Ὑπερασπιζόμενοι μίαν πιὸ …δική τους δικαιοσύνη!!!

Εὑρέθησαν πέντε (5) ἑκατομμύρια, σὲ λογαριασμὸ ἐκδότου στὴν Ἐλβετία.

Τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο ἔκρινε ὅτι αὐτὰ εἶναι μαῦρα χρήματα καὶ ζητᾶ τελεσιδίκως νὰ ἐπιστραφοῦν.

Ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ ἐκδότης ἔχει κάνει σημαία τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως βάλλει ἐναντίον τῶν …πάντων καὶ συνηγορεῖ ὑπέρ του!
Εἶναι αὐτός, ποὺ θὰ ξαναέλθῃ στὴν ἐξουσία, γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ δικαιοσύνη στὴν …Δικαιοσύνη!

Καὶ να ὑπενθυμίσω πὼς στὴν ἄλλην πλευρά, Ὑπουργὸς στοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ποὺ ἔγινε δήμαρχος, ὁ ὁποῖος δημοσίως εἶπε ὅτι εἶχε …διπλᾶ βιβλία, ἀλλὰ σήμερα ἔχει σηκώσῃ τὴν σημαία ἐναντίον τῆς Δικαιοσύνης.

Ὀνόματα δὲν λέμε, γιατὶ καλὸ εἶναι νὰ σκεπτόμεθα καὶ μὲ τὴν λογικὴ τὸ τὶ πάει στραβὰ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ πηγαίνουμε ὅλο καὶ πιὸ χάλια.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply