Ῥυθμίσεις χρεῶν γιὰ πρῶτες κατοικίες

«…Θὰ ἐξαιρεθοῦν ἀπὸ τὴν πλατφόρμα τῶν ἠλεκτρονικῶν πλειστηριασμῶν, οἱ πρῶτες κατοικίες, οἱ ἐξοχικὲς κατοικίες καὶ κάθε ἄλλου εἴδους ἀκίνητα μὲ ἀξία μέχρι τοῦ ὕψους τῶν 300.000 εὐρῶ.
Παράλληλα, ἡ κυβέρνησις προσανατολίζεται νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν ἰσχὺ τοῦ νόμου Κατσέλη ὅπου προστατεύει τὴν πρώτη κατοικία καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς 31.12.2017, ποὺ λήγει ἡ ἰσχύς του…»

Ἐνδιαφέρον!!!

Νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις ποὺ ξεκίνησε τὸ 2010, ἔφθασε τὴν ἀνεργία στὸ 28% σὲ 4 μόλις χρόνια, καὶ ὁδήγησε σὲ ἀπόλυτο κατάῤῥευση τόσο τῶν ἐπιχειρηματιῶν, ποὺ ἐχασαν τὰ 2/3 τῆς ἀξίας τῶν ἐταιρειῶν τους, στὴν καλλιτέρα, ὅσο καὶ τῶν ὑπαλλήλων, ποὺ ἔχασαν ἀπὸ τὸ 1/3 ὡς τὰ 3/4 τοῦ μισθοῦ τούς.

Ἑπομένως, ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν πάρῃ δάνειο γιὰ πρώτη κατοικία, δῆλα δὴ ὁ μέσος Ἕλλην καί, γιὰ διαφόρους λόγους (διαζύγιο, ἀπώλεια μίας δουλειᾶς καὶ 1/2 μισθοῦ στὴν ἐργασία ποὺ ἀπέμεινε) ἀδυνατοῦσαν νὰ πληρώσουν δάνεια, ἀκόμη καὶ μὲ ῥύθμιση. Οἱ δὲ ἐπιχειρηματίες, κυριολεκτικὰ κατεστράφησαν.

Ἡ ῥύθμισις ποὺ γίνεται ἐπομένως καί, φαίνεται, ὀρθῶς νὰ προωθῇ ἡ κυβέρνησις, γιὰ τὴν πρώτη κατοικία, δὲν ἀποτελεῖ κάποιαν «σοσιαλιστικὴ ἐφεύρεση», κάποιων θερμοαίμων ΤσεΓκεβάρηδων.
Ἀποτελεῖ ἀναγκαιότητα, ὅπως σὲ κάθε κράτος τοῦ κόσμου, πχ ΗΠΑ, Ἀγγλία κλπ., μέχρι νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ ἰσοῤῥοπία στὴν ἀγορά.

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply