Ῥομπὸτ ἀντικαθιστοῦν κι ἐκτοπίζουν ὁριστικῶς τὸν ἄνθρωπο!!!

Σύμφωνα μὲ τὸ CNN καὶ μὲ τὴν πιὸ πρόσφατο σχετικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν ἔκανε ἡ McKinsey & Co., τὸ 45% τῶν σημερινῶν θέσεων ἐργασίας θὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ἑπόμενα 20 χρόνια, ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῶν ἐξύπνων ῥομπότ.

Κάποιες νέες εἰδικότητες θὰ ὑπάρξουν, ἀλλὰ δεν θὰ ἀναπληρώσουν οὔτε στο ἐλάχιστό τις θέσεις ἐργασίας που θὰ χαθούν.

Πῶς θά ἀναπληρωθοῦν οἱ ἑκατομμύρια θέσεις ἐργασίας πού θά ἐξαφανισθοῦν καί πῶς θά βιοπορισθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι καί οἱ οἰκογένειές πού θά μείνουν χωρίς εἰσοδήματα, ανευρίσκει ἀνέτοιμες σχεδὸν ὄλες τὶς χῶρες νὰ τὸ ἀπαντήσουν, εἰδικὰ αὐτές ποὴ ἤδη ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ἀνεργίας ὅπως ἡ δική μας.

Χῶρες ποὺ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ διαχειρισθοῦν τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀπὸ τώρα, ὥστε νὰ προσαρμόσουν τὶς δομές τους, δὲν θὰ ἀνήκουν τότε ἁπλᾶ σ’ ἕναν ἄλλο κόσμο, ἀλλὰ σὲ ἄλλον γαλαξία.

Κατερίνα Πάντα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply