Γιατί ἄθεοι ὑπερασπίζονται τό ἰσλάμ καί πολεμοῦν τόν χριστιανισμό;

Ἔχεις σκεφθῆ ποτέ…
…τὸ γιατί οἱ ἄθεοι Μαρξιστές Ἀριστεροί… «κόπτονται» τόσο πολύ γιά τὸ «Ἰσλάμ», δηλαδὴ τὴν «θρησκεία» τῶν λαθρο-ἐποίκων, τοὺς ὁποίους φέρνουν καὶ ἐγκαθιστοῦν στὰ σπίτια ποὺ «κατάσχουν» (κλέβουν) ἀπό ἐσέναν, γηγενή βλακᾶκο (ἐπίσης θρησκευόμενε);…

Ἡ ἀπάντησις στὸ παραπάνω ἐρώτημα, εἶναι ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἐπιτάσσουν τὰ Ἀφεντικὰ τῶν Ἀριστερῶν Μαρξιστῶν (καὶ ἐν γένῃ ὁλοκλήρου τοῦ «πολιτικοῦ συστήματος») δηλαδὴ οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι Ἐλέγχουν καὶ Κυβερνοῦν τὴν (πρῴην) «Εὐρώπη», τὶς Η.Π.Α. καί, γενικότερα (κυρίως) τὴν «Δύση», ἐπιθυμοῦν τὴν βαθμιαία κατάργηση τῆς λευκῆς φυλῆς (πῶ πωωωῶ «ῥατσισμός»…), μέσῳ τῆς ἐπιμειξίας, μὲ τὶς σημαντικὰ κατώτερες νοητικὰ καὶ εὐκολότερες στὸν «χειρισμό» φυλὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, τὴν δημιουργία μίας νέας «καφετιᾶ» ψευδο-φυλῆς, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς δὲν θὰ ἔχη αἴσθηση «Πατρίδος» καί, φυσικά, θὰ εἶναι μειωμένης ἔως μηδενικῆς ἀντιστάσεω στήν, σὲ λίγες δεκαετίες, παντελοῦς καταργήσεως τῆς ἀνθρωπότητος,  δηλαδὴ τοῦ «Homo Sapiens Sapiens», ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἕως σήμερα…

Κι ὄλα αὐτὰ γιὰ νὰ φέρουν στὴν θέση του τὸν «Μετά-ἄνθρωπο», ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἔνα ἄβουλο καὶ κεντρικὰ ἐλεγχόμενον «ὄν», μισὸ ὀργανικὸ καὶ μισὸ Μηχανικό, μὲ Τεχνητὰ μέρη….

Γιατί νομίζεις ὅτι δίδουν Τζάμπα «ἔξυπνα» κινητά στούς, κατὰ τὰ ἄλλα ἐντελῶς καθυστερημένους καὶ λοβοτομημένους, λαθο-ἐποίκους;;;;
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ προφανές, δηλαδὴ τὸν «Ἔλεγχο» καὶ τὴν «ὀργάνωση» ἐκ τῶν «Ἄνωθεν» σὲ «Ἰσλαμικὲς Ἐξεγέρσεις», ὅπως εἶναι γνωστὸ καὶ σὲ λίγους Λευκούς, ὄσο πιὸ «ἔξυπνες» οἱ συσκευές, τόσο πιὸ ἠλίθιος ὁ «χρήστης»…

Αὐτὰ για τὴν ὥρα, καὶ Πολὺ Περιληπτικά…

Καί, γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο πολὺ συνδέονται ὅλα αὐτὰ μεταξύ τους…

Ἐντάξει γηγενὴ (καὶ ὄχι μόνον…) βλακάκο;;
Κατάλαβες τώρα τίνος εἶναι ὁ ψευδο-θεούλης πού προσκυνᾶς;
Ἐνῶ οἱ πρόγονοί σου δὲν προσκυνοῦσαν καὶ δὲν ὑπέκυπταν ἀκόμη καὶ στοὺς Δικούς τους «θεούς»…!!!
Ἤ μήπως νά στό …μασσήσω κι ἄλλο;

Τὸ τραγούδι τοῦ Θέμη Ἀδρεάδη λέει «πολλά»…

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο Ντελῆ Λυκέα…

Μορφεὺς Πλάτων

(Visited 320 times, 2 visits today)
2 thoughts on “Γιατί ἄθεοι ὑπερασπίζονται τό ἰσλάμ καί πολεμοῦν τόν χριστιανισμό;

 1. Καὶ ὁ τίτλος εἶναι ἐσφαλμένος, καὶ ὁ ἐπίλογος ὡσαύτως, Φιλονόη. Διότι οἱ ἄθεοι δὲν πολεμοῦν τὸν Χριστιανισμὸν ἀλλὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὑπάρχει διαφορά διότι οἱ αὐτοαποκαλούμενοι “Χριστιανοί” καθολικοπροτεσταντοτέτοιοι κάποιαν στιγμὴν ἤνοιξαν τὴν θύραν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐξῆλθον διαφοροποιούμενοι ἀπὸ τὸν ἀρχικὸν πυρῆνα. Ὡς πρὸς τὸν γηγενῆ δέ, καὶ ὄχι βλακᾶκο, οἱ πρόγονοί του καὶ προσκυνοῦσαν καὶ ὑπέκυπταν εἰς τοὺς δικούς τους θεοὺς πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον παρεπονεῖτο ὁ Πλάτων, καὶ τὸ ὁποῖον κατήγγειλε ὁ υἱὸς τοῦ δαδούχου τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων Εὐφορίωνος, Αἰσχύλος, εἰς τὸν “Προμηθέα Δεσμώτην”, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον τοῦ ἐστοίχισε τὴν ζωήν. Καὶ τοῦτο διότι τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, ὅπως καὶ τὰ Καβείρια εἰς Θήβας καὶ Σαμοθράκην δὲν ἦσαν παρὰ ἡ πρὸ τοῦ Δωδεκαθέου ἀρχικὴ θρησκεία τῆς Γαίας ἐπεβιώσασα, μετὰ τὴν βιαίαν ἐπιβολὴν τοῦ Δωδεκαθέου, διὰ τῆς ἄκρας μυστικότητος. Συνέχεια τῆς θρησκείας τῆς Γαίας-Θέμιδος ἤ Πανγαίας, ἤ Παν(α)γιᾶς εἰς παραφθοράν (Παν(α)γιὰ καὶ Παναγία εἶναι λέξεις διαφορετικαὶ) ὁ Χριστιανισμὸς, ὅστις εἶναι ἔργον τοῦ Στωϊκοῦ φιλοσόφου Παύλου ὅστις ἀνέλαβε τὸ ἀποστολικὸν ἔργον διδάξας τὸν συγκερασμὸν τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ μὲ ἐκεῖνον τῆς Στωϊκῆς φιλοσοφίας βασικὴ θέσις τῆς ὁποίας ἦτο ἡ Ἀγάπη.
  Τὸ δεύτερον λάθος εἶναι τὸ κοινὸν τῶν συλλογικῶς σκεπτομένων, ἄρα μὴ σκεπτομένων, λάθος, τὸ περὶ ἐβαιοσιωνισμοῦ, ὅστις εἰς τὴν οὐσίαν εἶναι ἀνύπαρκτος, διότι “σιῶν” εἶναι ἡ γενικὴ πληθυντικοῦ τῆς λέξεως Σιός, ὅστις δωριστὶ εἶναι ὁ Θεός ἀφ’ ἑνός, καὶ διότι οἱ Ἑβραῖοι εἶναι ἀμέτοχοι εἰς τὸ γίγνεσθαι. Τὰ πραγματικὰ “ἀφεντικἀ” εἶναι οἱ Ἀγγλικανοὶ διαμαρτυρόμενοι οἱ ὁποῖοι εἶναι πολυπληθέστατοι καὶ διάσπαρτοι εἰς τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Ποῖον ἔχουν ἀρχηγόν (Πατριάρχην) οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον Ἀγγλικανοὶ διαμαρτυρόμενοι; Τὸν βασιλέα τῆς Ἀγγλίας !!!!
  Ἀντιλαμβάνεσαι λοιπὸν ποῖα ἡ δύναμίς των;; Ὅταν κατὰ τὸν Β.Π. Π. ἐκινδύνευσε τὸ πατριαρχεῖον καὶ ὁ πατριάρχης των οἱ ἀπανταχοῦ ἀγγλικανοὶ ἔσπευσαν κατὰ χιλιάδας νὰ τὸν ὑπερασπισθοῦν..
  Αὐτοὶ ἐξέθεσαν πονηρῶς τοῦ Ἑβραίους εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ ἐμεῖς ἀφελῶς ἐδαγκώσαμε τὸ δόλωμα!
  Τὸ κακὸν δι’ αὐτοὺς εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία πρὸ αἰώνων τὰ ἔχει ‘βρεῖ μὲ τὸ Ἰσλάμ καὶ δὲν κινδυνεύει ὅπως οἱ χριστιανούλιδες καθολικοδιαμαρτυρομενοτέτοιοι!!

  ΥΓ. μετὰ λύπης βλέπω ὅτι ἐξακολουθεῖς ἐπιτρέπουσα αὐτὰ τὰ τουρκικὰ (σωστὰ διαβάζεις) εἰς τὸν χῶρον τῶν σχολίων. Δῆλα δή μέχρις ἐδῶ ἡ Ἑλληνοσύνη. Ἀπὸ ἐκεῖ Τουρκοσύνη.

  • Ξεκινῶ ἀπὸ τὸ ὑστερόγραρφον: ποιά τουρκικά; Τὸ ἱστολόγιον εἶναι πολυτονισμένο καὶ μόνον τὰ τεχνικά του μέρη, ποὺ ἀνήκουν στὴν wordpress, παραμένουν ὡς εἶχαν, διότι εἶναι θέμα προγραμματισμοῦ καὶ μόνον. Ἀδυνατῶ νὰ τὰ ἀλλάξω διότι δὲν εἶμαι προγραμματιστής.

   Στὸ θέμα μας ὅμως.
   Νικόλαε, σὲ ἐκτιμῶ πολὺ καὶ ἐκτιμῶ βαθύτερα τὶς γνώσεις σου καὶ τὴν κρίσιν σου. Στὸ θέμα τῆς θρησκείας ὅμως γνωρίζεις πὼς διαφωνῶ ἀπολύτως, διότι ἀντιλαμβάνομαι πὼς τὸ πρόβλημα (ὄχημα) δὲν εἶναι ἡ ἑκάστοτε θρησκεία (καὶ τὸ ὄνομά της) ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Ἕλλην. Σήμερα ἐσὺ τὸ ἀποκαλεῖς ὀρθοδοξία καὶ κάποιοι ἄλλοι, παλαιώτερα, τὸ ἀποκαλοῦσαν δωδεκάθεο. Τὸ ἐὰν εἶναι (ἢ ὄχι) διάδοχος κατάστασις, μὲ ἀφήνει παντελῶς ἀδιάφορη. Μὲ ἐνδιαφέρει ὅμως πολὺ τὸ γιατὶ μέσῳ τῆς (ἑκάστοτε) θρησκείας τελικῶς βάλλουν τὸν Ἕλληνα.
   Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι «μπιχλιμπίδια» καὶ παραπλανητικά, γιὰ νὰ ἐνασχολούμεθα καὶ νὰ χάνουμε τὸν χρόνο μας.

Leave a Reply