Δέν ὑπάρχει ὁ ἰός τῆς ἰλαρᾶς;

Μά, ἐάν δέν ὑπάρχῃ, τότε ποιός ὁ λόγος τῶν ἐμβολιασμῶν ἀν τί τοῦ ἰοῦ τῆς ἰλαρᾶς μέ ἐμβόλια ἐμπεριέχοντα …ἐξασθενημένο ἰό τῆς ἰλαρᾶς;

Ἡ ἔρευνα διεξήχθη ἀπὸ τὸν βιολόγο-ἰολόγο Dr. Stefan Lanka, ὁ ὁποῖος μελέτησε ὅλες τὶς ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις  ποὺ θεωροῦσαν ὡς δεδομένον τὴν ὕπαρξιν τοῦ ἰοῦ καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὴν μὲ καθολικὸ τρόπο καὶ μὲ ὁμοιογενὴ μορφή, ἀντιμετώπισίν του, κυρίως μὲ ἀντιβιοτικά. Ἐπιπροσθέτως, ἐφ΄ ὅσον ἦταν πλέον βέβαιος γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του, ἀνεκοίνωσε πὼς ὅποιος θὰ τοῦ ἀποδείξη τὸ ἀντίθετον τῶν ἰσχυρισμῶν του, θὰ λάβη ὡς ἀμοιβὴ 100.000 εὐρῶ. Εὑρέθη πράγματι κάποιος νεαρὸς ἰατρὸς ποὺ ἠξίωσε τὸ ποσόν, ἀλλά, τελικῶς, στὴν μεταξύ τους δικαστικὴ διαμάχη ὁ ἐρευνητὴς Stefan Lanka ἁπλῶς κατέθεσε τὶς ἀποδείξεις τῶν ἰσχυρισμῶν του καὶ τὸ θέμα ἔκλεισε διὰ παντός. Ὁ ἰὸς τῆς ἰλαρᾶς δὲν ὑφίσταται καί, κατ’ ἐπέκτασιν, βάσει τῶν ἐρευνῶν του καί, καταληκτικῶς, ὁ σχετικὸς ἐμβολιασμὸς εἶναι περιττός. 

Ἡ ἀσθένεια τῆς ἰλαρᾶς, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν σαφῶς καὶ ὑφίσταται, ἀλλά, ἀφ΄ ἑνὸς ἀπαιτεῖται ἰδιαιτέρα ἀγωγὴ ἀντιμετωπίσεώς της, γιὰ τὸν κάθε πάσχοντα, ἐνᾦ, ἀφ΄ ἑτέρου δέ, βάσει τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ Dr. Stefan Lanka ἡ ἀντιμετώπισίς της εἶναι θέμα ἀπολύτως ἐξαρτώμενον ἀπὸ τὸν ἀσθενὴ καὶ τὰ συμπτώματά του.

Στὴν πραγματικότητα ὁ Dr. Stefan Lanka  ἀναφέρεται τελικῶς (ἐμμέσως στὴν πραγματικότητα), στὸν πανάρχαιο Μελαμπόδιο τρόπο θεραπείας τοῦ κάθε ἀτόμου, ποὺ οὐδέποτε γίνεται καθολικός, ἐφ΄ ὅσον τὸ κάθε ἄτομον εἶναι διαφορετικὸ ὅλων τῶν ἄλλων. Ἀντιμετωπίζοντας μὲ διαφορετικὸ τρόπο τὸν κάθε ἀσθενή*, γιὰ τὴν ἰδίαν νόσο, τὰ ἀποτελέσματα θεραπείας εἶναι θεαματικὰ καὶ δὲν ὑπόκεινται σὲ …στατιστικές, ἐφ΄ ὅσον τὸ κάθε ἄτομον ἔχει, πρωτίστως, τοὺς δικούς του μηχανισμοὺς ἀμύνης καὶ θεραπείας, ἀλλὰ καὶ τοὺς δικούς του μηχανισμοὺς εὐαισθησίας.

Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε.
Συνεπῶς;

Φιλονόη

Σημείωσις

Κάτι μοῦ ἄρεσε πολὺ καὶ στὸν τρόπο ποὺ ὁ ἐρευνητὴς ἐτοποθέτησε τὰ δεδομένα στὶς σωστές τους θέσεις, μά, κυρίως στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἀπεφάσισε νὰ ἀντιμετωπίσῃ σύσσωμο τὸν ἰατρικὸ κόσμο, παρέα μὲ τὴν παρελκομένη λασπολογία καὶ τὴν παραπληροφορία καὶ τὴν κοτσανολογία. Ἐπὶ προσθέτως δὲ ἡ μελέτη του, μὰ κι ὁ τρόπος ποὺ ἐπαρουσιάσθη, ἦταν τὸ σημαντικότερον πλεονέκτημα τῆς ἐκστρατείας του, κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ προσέξουμε, διότι ἀφ΄ ἑνὸς οἱ ἀφορισμοὶ καὶ οἱ γενικολογίες καὶ ἀφ΄ ἑτέρου οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ ἐρευνήσουν σὲ βάθος τέτοια ζητήματα, μποροῦν πολὺ εὔκολα νὰ παπαγαλίζουν ἀδιακρίτως καὶ νὰ θίξουν ὑπολήψεις μὰ κυρίως ὁλόκληρες κοινωνίες.

Ἡ ἰατρικὴ κοινότης εἶναι καὶ χρήσιμος καὶ ἀναγκαία καὶ σημαντικὴ ἀλλὰ προέχει καὶ τῶν ἰατρῶν ἡ ἔρευνα καὶ τελικῶς ἡ ἀποδεικτικὴ διαδικασία, ποὺ τὶς τελευταίες δεκαετίες ἔχει κάπως …ἐκλείψει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «καταπίνουν» κι αὐτοὶ τὰ πάντα …ἀμάσσητα, παρασύροντας στὶς πλάνες τους μεγάλο τμῆμα τῶν πολιτῶν, ποὺ δὲν εἰδικεύονται στὸ ἀντικείμενόν τους. Ὁ δρόμος ποὺ ὑποχρεωτικῶς ἀνοίγει ὁ Dr. Stefan Lanka εἶναι μονόδρομος καὶ ἐὰν δὲν ἀποφασίσῃ σύσσωμος ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότης νὰ τὸν ἀκούσῃ, νὰ ἐρευνήσῃ τὰ στοιχεία του κι, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, νὰ ἀκολουθήσῃ, δίχως στεγανὰ κι ἐξαιρέσεις, πολὺ σύντομα θὰ ἀπωλέσῃ μεγάλο τμῆμα τῆς ἀξιοπιστίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ ποὺ ἀπολαμβάνει, ἀλλὰ κυρίως θὰ χάση μεγάλο τμῆμα τῆς αὐτοεκτιμήσεώς της. Κι ὅταν ἕνα σῶμα δὲν ἐκτιμᾶ τὸν ἑαυτόν του σιγὰ σιγὰ …πεθαίνει!!!

Ἄλλως τέ… Εἶναι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ἀποδεδειγμένο πὼς δὲν ὑπάρχει ἐπιστήμων ποὺ νὰ μὴν εἶναι κι …ἐραστὴς τῆς ἐπιστήμης του καί, τελικῶς, πρωτοπόρος σὲ ὅλα τὰ βήματά του. Δὲν σημαίνει πὼς ἀποφεύγει τὰ λάθη κάτι τέτοιο, ἀλλὰ πὼς εἶναι πανέτοιμος, κάθε στιγμή, νὰ ἐπανεξετάσῃ τὰ πάντα, νὰ ἀμφισβητήσῃ ἢ νὰ ὑπερασπισθῇ καὶ νὰ ἀκυρώσῃ κάθε λογῆς δοξασίες καὶ κάθε εἴδους παραπληροφορήσεις καὶ προπαγάνδες. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ πρωτοπόρα του βήματα, μὲ σπουδὲς σὲ παρεμφερεῖς ἐπιστημονικοὺς τομεῖς, εἶναι γιὰ νὰ σκουπίζουν τὰ …ἴχνη ἀπὸ τὴν σκόνη τῶν βημάτων του, ἐὰν ἀποφασίσουν νὰ δράσουν μὲ γνώμονα τὸ κέρδος καὶ τὸ προσωπικό τους ὄφελος. Οἱ πραγματικοὶ ἐπιστήμονες λάμπουν καὶ χαράσσουν δρόμους, δὲν εἶναι ἀκόλουθοι. Οἱ ὑπόλοιποι ὅλοι ἁπλῶς ὑποστηρίζουν καὶ βοηθοῦν στὸ ἔργο τους. Διότι ἕνας πραγματικὸς ἐπιστήμων (κι αὐτὴν τὴν φορὰ τὸ ἐννοῶ) δὲν εἶναι ἀπολύτως ἐξειδικευμένος ἀλλὰ ἀπολύτως ἐρευνητής, διαρκῶς, μὲ κάθε εὐκαιρία καὶ μὲ κάθε πρόσχημα. Δὲν εἶναι περιορισμένος στὰ ὅσα τοῦ ὑποδεικνύουν, ἀλλὰ ἀπὸ ἐσωτερική του ἀνάγκη ἐρευνᾶ τὰ πάντα καὶ ἐπεκτείνει τὶς γνώσεις καὶ τὶς ἀνακαλύψεις. Δὲν εἶναι τελικῶς παπαγάλος, ποὺ …εἶδε φῶς καὶ μπῆκε, ἀλλὰ ἰσόβιος ἐραστὴς τῆς ἀληθείας, τῆς θεραπείας καὶ τῆς ἰδίας τῆς Ἀνθρωπότητος. 

Ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ σήμερα συμβαίνουν, εἶναι παρατηρήσιμα μέν, ἀδιάφορα κι ἄχρηστα δέ.

Μιᾶς καὶ τὸ θίξαμε ὅμως, ἂς ξαναδοῦμε τὸν …πανικὸ τῶν ἀγαπημένων μας Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως γιὰ τὸν ἐν λόγῳ ἐμβολιασμό… Δὲν εἶναι παλαιό. Μόλις δύο μηνῶν τὸ κρεσέντο τους…

 

* Ἡ ἀτομικὴ διάγνωσις καὶ ἀντιμετώπισις μίας ἀσθενείας βέβαια δὲν ἀφορᾶ σὲ πραγματικὰ μεγάλες ἐπιδημίες ἢ καὶ πανδημίες, ποὺ τότε οἱ ἰατροὶ πιέζονται χρονικῶς γιὰ νὰ μειώσουν τὰ θύματα καὶ νὰ ἐξαλείψουν τὰ συμπτώματα, σώζοντας, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους ἀσθενεῖς τους καί, μετά, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, νὰ ἐπανέλθουν στὸ κάθε ἄτομον χωριστά, γιὰ νὰ μελετήσουν πιθανότατα ἐπὶ προσθέτως τὰ εἰδικὰ καὶ ἀτομικὰ στοιχεία τοῦ κάθε πάσχοντος.

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply