Χρειάζονται ἑκατομμύρια γιὰ νὰ …μετακομίσουν Μ.Κ.Ο.!!!

Τροποποίησις τῆς Δράσεως «Ἐπιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ Ἔργου: «Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας Ἀσυνόδευτων Ἀνηλίκων στὴν Λέσβο ἀπὸ τὴν Ἠλιακτίδα ΑΜΚΕ»», ποσοῦ 1.832.805,26 € !!!!!

Ἡ πράξις ἀφόρα στὴν συνέχιση λειτουργίας τῶν ἑννέα -9- δομῶν φιλοξενίας ἀσυνόδευτων ἀνηλίκων στὴν Λέσβο (ὀκτὼ -8- στὴν Μυτιλήνη καὶ μίας -1- στὰ Λουτρά) μὲ συνολικὴ δυναμικότητα 170 θέσεων.

Ἡ τροποποίησις πραγματοποιεῖται λόγῳ τῆς μετεγκαταστάσεως μίας δομῆς ἀπὸ τὸ κτίριο ποὺ στεγάζονταν σὲ ἄλλο κτίριο, μικροτέρας δυναμικότητος, ἐξ αἰτίας μὴ ἀποδοχῆς, ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ παλαιοῦ κτιρίου, ἀνανεώσεως τῆς συμβάσεως μισθώσεως…

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply