Χάσαμε μισὸ νησὶ ἀλλὰ μᾶς ἔμειναν οἱ …ἥρωες!!!

Τὸ 1974 δημιούργησε 2.500 ἥρωες…
Ναί, καλὰ διαβάσατε…!!!
Τόσοι εἶχαν προταθῇ ἀπὸ τὸ Α/ΕΔ τῶν Ἀθηνῶν γιὰ ἀριστεῖο ἀνδρείας…

Καὶ εἶπε τότε ὁ ἀείμνηστος Στρατηγὸς Μπίκος, τὸ ἐξῆς ἀμίμητον:

«Ἀπορῶ πῶς μὲ 2.500 ἥρωες χάσαμε τὸ μισὸ νησί…»

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply