Θεσσαλονίκη τῆς Ὀλυμπιάδος καὶ τῶν Καβείρων

Αἰῶνες μετὰ τὸν θάνατό της, αὐτὴ ποὺ παραδοσιακὰ ἐφρόντιζε τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα (Νεωκόρος) τῶν Θεσσαλονικέων, ἦταν ἡ Ὀλυμπιάς.

Ἀδιάψευστος μάρτυς, εἶναι τὰ νομίσματα τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ μεγάλη ποικιλία πορτρέτων της καὶ ὅπου σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ (1,2) ἀναγράφεται αὐτή της ἡ ἰδιότης (ΘΕCCΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΩΚΟΡΟC). Ποιὰ θρησκεία ἐπρέσβευε ἐκεῖ, μᾶς ἀποκαλύπτει ἄλλο νόμισμα Θεσσαλονικέων μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΚΑΒΙΡΕΙΑ (4).

Ἐντύπωση μοῦ προκαλεῖ, τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μας πορτρέτο τῆς Ὀλυμπιάδος (3) στὸ χρυσὸ μετάλλιο τοῦ Ἀμπουκίρ, ποὺ ὑπάρχει στὸ μουσεῖο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τὰ περισσότερα ἀπὸ 20 μετάλλια, μὲ θεματολογία τὴν οἰκογένεια τοῦ Ἀλεξάνδρου, στὴν Θεσσαλονίκη χαρισθηκε αὐτὸ τὸ γνωστὸ (2), ποὺ ὑπάρχει καὶ στὰ νομίσματα τῆς πόλεως. Ἂν δεν εἶναι σύμπτωσις, κάποιος ἤξερε καλὰ ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν πόλις τῆς Ὀλυμπιάδος!!!
Ὅλα τὰ ἄλλα, εἶναι σὲ διάφορα μουσεῖα τοῦ πλανήτου.

Τί θά πῆ ὅμως πόλις τῆς Ὀλυμπιάδος;
Δὲν εἶναι τὸ θέμα τῆς Νεωκόρου, γιατὶ τὴν ἰδιότητα αὐτὴν, τὴν εἶχε ἡ ἀρχιέρεια στὰ ἁπανταχοῦ Καβείρια, σὲ ὅλην τὴν αὐτοκρατορία. Τὸ ὅτι μόνον στὰ νομίσματα τῆς Θεσσαλονίκης ἀναφέρεται αὐτό, ἔχει τὴνδ ική του σημασία.
Εἶναι μεγάλη καὶ ἁπλῆ ἱστορία, τὴν ὁποίαν θὰ συνοψίσω σὲ δύο γραμμές: Πόλις τῆς Ὀλυμπιάδος εἶναι, γιατὶ ἐκεῖ βρῆκε συνέχεια τὸ ἱερό της στὴν Ἀμφίπολι, ὅταν αὐτὸ κατεχώθη (41 π. Χ.) καὶ γιατὶ ἐκεῖ εἶναι θαμμένη!!!
Ποῦ ἄραγε;
Ἂς γίνῃ πρῶτα βίωμα στοὺς ἀρχαιολόγους, ὅτι πρωτίστως ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν Ἑλληνιστικὴ πόλις, μετὰ Ῥωμαϊκὴ καὶ τέλος Βυζαντινή, ποὺ μόνον ἔτσι θέλουν νὰ μᾶς τὴν παρουσιάζουν (!!!) καὶ μετὰ ἐδῶ εἴμαστε.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 88 times, 3 visits today)
Leave a Reply