Λύσις μὲ ἀνοικτὰ ὁδοφράγματα δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ

Σὲ ἀνύποπτο χρόνο, ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶχα πᾶ κάτι ποὺ πλέον σήμερα ὁμολογεῖται κατὰ κόρον ἀπὸ πολλούς:

«Ἐὰν δὲν ἄνοιγαν τὰ ὁδοφράγματα, σήμερα θὰ εἴχαμε λύση. Λύση ποὺ θὰ τὴν ἔδιναν οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ ἄνοιξαν, τριάντα (30) χρόνια μετὰ τὴν εἰσβολή, ζοῦσαν ἀκόμη στὸ 1974…
…μαζὺ μὲ φυτευτοὺς ὁμοεθνεῖς τους ἐποίκους, ποὺ ζοῦσαν στὸ 1924…»

Καὶ ἡ λύσις θὰ ἦταν ἡ ἐπιθυμητὴ γιὰ ἐμᾶς…

Θὰ μοῦ πεῖτε…: «Καί ἡ Τουρκία;;;»

Ὰς διεκήρυτταν οἱ Τουρκοκύπριοι ὅτι ἔφθασαν σὲ λύση μὲ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία,  καὶ θὰ βλέπαμε μετὰ πόσο θὰ ἀκουγόταν ἡ ἀντίθετος, ὅλο ἀπειλές, φωνὴ τῆς Τουρκίας, ἀπέναντι σὲ ἕνα «φρέσκο μέλος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης».

Ἄποψίς μου βέβαια τὸ παραπάνω.
Τὰ ὁδοφράγματα ποὺ ἄνοιξαν ἦταν τὸ μεγαλύτερο λάθος Τάσσου, τὸ ὁποῖον βέβαια ξεχείλωσε τελείως ὁ ἀνθέλλην, ποὺ ὁ Κυρίαρχος Κυπριακὸς Λαὸς ἐξέλεξε γιὰ Πρόεδρο.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply