Θεοσοφιστικὲς πανθρησκειακὲς προπαγανδιστικὲς τακτικὲς

Ὅποιος θέλει νὰ μάθῃ ποιὲς εἶναι ὄλες αὐτὲς οἱ θεοσοφίες ποὺ τὶς ἀναμιγνύουν μὲ τὶς Ἑλληνικὲς ἀντιλήψεις οἱ διάφοροι, ἀποκαλούμενοι ἀπὸ τοὺς ἀκολούθους τους, «διδάσκαλοι», παραποιώντας τὶς Ἑλληνικὲς ἀντιλήψεις, μπορεῖ νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ.
Θαυμαστὴς καὶ ἀκόλουθος τῆς Μπλαβάτσκυ ὑπῆρξε ὁ Σπυρίδων Νάγος…

Ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τοῦ βιβλίου, διαβάζουμε

«Ἡ κορυφαία στὸν χῶρο τοῦ ἐσωτερισμοῦ Ἔλενα Μπλαβάτσκυ (1831-1891), δημιουργὸς τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας, σφράγισε πνευματικὰ τὴν ἐποχή της καὶ ἐπηρέασε ἔνα πλῆθος μεταγενεστέρων στοχαστῶν. Αὐτὸ τὸ πλῆρες καὶ αὐθεντικὸ λεξικὸ ἀποκρύφων ὅρων ἀποτελεῖ ἔνα ἀπαραίτητο ἐγχειρίδιο γιὰ κάθε μελετητὴ τῆς μεταφυσικῆς, τῆς ἀνατολικῆς φιλοσοφίας καὶ ἀρχαίας μυθολογίας, καὶ εἰδικὰ γιὰ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ μελετήσουν βαθύτερα θέματα, ὅπως μύηση καὶ μυστήρια, ἀποκρυφισμὸ καὶ ἄγνωστες ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώπου, κοσμογονία, κ.ἅ..»

Κοροπούλης Ἀντώνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply