Θά ζητήσῃ συγγνώμη ἡ Ἀθηναϊκή Ζυθοποιΐα ἀπό τούς καταναλωτές της;

Ἡ Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα καὶ τὸ ἐξώδικό της.
Πότε θά ζητήσῃ συγγνώμη ἀπό τούς καταναλωτές πού ἐζημίωσε;

Στὶς 22/5 τοῦ 2017 ἔλαβα στὸ σπίτι μου ἕνα ἐξώδικο ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα, μὲ τὸ ὁποῖον μὲ καλοῦσε νὰ συμμορφωθῶ στὶς ὑποδείξεις της καὶ κατεβάσω δύο ἀναρτήσεις μου στὸ FB καὶ ἕνα «ἄρθρο» μου στὸ tvxs.
Ὁ λόγος ἦταν διότι ἐθεώρησε ὅτι προσεβλήθη ἀπὸ ἐμέναν, καθὼς θεωροῦσε ὅτι ἐπειδὴ εἶχε προσφύγῃ στὸ Διοικητικὸ Ἐφετεῖο, κατὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς ΕΠΑΝΤ, δὲν ἦταν ἔνοχη.

Σήμερα, ποὺ πλέον εἶναι ἔνοχη, ὅπως ἀπεφάσισε τελεσιδίκως ἡ Δικαιοσύνη, ἀναρτῶ τὸ ἐξώδικόν της.

Αὐτό, στὸ ὁποῖον μὲ «ἀπειλεῖ» μὲ σύλληψη ἐὰν δὲν κατεβάσω τις ἀναρτήσεις, ποὺ ἀποτελοῦν «αὐτόφωρο ἀδίκημα».

Τὸ προφανὲς εἶναι ὅτι ἄνθρωπός/οί της εὑρίσκονται ἀνάμεσα στοὺς φίλους μου στὸ FB.

Εὐπρόσδεκτοι εἶναι καὶ μάλιστα τώρα ποὺ κατεδικάσθη καὶ πάλι τοὺς καλῶ νὰ ποῦν στὰ ἀφεντικά τους νὰ μᾶς ποῦν, ἐξωδίκως ἢ μή, τὸ πῶς θὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὰ ἑκατομμύρια καταναλωτῶν ποὺ πληγώθηκαν ἀπὸ τὴν παράνομο πρακτική της ἐπὶ 16 χρόνια.

Πὼς θά ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ χιλιάδες ἐργαζομένους ἀνταγωνιστικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ ἐπληγώθησαν, μαζὺ μέ τίς ἐταιρεῖες τους, ἀπὸ τὴν Κατάχρηση τῆς Δεσποζούσης Θέσεως τῆς πολυεθνικῆς.

Εἶναι ὑποχρέωσις τῆς Ἀθηναϊκῆς Ζυθοποιΐας νὰ μᾶς ζητήσῃ συγγνώμη, καὶ σὲ ἐμένα προσωπικά, ποὺ ἔχω πιῇ στὸ παρελθόν τὶς μπῦρες τῆς ὡς θῦμα της, καθὼς δὲν ὑπῆρχαν ἄλλες μπῦρες διαθέσιμες. Τὶς ἐπλήρωσα πανάκριβα τὶς μπῦρες της, ὅπως ἑκατομμύρια ἀγοραστές, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχαν ἄλλες (ὡς ἀποτέλεσμα τῶν παρανόμων πρακτικῶν της) καὶ οἱ τιμὲς ἦσαν πολλαπλάσιες ἀπὸ αὐτὲς στὸ ἐξωτερικό.

Ἐπίσης καλῶ τοὺς χαφιέδες νὰ ποῦν στὰ ἀφεντικά τους νὰ δηλώσουν σὲ πόσους Ἕλληνες πολῖτες ἔστειλε ἐξώδικο ἡ πολυεθνικὴ τῶν 20 δὶς εὑρῶ τζίρου, ὅπως ἔκανε σὲ ἐμένα, γιὰ νὰ τοὺς πῇ νὰ συμμορφωθοῦν στὶς ὑποδείξεις της ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ. Γιατὶ ἐὰν ἔστειλαν μόνον σὲ ἐμένα, εἰδικὰ τὴν ὥρα ποὺ διεξάγεται ἔρευνα εἰσαγγελική ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν καθυστέρηση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ νὰ ἐκδόσῃ τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν Μπύρα, τότε αὐτὸ σημαίνει πολλά.

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 305 times, 1 visits today)
Leave a Reply