Χώρα ὅπου κάθε ἀντισυνταγματικότης «νομιμοποεῖται» …δικαστικῶς!!

15 μῆνες ἀπλήρωτη ἡ κοπέλλα κι αὐτοκτόνησε.

Κάποιος μπορεῖ πολὺ εὔλογα νὰ πῇ ὅτι οἱ δικαστὲς ποὺ εἶπαν ὅτι τὸ νὰ σὲ ἀφήνουν ἀπλήρωτο δὲν ἀποτελεῖ βλαπτικὴ μεταβολὴ τῆς συμβάσεως, εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος.
Ὅπως καὶ ὀλῶν τῶν ὑπολοίπων ἐγκλημάτων…

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ὅλα τὰ μνημονιακὰ ἐκτρώματα -περιλαμβανομένου τοῦ ἐξωφρενικοῦ ΕΝΦΙΑ- πέρασαν καὶ πῆραν τὴν μεγάλη σφραγίδα ἀπὸ τὸ κατεστημένο, τῶν μεγαλο-δικαστῶν.
Αὐτῶν τῶν Δικαστῶν ποὺ δὲν θέλουν νὰ δηλώνουν «πόθεν ἔσχες».

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply