Οὐκρανικὴ Ἐκστρατεία

Σὰν σήμερα τὸ 1919

Τὰ πρῶτα Ἑλληνικὰ τμήματα καὶ εἰδικότερα τὸ 34ο Σ.Π. τοῦ Πειραιῶς (Σύνταγμα τῆς 2ας Μεραρχίας), ἀποβιβάζονται στὴν Ὀδησσὸ τῆς Ῥωσσίας, πρὸ κειμένου νὰ συμμετάσχουν στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν Συμμάχων κατὰ τῶν Μπολσεβίκων (κάτι σὰν τὴν «σταυροφορία» τῶν ΗΠΑ κατὰ τοῦ Ἰράκ).

Οἱ ἐπιχειρήσεις ὀνομάσθησαν «Ἐπιχειρήσεις τῆς Οὐκρανίας», ὅπου ἔλαμψε τὸ ἄστρο τῶν Κονδύλη καὶ τοῦ Πλαστήρα.

Δυστυχῶς οἱ Μπολσεβίκοι τοῦ Λένιν, οὐδέποτε τὸ ἐξέχασάν καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία ποὺ εὑρέθη, ὅταν ὁ Κεμὰλ σήκωσε κεφάλι ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Μικρᾶς Ἀσίας, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1921, τὸν ἐβοήθησαν μὲ ὅπλα, πολεμοφόδια καὶ χρήματα.
Βοήθεια ποὺ μαζὺ μὲ τὴν στάση τῶν Συμμάχων μας, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐπιτελικὴ ἀνεπάρκεια τοῦ Ἑλληνικῦ Ἐπιτελείου, ὁδήγησαν στὸν «μαῦρο» Αὔγουστο τοῦ 1922.

Στὴν φωτογραφία ὁ Βενιζέλος ἐπιθεωρεῖ Στρατιωτικὸ Τμῆμα

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply