Φακελλοκάρτα κι ἄλλα ἐπιταχυνόμενα μέτρα δουλοποιήσεώς μας

Θὰ ἔχετε ἴσως ἀντιληφθῆ τὸ βρώμικο παιχνίδι ποὺ παίζεται μὲ πρόσχημα τὴν «πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς», τὴν «πάταξιν τῆς ἁρπακτῆς» καὶ τὴν «πάταξιν τῆς διαπλοκῆς».

πηγὴ

Κι ἐνᾦ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη  ξεσποῦν, ὑπὸ τὴν μορφὴ θυέλλης, τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, σκάνδαλα ποὺ σχετίζονται μὲ διαῤῥοὲς προσωπικῶν δεδομένων, ἐδῶ μᾶς παραμυθιάζουν ἀκόμη μὲ τὴν «ἀσφάλεια τῶν ἠλεκτρονκῶν συναλλαγῶν» καὶ  μὲ τὰ «ἀσφαλῆ ἠλεκτρονικὰ εἰσιτήριά» τους.
Τὰ καλόπαιδα παίζουν μὲ τὶς ἁρπακτές, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, παραμένουν ἀτιμώρητα, οὐδέποτε ἐπιστρέφουν τὰ κλοπιμαία, ἀλλὰ κάθε τέτοιο παιχνίδι ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἐμεῖς καλούμεθα νὰ τὸ πληρώσουμε σὲ κόστος, ἐπὶ πλέον χρησιμοποιεῖται εἰς βάρος μας γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν νέα μέτρα καταστολῆς κι ἐλέγχου μας.
Κι ἔτσι, τώρα, μέσῳ καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ εἰσιτηρίου, ἐπανεμφανίζονται τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλουν, λέει, νέον τρόπο «προστασίας» μας διὰ τῆς θρασυτάτης λογικῆς τοῦ νταβατζοῦ. Αὐτοῦ τοῦ νταβατζοῦ, ποὺ γιὰ νὰ προσφέρῃ τὴν «προστασία» του ἀπαιτεῖ τὸ ἀπόλυτο προσκύνημα καὶ τὸν ἀπόλυτο εὐτελισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.

Γλεντώντας τὶς …οὐρές!!!

Μία παρενθετικὴ σημείωσις, ἀναγκαία, ἐδῶ.
Ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων λοιπῶν, ἀποδεδειγμένων γεγονότων καταπατήσεως καὶ προσβολῆς βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρῶ πὼς ἀπὸ μόνες τους οἱ οὐρὲς εἶναι μία ἀκόμη ἀκραία μορφὴ ἀπομειώσεως αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων μας (ποιός ἦλθε;;;). Ἐὰν ἁπλῶς ἑστιάσουμε ἐπάνω τους, ὅλο τὸ Σύνταγμα (ἀπό ποῦ ἦλθε;;;) μὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν θεσμοθετημένη, ὡς νόμο τοῦ κράτους, χάρτα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (μέ ποίον μέσον;;;) μόνον μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀτελείωτες οὐρές, μία σειρὰ βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀκυρώνονται. Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν καθημερινῶς καὶ ἀπολύτως συνειδητῶς καταπατῶνται, προσβάλλονται κι ἀκυρώνονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος καὶ τοὺς παρατρεχαμένους του ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑποτίθεται ὀφείλει τὸ ἴδιο τὸ κράτος νὰ προστατεύῃ.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν φαίνεται ὡς δημοσίου συμφέροντος, διατηρώντας τὸ «Α.Ε.» (ἀνώνυμος ἑταιρεία) στὸν τίτλο της, ἀποδεικνύει πὼς ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὸν νόμο εἶναι …ἀνώνυμος καί, κατ’ ἐπέκτασιν, οὐδεὶς γνωρίζει (ἢ θὰ γνωρίζη συντόμως) τὸ ποιὸς ἢ ποιοὶ θὰ εἶναι οἱ πραγματικοὶ κάτοχοι τοῦ πλειοψηφικοῦ πακέττου τῶν μετοχῶν της.

πηγὴ

Ἀλλὰ σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι τὸ ἠλεκτρονικὸ εἰσιτήριο καὶ τὸ ποιὰ (ἀλλὰ καὶ πόσα) ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καταπατᾶ αὐτὸ καταπατᾶ.. Αὐτοῦ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ εἰσιτηρίου ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ ἐκδοθῇ, ΑΜΚΑ καὶ ταὐτότητα (ἢ διαβατήριον), κάτι ποὺ κυρίως ἀντιβαίνει καὶ στὸ κατοχυρωμένο συνταγματικῶς δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως ἀλλὰ καὶ στὰ (ὅπως ἀνεφέρθη ἤδη) βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς διατηρήσεως τῆς ἀνωνυμίας μας μὰ καὶ τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, καθὼς φυσικὰ καὶ τοῦ μὴ φακελλώματος. Ἡ δὲ συλλογὴ προσωπικῶν στοιχείων, βάσει τῆς γνωμοδοτήσεως τῆς Ἀρχῆς Προστασία Δεδομένων θεωρεῖται παράνομος, ἀντισυνταγματικὴ καὶ τελικῶς μέσον ἀκυρώσεως βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων:

ΕΠΕΙΔΗ και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην γνωμοδότηση της αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι:

«Ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός συστήματος προσωποποιημένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, συνίσταται στο ότι η χρήση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να συνεπάγεται την συλλογή δεδομένων σχετικά µε τις διαδρομές που πραγματοποιεί ο εκάστοτε επιβάτης. Η τήρηση –είτε στο ίδιο το εισιτήριο (ηλεκτρονική κάρτα) είτε  στην βάση δεδομένων- του δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε, της ημερομηνίας και ώρας αυτού καθώς και του αριθμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραπέμπουν σε συγκεκριμένο επιβάτη, ο προσδιορισμός (ταυτοποίηση) του οποίου –µε την μορφή προσωποποιημένης πληροφορήσεως- καθίσταται δυνατός εφόσον στο αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ταυτοποιήσεως του κατόχου του. Με αυτόν τον τρόπο, οι μ. µετακινήσεις κάθε επιβάτη – χρήστη προσωποποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, µε αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κινήσεως ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης μ. µετακινήσεως. Η ελευθερία κινήσεως αποτελεί έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ. καθώς και της εν γένει  προσωπικής ελευθερίας που εδράζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 εδ. 1 Σ. Το περιεχόμενο της ελευθερίας κινήσεως είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει την κίνηση οπωσδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χωρίς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κινήσεως του υποκειμένου (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κλπ.) εκτός των περιπτώσεων, στις οποίες νόµος ορίζει περιορισμούς/εξαιρέσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος (πχ. υγειονομικοί, δημόσιας τάξεως και ασφαλείας, διώξεως ή προλήψεως αξιοποίνων πράξεων)
3.Στην προκειμένη δε περίπτωση τέτοιους λόγους δεν επικαλείται ο ΟΑΣΑ στους επιδιωκομένους σκοπούς επεξεργασίας
4. Συγχρόνως το γεγονός ότι οι µ. μετακινήσεις των επιβατών χάνουν µε το προσωποποιημένο ηλεκτρονικό εισιτήριο την ανωνυμία τους θίγει το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιαθέσεως και το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, τα οποία κατοχυρώνονται τόσο στο Σύνταγμα (άρ. 9Α, 9 παρ. 1 εδ. β) όσο και στην ΕΣ∆Α (άρ. 8 παρ. 1).»  

πηγὴ

πηγὴ

Καθὼς λοιπὸν γίνεται εὐκόλως διακριτὸ ἡ ἐν λόγῳ καταχρηστική, ἀντισυνταγματικὴ καὶ ὑπάνθρωπος ἀπόφασις τῆς κυβερνήσεως (διότι αὐτὴ κρύβεται ἀπὸ πίσω) συγκρούεται μὲ βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, συνταγματικῶς κατοχυρωμένα, ἀντιβαίνει στὴν ἀπόφασιν τῆς ἀρχῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ καταπατᾶ ὅλην τὴν χάρτα τοῦ ΟΗΕ, θέτοντας, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὴν χώρα (καὶ κατ΄ έπέκτασιν ὅλους ἐμᾶς) σὲ ῥόλο γελοίου ἀπολογητοῦ καὶ ὑπολόγου.  Ἐννοεῖται πὼς μετὰ ἀπὸ τὶς ὅποιες γνωμοδοτήσεις θὰ δημοσιευθοῦν ἀπὸ τὸν Συνήγορο τοῦ Πολίτου καὶ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων (ἐπανεξέτασις τοῦ ζητήματος τὸν Μάρτιο τοῦ 2018), ὀφείλει νὰ συμμορφωθῇ ἡ κυβέρνησις, ἐὰν αὐτὲς θὰ εἶναι ἐπίσης, ὅπως καὶ τώρα, ἀρνητικές.
Ἐὰν ὄχι ὀφείλουμε νὰ καταφύγουμε στὸ Δικαστήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί, κατ’ ἐπέκτασιν νὰ στραφοῦμε κατὰ τῆς χώρας καὶ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων της, συμπράττοντας ἐξ ἀνάγκης στὸ νὰ γελοιοποιηθοῦν κι αὐτοὶ καὶ οἱ νόμοι τους ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἐμεῖς.

Ἔως λοιπὸν τὴν στιγμὴ τῶν τελικῶν γνωμοδοτήσεων ἤ, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἴσως θὰ ἐκδικασθῇ ἡ ὑπόθεσις στὸ Δικαστήριον τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὀφείλουμε νὰ μὴν συνεργαζόμεθα μὲ τὶς ἀντισυνταγματικῶς ἐξουσιοδοτημένες ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν (τοῦ Δημοσίου ἢ μή), χρησιμοποιώντας δίχως ἀντίτιμο τὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, ἐὰν ἀρνηθοῦν νὰ μᾶς παράσχουν τὸ τυπικὸ χάρτινο εἰσιτήριο ποὺ γνωρίζαμε. Ἔως τότε ποὺ θὰ δημοσιευθοῦν οἱ ἐπίσημες γνωμοδοτήσεις ἀπαιτοῦμε καὶ νὰ μᾶς ἀντιμετωπίσουν ἐπὶ τέλους ὡς Ἀνθρώπους καὶ νὰ μᾶς ἐπιτραπῇ ἡ χρῆσις τοῦ ἁπλοῦ εἰσιτηρίου ἢ τῆς ἁπλῆς προειπαρχούσης κάρτας, ποὺ δὲν παρεβίαζε βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Παραμένουμε ἐν ἐπιφυλακῇ καὶ ἀρνούμεθα τὰ μὲ τὴν δική μας συναίνεσιν, μέσα καταστολῆς μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μὴν ἔχετε ἀμφιβολίες πὼς ἀκολουθεῖ, μετὰ καὶ ἀπὸ τὶς ὑποχρεωτικὲς συναλλαγὲς μὲ ἠλετρονικὲς κάρτες, ἡ τσιπαροποίησίς μας.

Τρόπος ὑποστηρίξεως τῆς διαρκῶς διογκουμένης διαμαρτυρίας, ἡ κατάθεσις στὸν Συνήγορο τοῦ Πολίτου ἐγγράφου τέτοιου, ποὺ νὰ δηλώνῃ τὴν δική μας μὴ συμφωνία.
Ἀντιγράφω λοιπὸν ἀπὸ τὸν «Ἀσυμπίεστο» τὸ σχετικὸ αἴτημα πού, εἴτε ἠλεκτρονικῶς εἴτε ἐντύπως, μποροῦμε νὰ καταθέσουμε, ἀναμένοντας ὁσονούπω τὶς ἐπίσημες ἀπαντήσεις καὶ προετοιμαζόμενοι γιὰ τὶς ἐπόμενές μας ἐνέργειες:

Βάζουμε ΤΕΛΟΣ στην επιβολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου …..αρκεί να καταθέσουμε ……

Καταθέτουμε όλοι την κατωθι αναφορά στον συνήγορο του Πολίτου, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση

https://www.synigoros.gr/?i=submission-system.el.upobolianaforasform

είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του, στην διεύθυνση :
Χαλκοκονδύλη 17
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα  Δευτέρα – Παρασκευή         08.30πμ-2μμ
κάθε Τετάρτη έως 4.30μμ

Με Fax

Αποστείλατε ΦΑΞ στο (+30) 213 1306 800 ή (+30) 210 7292 129

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ  ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ  …. ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ……

ΑΝΑΦΟΡΑ –ΑΙΤΗΣΗ

Του…………………………………. του …………….και της ………………, κατοίκου …………………, διεύθυνσης ………….. με ΑΔΤ……………………….

Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ήμουν κάτοχος μηνιαίας κάρτας διαδρομής με τα μέσα δημοσιάς μαζικής μεταφοράς, την οποία χρησιμοποιούσα καθημερινά σε πολλαπλές μου μετακινήσεις. 

Ενημερώθηκα είτε από ΜΜΕ, είτε κατά τις διαδρομές μου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την πλέον, καταναγκαστική υποχρέωση μου, να εκδώσω προσωποποιημένη ηλεκτρονική μηνιαία κάρτα για να μετακινούμαι από εδώ και στο έξης, η οποία είναι αντίθετη στις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μου. 

Με αυτό το τρόπο με καταναγκάζετε πλέον να σταματήσω να εκδίδω μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών και να νοιώθω ότι δεν αντιμετωπίζομαι από τον νόμο ίσος προς ίσον σε σχέση με τους συμπολίτες μου διότι δεν θα μπορώ να απολαμβάνω/ προβαίνω σε χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω κόστους, όπως θα συνεχίσουν να πράττουν οι συμπολίτες μου που θα προβούν στην έκδοσή της. 

Με τον καταναγκασμό που μου επιβάλλεται, να εκδώσω προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό, μου ασκείται ψυχολογική πίεση και αναστάτωση και καταπάτηση των πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεών μου. 

Επιπρόσθετα μου ασκείται ψυχολογική πίεση διοτι αισθάνομαι ότι θα είμαι σε μια μόνιμη παρακολούθηση μιας και θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε ποιο μέσο επιβιβάσθηκα και μάλιστα με λεπτομέρεια δευτερολέπτου, όπως οι ίδιοι έχουν αναγγείλει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης ο Ο.Α.Σ.Α.  σε έγγραφο του προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για να επιτύχει την έγκριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, επικαλείται λόγους που δεν συνάδουν με την κοινή λογική και δημιουργούν πολλαπλές σκέψεις για τον πραγματικό σκοπό της ηλεκτρονικής κάρτας. Συγκεκριμένα αναφέρουν αυτολεξεί τα κάτωθι: 

Α) «2) Τα στοιχεία «πατρώνυμο», «µητρώνυμο», «ΑΦΜ», «Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας» απαιτούνται για τους παρακάτω λόγους:

 α) Σε περίπτωση παραβάσεως (π.χ. µη καταβολή κομίστρου) είναι αναγκαίο το πρόστιμο που αντιστοιχεί στην παράβαση μετακινήσεως να περιέχει προσωπικά στοιχεία του επιβάτη, ώστε αυτός να μπορεί να ταυτοποιηθεί, κυρίως στην περίπτωση που το πρόστιμο εισπράττεται µέσω του συστήματος TAXISNET

Δεν ευσταθεί βάσει της κοινής λογικής, διότι όπως θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση και  χρέωση του προστίμου στις ανώνυμες κάρτες, με τον ίδιο τρόπο θα ελάμβανε χώρα και η ταυτοποίηση στις προσωποποιημένες κάρτες……..  οπότε άκρως άτοπο και εριστικό….

Επίσης ισχυρίζεται ο Ο.Α.Σ.Α. :

Β) « β) Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο να δηλώσει το γεγονός και να αιτηθεί την επανέκδοσή της µε ταυτόχρονη μεταφορά στηβ νέα κάρτα της υπολειπομένης, στην απολεσθείσα κάρτα, αξίας κομίστρων (ποσότητα και αξία).»

Στον προαναφερθέντα ισχυρισμό μου δημιουργούνται οι έξης προβληματισμοί:

  • Ότι θα έχουν καταγεγραμμένες όλες τις διαδρομές μας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε δήθεν να ξέρουν το υπόλοιπο του κομίστρου, όπως εξαλλου το αναφέρουν σε άλλα σημεία των εγγράφων τους !!!!
  • Με την ταυτότητα απλά, θα μπορούσαν να προβούν στην παραπάνω ενέργεια, διότι απευθείας θα έθεταν εκτός συστήματος την προηγούμενη κάρτα που θα είχαμε στην κατοχή μας δηλαδή όπως συμβαίνει στην περίπτωση που θα απολέσουμε το κινητό μας, απενεργοποιείται η κάρτα από την εταιρεία και αγοράζουμε μια νέα.

Γ) « 3) Τα πεδία που ορίζονται ως «τύποι δικαιούχου» και «ημερομηνία λήξεως δικαιώματος» αφορούν δικαιούχους που λαμβάνουν παροχές μετακινήσεως (άνεργοι, φοιτητές, ΑΜΕΑ κτλ.), οι οποίοι δικαιούνται ελεύθερη ή µε μειωμένους τύπους κομίστρου μετακίνηση για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στον ΟΑΣΑ να παρακολουθεί τον αριθμό των μετακινήσεων και των δικαιούχων ανά κατηγορία. Βάσει των στοιχείων αυτών οι δημόσιοι Φορείς, υπό την εποπτεία των οποίων ευρίσκονται οι δικαιούχοι, είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώνουν τον ΟΑΣΑ για το μεταφορικό έργο που παρέχει.»

Σε αυτήν την παράγραφο, χρησιμοποιούν και οι ίδιοι την λέξη παρακολούθηση ……… και μάλιστα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες… και για να μπορέσουν να «ελέγχουν» τις μετακινήσεις τους, σημαίνει ότι θα ευρίσκονται σε άλλη βάση δεδομένων με τους υπολοίπους πολίτες…..

Δ) «4) Για την αποφυγή δημιουργίας προσωποποιημένων προφίλ μετακινήσεως επιβατών, ο ΟΑΣΑ ανέφερε ότι τα δεδομένα συναλλαγής μπορούν να τηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, για 24 ώρες) και ακολούθως να διαγράφονται. Επεσήμανε ωστόσο ότι κάποιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας αναφορών, θα περιορισθούν στο πλαίσια αυτής της χρονικής περιόδου. 5) Ο ΑΜΚΑ, ο κωδικός προσβάσεως, το ΑΦΜ και ο Αριθμός Ταυτότητας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στην βάση δεδομένων. Λοιπά στοιχεία της βάσεως δεν αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα, για λόγους αποδόσεως του συστήματος. Η έκδοση Oracle που χρησιμοποιείται είναι η Oracle Database 12c»

Σε αυτή την παράγραφο αποδεικνύεται:

  • Ότι οι μετακινήσεις μου, δηλαδή το πότε επιβιβασθήκαμε /αποβιβασθήκαμε δεν θα είναι κρυπτογραφημένες, άρα θα μπορούν κάποιοι κακόβουλοι να τις εντοπίσουν. Επίσης ότι θα διαγράφονται σε 24 ώρες, πάλι είναι ψευδές, διότι κατά δήλωσή τους θα διατηρούνται τουλάχιστον οι εξι τελευταίες μετακινήσεις μας.
  • Καταρρίπτεται το επιχείρημα τους για δήθεν ταυτοποίηση και χρέωση προστίμου διότι μόνον με τον αριθμό ταυτότητας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Ε) «Οι απρόσωπες Κάρτες και τα Πολλαπλά εισιτήρια αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 90% ) των μέσων κομίστρου που θα διακινούνται στο ΑΣΣΚ, ενώ η μηνιαία κάρτα θα υποκαταστήσει κυρίως τις υφισταμένες μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνίες ετήσιες κάρτες και ελευθέρας»

Άλλη μια παράγραφος που μου δημιουργεί τεράστια αναστάτωση, διότι φάσκουν και αντιφάσκουν, βάσει της κοινής λογικής. Συγκεκριμένα πλέον για να μπορούν να μετακινούνται τα παιδιά απο 7 έως 18, οι ηλικιωμένοι άνω των 65, οι άνεργοι, τα ΑΜΕΑ και γενικά η κάθε ειδική κατηγορία, θα πρέπει να έχει προσωποποιημένη κάρτα για να αποδεικνύεται ότι δικαιούνται την έκπτωση στο κόμιστρο και για να μπορούν να υπολογίσουν .

ΣΤ) «Στον μικροεπεξεργαστή διατηρούνται επίσης οι έξι τελευταίες κινήσεις –συναλλαγές οι όποιες είναι απολύτως απαραίτητες για την χρέωση της κάρτας. Τις κινήσεις αυτές έχει καταγράψει και το κεντρικό σύστημα βάσεως…… Οι τελευταίες έξι κινήσεις δεν μπορών να διαγραφούν από τον μικροεπεξεργαστή…….. οι τελευταίες έξι κινήσεις της κάρτας (ώρες επικυρώσεως και σταθμού /στάσεις)  αποθηκεύονται….. Το ακριβές μυστικό των μετακινήσεων είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του κομίστρου βάσει της επικυρώσεως επιβιβάσεως ή της επικυρώσεως αποβιβάσεως…….. Περαιτέρω, ο χρήστης είναι πιθανόν να ζητήσει ανάλυση του ιστορικού των μετακινήσεών του. »

Απόδειξη της παρακολουθήσεως που εκτελείται είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας δήθεν έξυπνης, που ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ μου δημιουργεί ψυχική αναστάτωση και είναι αντίθετη με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 18 των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην παρ, 2 « Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του.»

ΕΠΕΙΔΗ η άρνηση μου να εκδώσω ηλεκτρονική μηνιαία κάρτα λόγω των πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων μου δεν παραβιάζει ή θέτει σε κίνδυνο την προστασία της δημοσίας ασφαλείας, τάξεως και υγείας ή της ηθικής ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων

ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρετε ρητά ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και την δεδομένη στιγμή ο νομός πρώτον δεν προστατεύει τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μου αλλά και ευνοεί οικονομικά τους συμπολίτες μου που θα προβούν στην έκδοση της εν λόγου ηλεκτρονικής μηνιαίας κάρτας

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το υπ’ αρ. Γ/ ΕΞ/706/30-01-2017 έγγραφο της Α.Π.Δ. «διοτι τα δεδομένα στο chip της κάρτας τηρούνται και μεταδίδονται ανέπαφα και μη κρυπτογραφημένα και, κατά συνέπεια, τυχόν απώλεια της κάρτας δύναται να επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να ανακαλύψει και το ιστορικό των μετακινήσεών του.», γεγονός για το οποίο εν τέλει δεν υπήρξε αντίκρουση από τον Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Α.Π.Δ. σχετικές με το ηλεκτρονικό εισιτήριο

ΕΠΕΙΔΗ στο άρθρο 9 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρετε ότι «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει.» και αυτήν την στιγμή με τα προσωπικά δεδομένα που με καταναγκασμό ζητούνται από Ο.Α.Σ.Α. άνευ λόγου και ουσίας και με δικαιολογίες που δεν συνάδουν με την κοινή λογική όπως σας ανέπτυξα στην παρούσα.

ΕΠΕΙΔΗ και στο άρθρο 26 των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται ρητά ότι «Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμμία διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου. Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε διακρίσεως, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως»

ΕΠΕΙΔΗ σε χώρες της Ευρώπης πχ Βέλγιο δίνεται η ευχέρεια στον Πολίτη να επιλέξει εάν θα προβεί στην έκδοση προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας ή στην έκδοση χάρτινης κάρτας

 

ΕΠΕΙΔΗ και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην γνωμοδότησή της αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι: «Ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός συστήματος προσωποποιημένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, συνίσταται στο ότι η χρήση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να συνεπάγεται την συλλογή δεδομένων σχετικά µε τις διαδρομές που πραγματοποιεί ο εκάστοτε επιβάτης. Η τήρηση –είτε στο ίδιο το εισιτήριο (ηλεκτρονική κάρτα) είτε  στην βάση δεδομένων- του δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε, της ημερομηνίας και ώρας αυτού καθώς και του αριθμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραπέμπουν σε συγκεκριμένο επιβάτη, ο προσδιορισμός (ταυτοποίηση) του οποίου –µε την μορφή προσωποποιημένης πληροφορήσεως- καθίσταται δυνατός εφόσον στο αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ταυτοποιήσεως του κατόχου του. Με αυτόν τον τρόπο, οι µμετακινήσεις κάθε επιβάτη – χρήστη προσωποποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, µε αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κινήσεως ή κυκλοφορίας της οποίας αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης µμετακινήσεως. Η ελευθερία κινήσεως αποτελεί έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ. καθώς και της εν γένει  προσωπικής ελευθερίας που εδράζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 εδ. 1 Σ. Το περιεχόμενο της ελευθερίας κινήσεως είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει την κίνηση οπωσδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χωρίς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κινήσεως του υποκειμένου (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κλπ.) εκτός των περιπτώσεων, στις οποίες νόµος ορίζει περιορισμούς/εξαιρέσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος (πχ. υγειονομικοί, δημόσιας τάξεως και ασφαλείας, διώξεως ή προλήψεως αξιοποίνων πράξεων)3. Στην προκειμένη δε περίπτωση τέτοιους λόγους δεν επικαλείται ο ΟΑΣΑ στους επιδιωκομένους σκοπούς επεξεργασίας4. Συγχρόνως το γεγονός ότι οι µμετακινήσεις των επιβατών χάνουν µε το προσωποποιημένο ηλεκτρονικό εισιτήριο την ανωνυμία τους θίγει το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιαθέσεως και το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, τα οποία κατοχυρώνονται τόσο στο Σύνταγμα (άρ. 9Α, 9 παρ. 1 εδ. β) όσο και στην ΕΣ∆Α (άρ. 8 παρ. 1).»  

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γνωμοδοτήσετε με την μορφή του ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ,  βάσει των όσων αναφέρω στην παρούσα ώστε να δοθεί η ευχέρεια να εκδώσω χάρτινη μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ώστε να προστατευθούν οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις μου βάσει των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να απολαμβάνω την ελεύθερη μετακίνηση μου χωρίς καμμία ψυχολογική πίεση και με την ίδια οικονομική επιβάρυνση των συμπολιτών μου που εξέδωσαν προσωποποιημένη κάρτα.

Να μου αποσταλεί ακριβές αντίγραφο της παρουσης στην διεύθυνση της αλληλογραφίας για κάθε νόμιμη χρήση.

Για τα όσα δηλώνω στην παρούσα επικαλούμαι τις Γνωμοδοτήσεις της Α.Π.Δ. με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/706/30-01-2017 και Γ/ΕΞ/ 5929/04-08-2017.

Για όσους θέλουν να το στείλουν μέσο της σελίδας του συνηγόρου του πολίτου και δεν χωράει στην φόρμα που έχει μπορούν να το αντιγράψουν σε ενα word ή σε κάποιο πρόγραμμα κειμένου και να το επισυνάψουν στο κάτω μέρος της φόρμας όπου έχει την επιλογή.

 

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply