιαστικὲς ἀλήθειες, χρήσιμες καὶ ἀναγκαῖες γιὰ τὴν κατανόησιν τῶν φυσικῶν νόμων.
Γιὰ αὐτὸ καὶ τὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν βγῆκαν ἢ ὄχι, ἀπὸ τὸ πλανητικό/ἡλιακό μας σύστημα οἱ διάφοροι «ἐξερευνητὲς τοῦ διαστήματος», ἐξακολουθοῦν νὰ ταλανίζουν τὴν ἀνθρωπότητα (συνοδευόμενα φυσικά, τὰ ἐν λόγῳ ἐρωτήματα, ἀπὸ ἀμέτρητες θεωρίες, λογικὲς ἢ παράλογες, ποὺ μᾶς ἀποκοιμίζουν καὶ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν.)
Κι ὅλα αὐτά, τὰ τῆς παραπληροφορήσεως, τῆς προπαγάνδας καὶ τῶν μυθευμάτων (καθὼς καὶ τῶν ὅσων διαδίδονται, ὀρθῶν ἢ παραλόγων, πού, συνήθως, ὅλως …«συμπτωματικῶς», προέρχονται ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα προπαγάνδας ποὺ μᾶς δείχνουν τὸ «ἐξερευνητικὸν πρόγραμμα τοῦ διαστήματος, γιὰ «στόχο»!!!- βλέπε καὶ τὸ ποιὸς ἐλέγχει/χρηματοδοτεῖ τὸ SETI…), διότι γνωρίζουν πολὺ καλά, πὼς ὅταν οἱ συνθῆκες τῆς θέσεως τοῦ πλανήτου μας (ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἡλιακὸ σύστημα, τὸ γαλαξιακὸ σύστημα ἀλλὰ καὶ τὶς εὑρύτερες θέσεις στὸ σῦμπαν), ἐπιβάλουν «προσαρμογή», τότε, κατὰ ἕναν πολὺ …«μυστήριο» τρόπο, σημειώνονται ὅλες ἐκεῖνες οἱ γεωπολιτικὲς ἀλλαγές, ποὺ τελικῶς ἐπιφέρουν …restart!!!

εἰκόνα ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο φίλο Τᾶσο Γκολέμη

Μία ἐπανεκκίνησις ὅμως σημαίνει πὼς ἐπὶ πλέον τῶν γνωστῶν ἀνατροπῶν, θὰ μᾶς προκύψουν καὶ πολλὲς ἄλλες ἀλλαγές…
Ἄλλως τέ…
Ἡ Ὕβρις ἐπερίσσεψε καί, πράγματι, ὅταν (νά πῶ πάλι …«συμπτωματικῶς»;;;) περισσεύῃ ἡ Ὕβρις, τότε πολλὰ …«περιέργα» συμβαίνουν ταὐτοχρόνως στὸν πλανήτη μας, γιὰ νὰ «σβήσουν» οἱ ὑβριστικὲς παρεμβάσεις καὶ νὰ ἐπανέλθουν πρότερες συνθῆκες.
Αὐτὸ τὸ …σύμπτωμα τὸ ἀναφέρουν πολλὲς μυθολογίες (ἱστορίες στὴν πραγματικότητα), ἀλλὰ καὶ θρησκεῖες, σὲ διάφορες ἐκδοχὲς καὶ παραλλαγές…

εἰκόνα

Βάσει λοιπὸν τῶν ὅσων γνωρίζουμε, ὑποψιαζόμεθα ἀλλὰ καὶ διαισθανόμεθα, πράγματι ἡ Ὕβρις ἐπερίσσευσε καὶ ὁσονούπω καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε μὴ ἀναμενόμενες συνθῆκες ἀλλαγῆς τοῦ περιβάλλοντος χώρου μας, καθὼς καὶ σοβαρὰ πλήγματα στοὺς πληθυσμούς. Ἤδη, κατὰ τὰ γνωστά, ἀπὸ πλημμύρες πνίγονται κατὰ χιλιάδες πλέον, οἱ πάσχοντες.
(Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου γάρ… τῆς χοῆς -ἂς ποῦμε, γιὰ συντομία, «ῥοῆς» καὶ διασκορπίσεως- τῶν ὑδάτων. Χοή, ἐκ τοῦ χέω –>διαχέω –>διασκορπίζω ὑγρά.)…
Πράγματι πλησιάζουν σοβαρὲς ἀνατροπὲς κι ἀνακατατάξεις, στὰ ὅσα γνωρίζαμε γιὰ τὸν πλανήτη μας.
Πράγματι ὁ πλανήτης καθίσταται ἐπικίνδυνος πλέον, γιὰ τοὺς ἀδαεῖς καὶ ἀσχέτους, πληθυσμούς, μὲ τὴν πραγματικὴ φυσικὴ καὶ τὶς πραγματικὲς γνώσεις, παγκοσμίως.
Πράγματι συμμετείχαμε, ἐν ἀγνοίᾳ μας, στὸ ἔγκλημα ἀκυρώσεως καὶ παραβιάσεως τῶν Φυσικῶν Νόμων.
Πράγματι ὅμως τὸ ἔγκλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν κορυφή, ποὺ αἰῶνες τώρα ἐκπαιδεύει ἀνευθύνους καὶ ἀνεγκεφάλους δούλους, γιὰ νὰ καταστρέφουν, κατὰ τὸ δοκοῦν, ὅ,τι κι ὅπου μποροῦν.
Πράγματι τὰ σαπρόφυτα (καὶ μόνον!!!) ἑτοιμάζονται νὰ τὴν …κοπανήσουν.
Πράγματι ἐπίσης, ὅταν οἱ ἐσωτερικὲς (Ὕβρις), μαζὺ μὲ τὶς ἐξωτερικὲς (θέσις Γαίας, Ἡλίου, πλανητικοῦ συστήματος) συνθῆκες τὸ ἐπιβάλουν, μία …κάθαρσις ἐπιβάλλεται, γιὰ νὰ ἐπανεκκινηθοῦν οἱ ἐντὸς Φυσικῶν Νόμων διαδικασίες λειτουργίας.

Σωστὰ τὰ λέει ὁ Νανόπουλος, ἂν καί, πολὺ φοβᾶμαι, πὼς στὴν πραγματικότητα βλέπει μόνον κάποιες παραμέτρους τοῦ προβλήματος, ποὺ καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὡς Ἀνθρωπότης.
Μᾶς ἐνημερώνει ὅμως γιὰ τὰ ὅσα ἔπονται κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τοῦ τὸ ἀναγνωρίσουμε.
Στὴν δική μας πλευρὰ πλέον πέφτει ἡ ἀπόφασις γιὰ τὸ πῶς, ποῦ καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ ἐπανατοποθετηθοῦμε, πρὸ κειμένου νὰ διασώσουμε αὐτὰ ποὺ ὀφείλουμε.
(Γιὰ τὰ σαπρόφυτα δὲν ἀνησυχῶ. Γιὰ τὴν ὥρα ἔχουν φροντίσῃ…!!!).

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *