Γιατί ἄθεοι ὑπερασπίζονται τό ἰσλάμ καί πολεμοῦν τόν χριστιανισμό;

Ἔχεις σκεφθῆ ποτέ…
…τὸ γιατί οἱ ἄθεοι Μαρξιστές Ἀριστεροί… «κόπτονται» τόσο πολύ γιά τὸ «Ἰσλάμ», δηλαδὴ τὴν «θρησκεία» τῶν λαθρο-ἐποίκων, τοὺς ὁποίους φέρνουν καὶ ἐγκαθιστοῦν στὰ σπίτια ποὺ «κατάσχουν» (κλέβουν) ἀπό ἐσέναν, γηγενή βλακᾶκο (ἐπίσης θρησκευόμενε);…

Ἡ ἀπάντησις στὸ παραπάνω ἐρώτημα, εἶναι ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἐπιτάσσουν τὰ Ἀφεντικὰ τῶν Ἀριστερῶν Μαρξιστῶν (καὶ ἐν γένῃ ὁλοκλήρου τοῦ «πολιτικοῦ συστήματος») δηλαδὴ οἱ Ἑβραῖοι σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι Ἐλέγχουν καὶ Κυβερνοῦν τὴν (πρῴην) «Εὐρώπη», τὶς Η.Π.Α. καί, γενικότερα (κυρίως) τὴν «Δύση», ἐπιθυμοῦν τὴν βαθμιαία κατάργηση τῆς λευκῆς φυλῆς (πῶ πωωωῶ «ῥατσισμός»…), μέσῳ τῆς ἐπιμειξίας, μὲ τὶς σημαντικὰ κατώτερες νοητικὰ καὶ εὐκολότερες στὸν «χειρισμό» φυλὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, τὴν δημιουργία μίας νέας «καφετιᾶ» ψευδο-φυλῆς, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς δὲν θὰ ἔχη αἴσθηση «Πατρίδος» καί, φυσικά, θὰ εἶναι μειωμένης ἔως μηδενικῆς ἀντιστάσεω στήν, σὲ λίγες δεκαετίες, παντελοῦς καταργήσεως τῆς ἀνθρωπότητος,  δηλαδὴ τοῦ «Homo Sapiens Sapiens», ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἕως σήμερα…

Κι ὄλα αὐτὰ γιὰ νὰ φέρουν στὴν θέση του τὸν «Μετά-ἄνθρωπο», ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἔνα ἄβουλο καὶ κεντρικὰ ἐλεγχόμενον «ὄν», μισὸ ὀργανικὸ καὶ μισὸ Μηχανικό, μὲ Τεχνητὰ μέρη….

Γιατί νομίζεις ὅτι δίδουν Τζάμπα «ἔξυπνα» κινητά στούς, κατὰ τὰ ἄλλα ἐντελῶς καθυστερημένους καὶ λοβοτομημένους, λαθο-ἐποίκους;;;;
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ προφανές, δηλαδὴ τὸν «Ἔλεγχο» καὶ τὴν «ὀργάνωση» ἐκ τῶν «Ἄνωθεν» σὲ «Ἰσλαμικὲς Ἐξεγέρσεις», ὅπως εἶναι γνωστὸ καὶ σὲ λίγους Λευκούς, ὄσο πιὸ «ἔξυπνες» οἱ συσκευές, τόσο πιὸ ἠλίθιος ὁ «χρήστης»…

Αὐτὰ για τὴν ὥρα, καὶ Πολὺ Περιληπτικά…

Καί, γιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο πολὺ συνδέονται ὅλα αὐτὰ μεταξύ τους…

Ἐντάξει γηγενὴ (καὶ ὄχι μόνον…) βλακάκο;;
Κατάλαβες τώρα τίνος εἶναι ὁ ψευδο-θεούλης πού προσκυνᾶς;
Ἐνῶ οἱ πρόγονοί σου δὲν προσκυνοῦσαν καὶ δὲν ὑπέκυπταν ἀκόμη καὶ στοὺς Δικούς τους «θεούς»…!!!
Ἤ μήπως νά στό …μασσήσω κι ἄλλο;

Τὸ τραγούδι τοῦ Θέμη Ἀδρεάδη λέει «πολλά»…

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο Ντελῆ Λυκέα…

Μορφεὺς Πλάτων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Γιατί ἄθεοι ὑπερασπίζονται τό ἰσλάμ καί πολεμοῦν τόν χριστιανισμό;

 1. Καὶ ὁ τίτλος εἶναι ἐσφαλμένος, καὶ ὁ ἐπίλογος ὡσαύτως, Φιλονόη. Διότι οἱ ἄθεοι δὲν πολεμοῦν τὸν Χριστιανισμὸν ἀλλὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὑπάρχει διαφορά διότι οἱ αὐτοαποκαλούμενοι “Χριστιανοί” καθολικοπροτεσταντοτέτοιοι κάποιαν στιγμὴν ἤνοιξαν τὴν θύραν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐξῆλθον διαφοροποιούμενοι ἀπὸ τὸν ἀρχικὸν πυρῆνα. Ὡς πρὸς τὸν γηγενῆ δέ, καὶ ὄχι βλακᾶκο, οἱ πρόγονοί του καὶ προσκυνοῦσαν καὶ ὑπέκυπταν εἰς τοὺς δικούς τους θεοὺς πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον παρεπονεῖτο ὁ Πλάτων, καὶ τὸ ὁποῖον κατήγγειλε ὁ υἱὸς τοῦ δαδούχου τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων Εὐφορίωνος, Αἰσχύλος, εἰς τὸν “Προμηθέα Δεσμώτην”, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον τοῦ ἐστοίχισε τὴν ζωήν. Καὶ τοῦτο διότι τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, ὅπως καὶ τὰ Καβείρια εἰς Θήβας καὶ Σαμοθράκην δὲν ἦσαν παρὰ ἡ πρὸ τοῦ Δωδεκαθέου ἀρχικὴ θρησκεία τῆς Γαίας ἐπεβιώσασα, μετὰ τὴν βιαίαν ἐπιβολὴν τοῦ Δωδεκαθέου, διὰ τῆς ἄκρας μυστικότητος. Συνέχεια τῆς θρησκείας τῆς Γαίας-Θέμιδος ἤ Πανγαίας, ἤ Παν(α)γιᾶς εἰς παραφθοράν (Παν(α)γιὰ καὶ Παναγία εἶναι λέξεις διαφορετικαὶ) ὁ Χριστιανισμὸς, ὅστις εἶναι ἔργον τοῦ Στωϊκοῦ φιλοσόφου Παύλου ὅστις ἀνέλαβε τὸ ἀποστολικὸν ἔργον διδάξας τὸν συγκερασμὸν τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ μὲ ἐκεῖνον τῆς Στωϊκῆς φιλοσοφίας βασικὴ θέσις τῆς ὁποίας ἦτο ἡ Ἀγάπη.
  Τὸ δεύτερον λάθος εἶναι τὸ κοινὸν τῶν συλλογικῶς σκεπτομένων, ἄρα μὴ σκεπτομένων, λάθος, τὸ περὶ ἐβαιοσιωνισμοῦ, ὅστις εἰς τὴν οὐσίαν εἶναι ἀνύπαρκτος, διότι “σιῶν” εἶναι ἡ γενικὴ πληθυντικοῦ τῆς λέξεως Σιός, ὅστις δωριστὶ εἶναι ὁ Θεός ἀφ’ ἑνός, καὶ διότι οἱ Ἑβραῖοι εἶναι ἀμέτοχοι εἰς τὸ γίγνεσθαι. Τὰ πραγματικὰ “ἀφεντικἀ” εἶναι οἱ Ἀγγλικανοὶ διαμαρτυρόμενοι οἱ ὁποῖοι εἶναι πολυπληθέστατοι καὶ διάσπαρτοι εἰς τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Ποῖον ἔχουν ἀρχηγόν (Πατριάρχην) οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον Ἀγγλικανοὶ διαμαρτυρόμενοι; Τὸν βασιλέα τῆς Ἀγγλίας !!!!
  Ἀντιλαμβάνεσαι λοιπὸν ποῖα ἡ δύναμίς των;; Ὅταν κατὰ τὸν Β.Π. Π. ἐκινδύνευσε τὸ πατριαρχεῖον καὶ ὁ πατριάρχης των οἱ ἀπανταχοῦ ἀγγλικανοὶ ἔσπευσαν κατὰ χιλιάδας νὰ τὸν ὑπερασπισθοῦν..
  Αὐτοὶ ἐξέθεσαν πονηρῶς τοῦ Ἑβραίους εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ ἐμεῖς ἀφελῶς ἐδαγκώσαμε τὸ δόλωμα!
  Τὸ κακὸν δι’ αὐτοὺς εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία πρὸ αἰώνων τὰ ἔχει ‘βρεῖ μὲ τὸ Ἰσλάμ καὶ δὲν κινδυνεύει ὅπως οἱ χριστιανούλιδες καθολικοδιαμαρτυρομενοτέτοιοι!!

  ΥΓ. μετὰ λύπης βλέπω ὅτι ἐξακολουθεῖς ἐπιτρέπουσα αὐτὰ τὰ τουρκικὰ (σωστὰ διαβάζεις) εἰς τὸν χῶρον τῶν σχολίων. Δῆλα δή μέχρις ἐδῶ ἡ Ἑλληνοσύνη. Ἀπὸ ἐκεῖ Τουρκοσύνη.

  • Ξεκινῶ ἀπὸ τὸ ὑστερόγραρφον: ποιά τουρκικά; Τὸ ἱστολόγιον εἶναι πολυτονισμένο καὶ μόνον τὰ τεχνικά του μέρη, ποὺ ἀνήκουν στὴν wordpress, παραμένουν ὡς εἶχαν, διότι εἶναι θέμα προγραμματισμοῦ καὶ μόνον. Ἀδυνατῶ νὰ τὰ ἀλλάξω διότι δὲν εἶμαι προγραμματιστής.

   Στὸ θέμα μας ὅμως.
   Νικόλαε, σὲ ἐκτιμῶ πολὺ καὶ ἐκτιμῶ βαθύτερα τὶς γνώσεις σου καὶ τὴν κρίσιν σου. Στὸ θέμα τῆς θρησκείας ὅμως γνωρίζεις πὼς διαφωνῶ ἀπολύτως, διότι ἀντιλαμβάνομαι πὼς τὸ πρόβλημα (ὄχημα) δὲν εἶναι ἡ ἑκάστοτε θρησκεία (καὶ τὸ ὄνομά της) ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Ἕλλην. Σήμερα ἐσὺ τὸ ἀποκαλεῖς ὀρθοδοξία καὶ κάποιοι ἄλλοι, παλαιώτερα, τὸ ἀποκαλοῦσαν δωδεκάθεο. Τὸ ἐὰν εἶναι (ἢ ὄχι) διάδοχος κατάστασις, μὲ ἀφήνει παντελῶς ἀδιάφορη. Μὲ ἐνδιαφέρει ὅμως πολὺ τὸ γιατὶ μέσῳ τῆς (ἑκάστοτε) θρησκείας τελικῶς βάλλουν τὸν Ἕλληνα.
   Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι «μπιχλιμπίδια» καὶ παραπλανητικά, γιὰ νὰ ἐνασχολούμεθα καὶ νὰ χάνουμε τὸν χρόνο μας.

   • Λάθος ἀπάντησις Φιλονόη. Δὲν ἔθεσα θέμα θρησκειῶν,ἁπλῶς περιέγραψα -ἐν συντομία φυσικά – τὴν ἰστορικὴν πορείαν πῶς ἡ παναρχαία – καὶ πρώτη – θρησκεία τῆς Γαίας-Θέμιδος παρακάμψασα τὸ φρικτὸν Δωδεκάθεον ἐνεφανίσθη μὲ τὴν νέαν μορφὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὡς πρὸς τὴν ἀναφορὰν μου εἰς τοὺς καθολικοδιαμαρτυρομενοτέοιους οἵτινες ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἵδρυσαν τὰς ἰδικάς των παρασυναγωγάς, τὸ θέμα ΔΕΝ εἶναι θρησκευτικόν ἀλλὰ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ. Ὅταν τὸ 400 οἱ Βάρβαροι ἐπέρασαν τὸ “φρᾶγμα” τοῦ Ρήνου ἦλθαν τὰ ἐπάνωκάτω εἰς τὴν δυτικὴν Εὐρώπην. Εὐτυχῶς τοῦτο εἶχε προβλεφθεῖ ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ὅστις ἐγκαίρως μετέφερε τὴν Ρώμην εἰς τὴν Νέαν Ρώμην, τὸ Βυζάντιον. Ἔκτοτε τὸ ὄνειρον τῶν βαρβάρων εἶναι ἡ κατάλυσις τῆς ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας – ἤ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ἀν προτιμᾶς. Τὸ 470 οἱ Λογομβάρδοι ἵδρυσαν τὸ Βατικανὸν δίκην ἀρχηγείου καὶ ἀργότερον τὴν “ἐκοπάνησαν” διὰ τὴν δημιουργίαν ἐνιαίου συνασπισμοῦ. Τὸ 1453 ἐρριψαν τὴν Αὐτοκρατορίαν εἰς τοὺς Τοὐρκους χάρις τὴν βλακείαν ραθυμίαν καὶ μαλακίαν ἡμῶν, ἀλλ’ εὐτυχῶς ἀμέσως μετὰ ἡ δευτέρα Ρὠμη ἐπέρασε εἰς τὴν τρίτην, τὴν Μόσχαν. Τοῦτο ἐπετεύχθη ἀπὸ τὴν Ζωὴν-Σοφίαν Παλαιολογίνα – ἀνεψιὰ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου – ἥτις νυμφευθεῖσα τὸν Ιβάν Γ΄ τῆς Μοσχοβίας ἔχρισε αὐτὸν διὰ τῶν βασιλικῶν της διασημάτων Καίσαρα (τσαρ) πασῶν τῶν Ρωσιῶν. Τὸ ἔργον τοῦτο ἔφερε εἰς πέρας ὁ ἐγγονός της Ἰβάν Δ΄, ὁ Τρομερός. Σήμερον ἡ 3η Ρώμη κρατᾶ στιβαρῶς εἰς ἀπόστασιν τὰς ὀρέξεις τῶν δυτικῶν βαρβάρων ἐναντίον τῆς καθ’ἡμᾶς Ἀνατολῆς. Βεβαίως, εἰς τὸ τεράστιον ἱστορικὸν γεωπολιτικὸν τοῦτο παίγνιον κινητήριος δύναμις ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν εἶναι ἡ θρησκεία, ὁ λόγος ὅμως εἶναι καθαρῶς ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ. Τὸ αὐτό ἰσχύει καὶ διὰ τὰς καλὰς σχέσεις μεταξὺ Ἰσλάμ καὶ Ὀρθοδοξίας. Καὶ εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ συμφωνοῦμε, ἀλλὰ ἄν δὲν ἦτο ἡ θρησκεία κάποιο ἄλλο ἰδεολόγημα θὰ ἦτο ἐν ἰσχύει, ἴσως χειρότερον.

    ΥΓ. α) Φιλονόη πρὶν ἀπαντήσεις εἰς τὰ σχόλιά μου διάβαζέ τα μὲ προσοχήν.
    β) ἐὰν θέλεις θὰ σοῦ στείλω πρὸς δημοσίευσιν ἄρθρον μου περιέχον βιογραφίας τριῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν αἱ ὁποῖαι ἐσηματοδότησαν τὴν Εὐρωπαϊκὴν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν – τὴν παγκόσμιον ἱστορίαν.
    γ) τὶ σημαίνει τὸ τουρκικὸν post comment κατωτέρω;

   • Ἐξακολουθοῦμε νὰ συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα, μόνον ποὺ ἐσὺ δὲν θέλεις νὰ δῇς πὼς τὸ θέμα τῆς θρησκείας ἦταν καὶ παραμένει μοχλὸς ἐλέγχου, καθαρὰ πολιτικός, ποὺ στόχο εἶχε, ἔχει καὶ θὰ ἔχη τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου. Ἐπὶ πλέον, ἰσχυρίζομαι πὼς δὲν τίθεται θέμα καλῶν καὶ κακῶν θρησκειῶν ἀλλὰ μεθόδου κι ὀνόματος, ἐνᾦ, στὴν πραγματικότητα, πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς κολπάκι, μὲ τὸν ἴδιο κεντρικὸ «θεό».
    Οἱ Ἕλληνες, ὅπως ὀρθῶς ἀναφέρεις, ἦσαν (ἂς ποῦμε) φυσιολάτρες. Ἀλλὰ ἀποδεδειγμένα δὲν ἦσαν μόνον αὐτό.
    Ὁ χριστιανισμὸς βεβαίως κι ἐκράτησε (ἐξ ἀνάγκης) κάποια στοιχεία, ὡς «διάδοχος» κατάστασις τοῦ δωδεκαθεϊσμοῦ, ποὺ κι αὐτὸς ὅμως μὲ τὴν σειρά του ἦταν ἐπίσης διάδοχος (καὶ διὰ τῆς βίας-ἐξ ἀνάγκης ἐπιβεβλημένη) κατάστασις, ποὺ μὲ τὴν σειρά του ἐπίσης διετήρησε τμήματα τῆς ἑλληνικῆς φυσιολατρικῆς κοσμοθεάσεως.
    Ὁ κοινὸς τόπος ὅλων αὐτῶν λέγεται βία εἴπαμε. Καὶ ἡ βία καταργεῖ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεως, μαντρώνοντας τὸν (κατ’ ἐπίφασιν) πολίτη σὲ συγκεκριμένη πολιτικο-κοινωνικὴ ὁπτική, συμπεριφορὰ καὶ σκέψιν. Οὔτε ὁ Σωκράτης διέφυγε αὐτῆς οὔτε κι ὁ Αἰσχύλος. Τὸ ἴδιο διαπιστώνουμε καὶ μὲ τὶς ἐπίσημες κι ἀνεπίσημες ἱεροδικαστικὲς βιαιότητες, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, μέσα στὰ «ἐλεύθερα» εὐρωπαϊκὰ κρατικὰ μορφώματα. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα στιγμιότυπα (Παλαιολογίνες, Κωνσταντῖνοι, μογγόλοι) εἶναι ἁπλῶς γιὰ νὰ στεκόμεθα εἰς αὐτὰ καὶ νὰ μὴν βλέπουμε τὰ ὅσα ἀποκρύβονται πίσω τους.
    Πίσω ὅμως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὅμως ὑπάρχει ἕνα ἀρχικὸν αἴτιον ποὺ λέγεται ἔλεγχος μαζῶν. Κι αὐτὸ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ συμπτώματα (κατὰ περίοδον θρησκευτικὲς ἐπικρατήσεις) ἀλλὰ μὲ διαρκὲς γεγονὸς ἐλέγχου. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλο αὐτὸ πάντα σὰν στόχο εἶχε τὸν Ἕλληνα καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους πὼς τὸ ἀντίγραφο οὐδέποτε θὰ γίνη πρωτότυπον!!!
    Υ.Γ. Ὅταν ἐπὶ πλέον ἀντιλαμβανόμεθα τὸ σλαυικὸ μόρφωμα ὡς διάδοχον, τότε ἀποδεικνύουμε πὼς τὸ πρίσμα μας εἶναι ἀποτέλεσμα «ἐκπαιδεύσεως» κι ὄχι ἐλευθέρας βουλήσεως.

Leave a Reply