Βατραχομυομαχία-Μυοβατραχομαχία-Μυομαχία

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

 

ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ/ΜΥΟΒΑΤΡΑΧΟΜΑΧΙΑ/ΜΥΟΜΑΧΙΑΒατραχομυομαχία-Μυοβατραχομαχία-Μυομαχία

Τὸ ἔργον, συγκείμενον ἀπὸ 303 στίχους, εἶναι παρῳδία σκηνῶν τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁμήρου.
Μέχρι καὶ τὸν 2ο π.Χ., αἰῶνα ἐθεωρεῖτο ἔργον τοῦ Ὁμήρου, ὡρισμέναι ὅμως πηγαὶ μνημονεύουν ὡς δημιουργὸν τὸν Πίγρητα τὸν Ἁλικαρνασσέα. Ὡστόσον ἡ πρώτη ἐκδοχὴ δὲν εἶναι ὀρθή. Τὸ ὑλικὸν εἶναι εἰλημμένον ἀπό τινος Αἰσώπείου μύθου.
Συνεπῶς εἶναι σύνθεσις μεθομηρικὴ τοῦ 6ου ἢ τοῦ 5ου π.Χ., αἰῶνος ἢ καὶ μεταγενεστέρα.
Ἡ δευτέρα ἐκδοχὴ ἦτο γνωστὴ εἰς Ῥωμαίους συγγραφεῖς (Martialis, Statius).
Τὸ ἔργον ἀπετέλεσε πρότυπον μιμήσεως εἰς τὸν Θεόδωρον Πρόδρομον (Φτωχοπρόδρομον), τὸν συνθέσαντα τὸ ἔργον Γαλεομυομαχία ἢ Κατομυομαχία.

Ἄξια σπουδῆς εἶναι τὰ ὀνόματα τῶν ἀντιπάλων, τὰ ὁποῖα καταδεικνύουν τὴν ὀξεῖαν παρατηρητικότητα τοῦ ποιητοῦ εἰς τὸν τρόπον ζωῆς τῶν μυῶν, εἰς τὰ ἐνδιαιτήματα τῶν βατράχων, εἰς τὴν ἐξωτερικήν των ἐμφάνισιν καὶ εἰς χαρακτηριστικὰ τῆς φωνῆς των καὶ ἐπίσης εἰς τὴν ἄψογον περιγραφὴν τῶν ἐξωτερικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν καρκίνων.

 1. Τὰ ὀνόματα τῶν βατράχων: Βορβοκοίτης= ὁ λασπιάρης, ὁ κυλιόμενος ἐντὸς βορβόρου, Καλαμίνθιος= ὁ καλαμοκοίτης, ὁ κοιμώμενος εἰς τοὺς καλαμῶνας, Κραμβοφάγος= ὁ λαχανοφάγος, Κραμβοβάτης= ὁ πατῶν ἐπάνω εἰς τὰς κράμβας, Κραυγασίδης= ὁ ἐκβάλλων κραυγάς, ὁ σκουξιάρης, Ὀριγανίων= ὁ ῥιγανάς, Πρασσαῖος= ὁ πρασσάς, Σευτλαῖος= ὁ σεσκουλιάρης, Φυσίγναθος= ὁ φουσκομάγουλος, Ὑψιβόας =ὁ ὑψίφωνος.
 2. Τὰ ὀνόματα τῶν καρκίνων: Ἀγκυλοχῆλαι= οἱ στραβοπόδηδες, Ἀποστίλβονες ἐν ὤμοις= οἱ μὲ γυαλιστεροὺς ὤμους, Ἀχειρεῖς= οἱ χωρὶς χεῖρας, Βλαισοί= οἱ κυρτοί/οἱ καμπύλοι, Δικάρηνοι= οἱ δικέφαλοι, Λοξοβάται= οἱ λοξοπερπατηταί, Νωτάκμονες= οἱ ἔχοντες σκληρὰ νῶτα, Ὀστοφυεῖς= οἱ κοκκαλιάρηδες, Ὀστρακόδερμοι= οἱ ὀστρακόδερμοι, Ὀκτάποδες= οἱ μὲ ὀκτὼ πόδια, Πλατύνωτοι= οἱ πλαταρᾶδες, Στρεβλοί= οἱ ἀλλοίθωροι, Χειλοτένοντες= οἱ χειλαρᾶδες, Ψαλιδόστομοι= ψαλιδόστομοι.
 3. Τὰ ὀνόματα τῶν μυῶν: Ἅρπαξ= ὁ ἅρπαξ, Ἐμβασίχυτρος= ὁ τσουκα-λογλείφτης, Κναίσων= ὁ ξύστης, Λειχήνωρ= ὁ γλείφτης, Λειχομύλης= ὁ μυλογλείφτης, Λειχοπίναξ= ὁ τσανακογλείφτης, Λιτραῖος= ὁ ζυγίζων μία λίτρα, Μεριδάρπαξ= ὁ ὁ ἅρπαξ τῶν μερίδων, Πτερνογλύφος= ὁ γουρνογλύφτης, Πτερνοτρώκτης= γουρνοφαγάς, Πτερνοφάγος= ὁ μηροφάγος, Τρωγλοδύτης= ὁ τρυποχώστης, Τρωξάρτης= ὁ ψωμοφάγος, Τυρογλύφης= ὁ τυρογλύφος, Τυροφάγος= ὁ τυροφαγάς, Ψιχάρπαξ= ὁ ψιχάρπαγας.
  Τὸ τέλος τοῦ πολέμου κλείνει μὲ περιφανῆ νίκην τῶν καρκίνων καὶ μὲ δεινὴν ἧτταν (ἐξολόθρευσιν) καὶ ἄτακτον φυγὴν τῶν μυῶν, ὅσοι διεσώθησαν. Ὁ ποιητὴς ἔδωσεν αὐτὴν τὴν λύσιν, διότι ἐθεώρει τοὺς ποντικοὺς ἅρπαγας καὶ ὀλετῆρας (ὅπως πράγματι εἶναι) τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ποὺ μετὰ πολλοῦ κόπου καὶ ἱδρῶτος συγκομίζουν καὶ ἀποθηκεύουν οἱ ἄνθρωποι.

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

φωτογραφία

(Visited 269 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Βατραχομυομαχία-Μυοβατραχομαχία-Μυομαχία

 1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
  Sein Werk, von 303 Versen besteht, ist parῳdia Szenen von Homers Ilias.
  Bis BC und 2. Jahrhundert als Ergonomie des Homer, aber bestimmte Quelle wird als die Schaffung der Pigrita die Bodrum zitiert. Allerdings ist die erste Version nicht korrekt. Das Material wird aus deren äsopische Mythos verzichtet.
  Daher Zusammensetzung posthomeric der 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus und später.
  Die zweite Version wurde im römischen Schriftsteller (Martialis, Statius) bekannt.
  Seine Arbeit hat sich zu einem Modell………………………”
  Wer Geschichte studiert, der kommt nicht umhin, sich damit zu befassen! Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply