Δουλοπαροίκων χώρα μὲ …ἐθελοντικὲς αὐτοδουλοποιήσεις!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ τὸ α’ ἑξάμηνο τρέχοντος ἔτους τὰ ληξιπρόθεσμα πρὸς τὴν ἐφορία ἀνῆλθαν στὰ 5 δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἀνεβάζοντας τὸ συνολικὸ νούμερο στὰ 95 δίσεκατομμύρια…
Σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ ὀφειλὲς πρὸς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἀνέρχονται ὁμοίως σὲ κάποια δισεκατομμύρια…
Σὲ μίαν χώρα δηλαδή, ποὺ ἔχει μετατρέψῃ τὸν ἐνεργὸ πληθυσμό της σὲ δουλοπαροίκους…

Σὲ μίαν χώρα ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν ἀπωλέσῃ οὐσιαστικὰ τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν ἐλευθερία τους…
Σὲ μίαν χώρα ὅπου ἡ κατοχὴ ἐγγείου περιουσίας τιμωρεῖται παραδειγματικά, οὐσιαστικῶς δημεύοντάς την…

Σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, κάποιοι ἔχουν τὴν πολυτέλεια νὰ ὁμιλοῦν ἀκόμη γιὰ τὸ φύλο τῶν ἀγγέλων (στράτευσις Γιαβρόγλου).

Σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, ποὺ ἡ ἐλευθερία θὰ ἔπρεπε ὑπὸ τὶς ὑφιστάμενες συνθῆκες νὰ ἀποτελῇ τὴν μοναδικὴ συζήτησι, τὴν ἀπεξάρτησι δηλαδὴ ἀπὸ τὸ κράτος δυνάστη, νταβατζὴ καὶ δουλοκτήτη…
Σὲ αὐτὴν τὴν χώρα οἱ μισοῖ ὁμιλοῦν γιὰ ἀκόμη περισσότερο κράτος καὶ οἱ ὑπόλοιποι μισοῖ ὁμιλοῦν γιὰ καλλίτερο κράτος.

Στὴν οὐσία ὅλοι ὁμιλοῦν δηλαδὴ γιὰ περισσοτέρους φόρους.

Συνεχίστε ἀπτόητοι, δὲν ὑπάρχει ἐξάλλου κάποιος κίνδυνος γιὰ τὸ παραμύθι σας, ὁ Πινοσὲτ ἦταν Χιλιανὸς καὶ τὸ ἀκόμη καλλίτερο γιὰ ἐσᾶς …ἀπεβίωσε πρὸ πολλοῦ.

«Ἕνας»

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply