Ὁ Ἐθνικὸς Διχασμός. Ἡ ἄλλη διάστασις

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ. Η ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Παρουσιάζεται καὶ ἀναλύεται ἡ σκοπίμως παραγνωρισμένη φιλοσοφικὴ καὶ θρησκευτικὴ διάστασς τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὰ ἔτη 1916-1920. Ἐξηγεῖται συγκεκριμένα ὅτι γενικῶς τὰ «φιλελεύθερα», «δημοκρατικά» καθεστῶτα κατὰ κανόνα στηρίζονται ὄχι βέβαια στὴν ποιοτικὴ ὑπεροχὴ ἀλλὰ στὴν ἁπλῆ ποσοτικὴ πλειοψηφία. Γιὰ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ πρῶτα οἱ Ἑβραῖοι καὶ στὴμ συνέχεια οἱ Ἰουδαῖοι, κύριο ῥεῦμα τῶν ὁποίων ἀποῤῥίπτει τὴν μετὰ θάνατον ζωή,  συνήθως ἀποτελοῦν τοὺς στυλοβάτες τῶν «φιλελευθέρων», «δημοκρατικῶν» κ.λπ. καθεστώτων∙ καὶ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελοῦν οἱ Γεφυραῖοι τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν…

            Στὸ βιβλίο αὐτό, παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται σπουδαῖα βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, βάσει τῶν ὁποίων ἀνατρέπεται ἡ εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ τελευταίου, ὅπως αὐτὴ προωθεῖται ἀπὸ τὸ τωρινὸ καθεστὼς τῆς Πατρίδος μας.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply