Ὑποχρεωτικὴ ἡ αὔξησις ἀσφαλείας τῶν οἰκιῶν μας!!!

Αὐξῆστε τὴν ἀσφάλεια τῶν σπιτιῶν σας!!!

Μὴ δίδετε σημασία στὶς αὐτοδιαφημίσεις τῆς ἀστυνομίας καὶ τοὺς τόνους τῶν χρυσαφικῶν καὶ διαμαντιῶν ποὺ «ἀνακαλύπτει».

Ἂν ῥίξετε μίαν ματιὰ στὴν γειτονιά σας, θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὁ κάθε κακομοίρης, ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως, ἔπεσε θῦμα διαῤῥήξεως ἢ εἶναι ὑποψήφιο θῦμα.

Ὁ κόσμος ἔχει χαλάσῃ καὶ ἔχει ἀποκτηνωθῇ.

Μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο πολλαπλασιάζονται οἱ ποντικοὶ ποὺ εἰσβάλλουν σὲ σπίτια καὶ διαμερίσματα μέσου ἐπιφανείας 50τ.μ. καὶ δὲν λογαριάζουν τὸ ὁ,τιδήποτε.

Πτωχομπινέδες καὶ τὰ κλεφτρόνια. Διότι τὰ ἔχουν ἐξωθήσῃ νὰ κτυποῦν σπίτια τῶν πτωχῶν. Σίγουρα κάτι θὰ βροῦν ν΄ ἁρπάξουν, ἀλλὰ τὸ ῥίσκο τους, ἐμπρὸς στὸ τὶ ῥευστοποίησημποροῦν νὰ κάνουν, γιὰ τὴν κάθε «μπάζα» τους, εἶναι πολλαπλάσιο!!!
Ἀπὸ τὴν μία, κάτι θὰ κλέψουν…
Ἀλλά τί ἀξία νά δόσῃς στά ὅσα θά κλέψουν ἀπό ἕνα πτωχόσπιτο;

Ἡ ζημίες ποὺ προκαλοῦν τὰ κλεφτράνια σὲ κάθε σπίτι ποὺ εἰσβάλλουν εἶναι μεγαλύτερες σὲ ἀξία, ἀπὸ τὴν συγκομιδὴ τῶν κλοπιμαίων. Πῶς νά ἀντικαταστήσῃ τό θῦμα-κακομοίρης 4-5 πόρτες, ντουλάπα, παράθυρά πού καταστρέφει ὁ ποντικός-κακομοίρης;

Καὶ δὲν εἶναι μόνον ἡ ἁπλῆ ἀποκατάστασις τῶν ζημιῶν. Παραβιάζεται ὁ προσωπικός σου, ὁ ἰδιωτικό σου χῶρος καί, ξαφνικά ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι εἶσαι ἀνασφαλὴς μέσα στὸ σπίτι σου.
Ἔρχεται καὶ ἡ μπατσαρία. Τὸ κερασάκι στὴν τούρτα κάθε κλοπῆς. Σκέτο θέατρο – ἀπόλυτος ἀδιαφορία. Ἐγγύησις ὅτι ὁ κλέπτης δὲν πρόκειται ννὰ εὑρεθῇ. Κι ἐὰν κάποτε εὑρεθῇ, τυχαίως, ἐπειδὴ ἐτόλμησε νὰ κλέψῃ καὶ κάποιον πλούσιο, μὴν περιμένεις νὰ ἀλλάξῃ κάτι, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ θῦμα-κακομοίρη (ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως).
Οὐδὲ ἕνα ὄργανα τῆς κυβερνήσεως ἐνδιαφέρεται.

Ἡ ψυχολογικὴ πίεσις ποὺ αἰσθάνεται ἕνας πτωχός, θῦμα διαῤῥήξεως, εἶναι τρομακτικὴ καὶ εἶναι ποὺ εἶναι καταχρεωμένος, ἀναγκάζεται ἐπὶ πλέον νὰ μπῇ σὲ μεγάλα ἔξοδα-χρέη, γιὰ θωρακισμένη πόρτα ἀσφαλείας καὶ λοιπὰ ἀποτρεπτικὰ μέτρα. Μία βαρειὰ μασὶφ ξύλινη πόρτα, μὲ 30 πόντους φάρδος ξύλινη κάσσα καὶ κλειδαριὰ ἀσφαλείας, ἀπεδείχθη παιχνιδάκη γιὰ τὸν διαῤῥήκτη.

Ξαφνικὰ συνειδητοποιεῖς, ὅτι κάποια προληπτικὰ – ἀποτρεπτικὰ μέτρα, γιὰ προστασία ἀπὸ διαῤῥῆκτες, ἔπρεπε νὰ εἶχες πάρῃ ἀπὸ καιρό, γιὰ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ τὴν γυναῖκα σου ἢ τὸν ἄνδρα σου, γιὰ τὰ παιδιά σου ἢ τὰ ἐγγόνια σου. Ὁ κάθε διαῤῥήκτης δὲν θέλει νὰ χάνῃ τὸν χρόνο του.
Ὅταν καταλαβαίνῃ ὅτι ἔχει πολλὰ ἐμπόδια, φεύγει καὶ πάει ἀλλοῦ.
Ξύλινα κουφώματα καὶ ἁπλᾶ κουφώματα ἀλουμινίου παραβιάζονται-καταστρέφονται μὲ εὐκολία.

Μπορεῖ νὰ ἐπιλέγω ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀστεῖες ἢ σαρκαστικὲς ἀναρτήσεις, ὅμως μετὰ τὶς 8 Ἰουνίου 2017, ποὺ λείψαμε τρεῖς ὦρες μὲ τὴν σύζυγό μου, ντάλα μεσημέρι καί, ἐπιστρέφοντας βρήκαμε τὸ σπίτι ῥημαδιό, ἔχω ἀλλάξῃ πολύ. Ἡ ζωή μου συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχισθῇ ὅσο θέλει ὁ Θεός μου, ἀλλὰ συχνὰ συλλαμβάνομαι λυπημένος, σκέπτομαι ἐὰν ἀξίζῃ νὰ κάνω τὸ Α ἢ τὸ Β. Τὶς 4-5 πρῶτες ἡμέρες μετὰ τὴν διάῤῥηξη, ἀνεβάζαμε πίεση ἀπὸ 20 ἕως 22,5 μὲ τὴν γυναῖκα μου!!!!!!

Σήμερα ἔνοιωσα τὴν ἀνάγκη, τὴν ἐπιθυμία, νὰ σᾶς συμβουλεύω, νὰ πάρετε προληπτικά, πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μιᾶς διαῤῥήξεως στὸ σπίτι σας.
Κυττᾶξτε  τριγύρω πόρτες, παράθυρα, ἀνοικτὲς ἢ ἐπικοινωνοῦσες σκάλες καὶ κάνετε ὁ,τιδήποτε γιὰ νὰ ἔχετε τὸ κεφάλι σας ἥσυχο.

Πέραν ἀπὸ τὴν ὁποίαν οἰκονομικὴ ζημία, ἡ «ἐμπειρία» εἶναι ἰδιαιτέρως τραυματικὴ ψυχολογικά!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply