Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἡ Ἀμερικὴ καὶ ὁ Χριστόφορος Κολόμβος

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ

Στὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίο ἀποδεικνύεται, βάσει χωρίων ἀρχαίων  συγγραφέων, ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ ἤπειρος ἦταν πασίγνωστος ἤδη στοὺς Ἕλληνες τῆς ἀπωτέρου ἱστορικῆς περιόδου, οἱ ὁποῖοι -ἐξυπακούεται- ἐπίσης ἐγνώριζαν ὅτι ἡ γῆ εἶναι στρογγυλὴ καὶ ὄχι «ἐπίπεδος».

(Visited 335 times, 1 visits today)
Leave a Reply