Γιά ποιάν ἐλευθερία συζητᾶμε;

Τήν Ἐλευθερία τοῦ νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε ἤ τήν Ἐλευθερία τού νά κάνουμε ὅ,τι μᾶς χρειάζεται;
Καί τί εἶναι αὐτό πού μᾶς χρειάζεται; Τό νά ἀπολαμβάνουμε τά πάντα δίχως ὅριον ἤ τό νά ἀπολαμβάνουμε ἔως κάποιου ὁρίου; Καί ποιός θά θέτη αὐτό τό ὅριον; Ἐμεῖς ἤ ἄλλοι;

Συνθίζουμε, ὡς ἀνθρωπότης, νὰ καταπατοῦμε μόνοι μας, μὲ κάθε εὐκαιρία, πρῶτα καὶ κύρια τὰ ὅρια ποὺ ἐμεῖς θέτουμε στοὺς ἑαυτούς μς. Πότε διδαχθήκαμε ὅμως νά τά σεβόμεθα; Καί γιατί πρέπει ὁ φόβος νά δρᾷ ἐπάνω μας πρό κειμένου ἐξ ἀνάγκηςνά τά περιφρουροῦμε; Μήπως κάτι κάνουμε τελικῶς λάθος;

Ἐλευθερία δὲν σημαίνει οἰκονομικὴ εὐμάρεια.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει συμβιβασμοί.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ἀνοχὴ στὴν προπαγάνδα.

Ἐλευθερία δὲν σημαίνει κομματισμός.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει προσωπικὸ βόλεμα.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει δικαίωμα στὸν καταναλωτισμό.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ἀνοχὲς καὶ ἐκπτώσεις.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ἅπλωμα καὶ σκόρπισμα.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει συγκεντρωτισμὸς ἀγαθῶν.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ἀποποίησις εὐθυνῶν, χάριν τῆς δημοκρατίας
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει καταστροφικότης.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει φυγή.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ἀποκοπὴ ἐκ τοῦ συνόλου.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει «κάνω ὅ,τι μοῦ γουστάρει»…

Ἐλευθερία σημαίνει αὐτογνωσία.
Ἐλευθερία σημαίνει ἐπικοινωνία καὶ  τελικῶς κοινωνία.
Ἐλευθερία σημαίνει ταὐτότης.
Ἐλευθερία σημαίνει μνήμη.
Ἐλευθερία σημαίνει εὐθύνη.
Ἐλευθερία σημαίνει συλλογικότης.
Ἐλευθερία σημαίνει ἑτοιμότης.
Ἐλευθερία σημαίνει μαχητικότης.
Ἐλευθερία σημαίνει διερεύνησις.
Ἐλευθερία σημαίνει ἀφοσίωσις.
Ἐλευθερία σημαίνει ἰδανικά.
Ἐλευθερία σημαίνει σκοπός.
Ἐλευθερία σημαίνει ἀλήθεια.
Ἐλευθερία σημαίνει θυσία.
Ἐλευθερία σημαίνει αὐταπάρνησις.

Δύσκολα πράγματα… Πολὺ δύσκολα…
Ὅλα ὅσα γνωρίζαμε εἶναι λάθος.
Ὅλα ὅσα πρέπει νὰ μάθουμε, θὰ τὰ μάθουμε μὲ κόπο, θυσίες καὶ πόνο.
Ὅλα ὅσα εἶναι ἀληθῆ, ποὺ μᾶς τὰ ἔκρυψαν γιὰ αἰῶνες καὶ τώρα, ἕνα ἕνα, πετᾶμε τὰ παραπετάσματα καὶ τὶς σκιάσεις τους, γιὰ νὰ εὕρουμε τὸν δρόμο μας ἐπὶ τέλους καὶ νὰ τὰ κάνουμε κτῆμα μας, εἶναι ἐμπρός μας…

Ἀνοδική, κοπιαστικὴ πορεία, γιὰ τὸ φῶς καὶ τὴν ἀλήθεια μας, ποὺ στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς, ὅσοι θὰ φθάσουν, θὰ εἶναι ξέπνοοι καὶ ἀπογυμνωμένοι, μὰ πιὸ ἐλεύθεροι ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλην στιγμή μας στὴν ἱστορία.
Διότι εἶναι ἄλλο ἐλεύθεροι ἄνθρωποι νὰ προασπίζονται τὴν ἐλευθερία τους κι ἄλλο σκλαβωμένοι νὰ τὴν ἐπανακτοῦν.

Εἶναι ἡ εὐκαιρία μας καὶ κατὰ βάθος τὸ γνωρίζουμε.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ  θρῆνοι  δὲν ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς, ἀλλὰ στὴν διαπλοκή, στοὺς βολεμένους καὶ στοὺς (συνειδητῶς ἢ μή) ἐξαγορασμένους.
Ἐμεῖς δὲν κινδυνεύουμε, ἐφ΄ ὅσον, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, πήραμε τὴν ἀναγκαία ἐκείνη διαδρομή, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήση στὴν Ἐλευθερία.

Τὸν δρόμο τὸν ξέρουμε πατριῶτες.
Τὰ περιττὰ ἂς μείνουν διὰ παντὸς πίσω μας.
Τὰ ἀναγκαία τὰ γνωρίζουμε ἤδη.
Ὅσοι χρειάζονται κι ὅσοι ἀντέχουν κι ὄσοι ἀπαιτῶνται εἶναι ἤδη ἐκεῖ ποὺ πρέπει.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι λόγια, καθυστερήσεις καὶ …σκουπίδια!!!
Διότι, στὴν πραγματικότητα, Ἐλευθερία μέσα μας ἔχουμε ἤδη…
…καὶ τώρα ξεκινᾶμε νὰ τὴν ἀποκαταστήσουμε πλήρως, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα…
…φανερὰ καὶ μή!!!

Ἐλευθερία ἀναζητοῦμε;

Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ὑπερβολή, ἐντὸς τῆς ὁποίας καταντήσαμε νὰ κινούμεθα, ἐν τῷ συνόλῳ μας, ποὺ δὲν χάσαμε μόνον τὸ «Πᾶν μέτρον ἄριστον» ἀλλὰ καὶ κάθε βαθμὸ Ἐλευθερίας μας αὐτοβούλως, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ παραμένουμε κατ’ ἐπιλογὴν Ὑβριστές. Ἡ δὲ ταὐτισις τῆς ἀσυδοσίας μὲ τὴν Ἐλευθερία καθίσταται πλέον πραγματικότης τοῦ συνόλου τῶν ἀπόψεών μας, ὡς ἀτόμων. Κι αὐτὰ δὲν παύουν νὰ ἀναπαράγονται παρὰ μόνον ἐὰν ἠ Ἀνάγκη ἄλλως ὁρίσει.

Οἱ πρόσκαιρες δὲ ἡδονές, ποὺ πράγματι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν οἱ μικρὲς ἐπιβραβεύσεις κάθε ἀληθοῦς ἔργου, ἔχουν τόσο πολὺ μετουσιωθῆ σὲ ἀντιληπτικὸ ἐπίπεδον, ποὺ κατήντησαν, γιὰ τοὺς πολλούς, «δικαίωμα στὴν κραιπάλη». Ἡ κάθε εἴδους ἐπιβράβευσις ὅμως, γιὰ νὰ δρᾷ πράγματι ὡς ἐπιβράβευσις, ἀπαιτεῖται νὰ προκύπτῃ μόνον κατόπιν ἔργου καὶ κόπου, γιὰ νὰ ἀναγνωρίζεται ἡ ἀξία της. Πῶς ὅμως ἐμεῖς πού λησμονήσαμε αὐτόν τόν πανάρχαιο κανόνα μποροῦμε νά κρίνουμε τό δικαιούμεθα ἤ ὄχι νά ἀπολαμβάνουμε, ὅταν στό βάθος μας ἀδυνατοῦμε νά ἐννοήσουμε πώς τό «δοῦναι καί λαβεῖν» εἶναι Ἀρχή;

Ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου λοιπὸν γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ, σταδιακῶς ἀλλὰ καὶ ὁριστικῶς, χρειάζεται πρῶτα καὶ κύρια ὁ ἴδιος ὁ Ἄνθρωπος νὰ τὸ ἀποφασίσῃ. Μά, ἐπεὶ δὴ ὁ Ἄνθρωπος εἴμεθα ὅλοι ἐμεῖς, τότε εἶναι δεδομένον πὼς πρέπει ὅλοι ἐμεῖς ἤ, ἄλλως, ὁ καθεὶς ξεχωριστά, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κάθε τί περιττό, νὰ συνειδητοποιήσουμε, ἐν τῷ συνόλῳ μας -ἀντιστρέφοντας τὶς πλειοψηφικὲς ἰσοῤῥοπίες-  τὸ ποιὰ εἶναι τὰ ἀναγκαία, νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς δίχως τους πράγματι δὲν ἀξίζει νὰ παραμένουμε ἐν ζωῇ, νὰ ξεφορτωθοῦμε τὰ περιττὰ αὐτομάτως καὶ δίχως δεύτερες σκέψεις καί, κατόπιν, νὰ δεσμευθοῦμε πλήρως γιὰ νὰ πράξουμε ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ τὰ ἐπανακτήσουμε ἕνα πρὸς ἕνα κάθε τί ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα, τὰ σημαντικά, ποὺ λησμονήσαμε…

Τότε, ναὶ τότε, μόνον θὰ ἔλθουν καὶ οἱ ἀπολαβές, ποὺ ὅμως θὰ ἔλθουν μόνον ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς μας δράσεως. Ναί, τότε θὰ ἔλθουν καὶ οἱ χρήσιμες ἡδονές, ὡς ἐπιβράβευσις. Ναί, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ξεκινήσουμε νὰ ἀποκαθιστοῦμε τὶς φυσικὲς ἰσοῤῤοπίες μέσα μας, γιὰ νὰ δυνάμεθα κάθε στιγμὴ νὰ παραμένουμε «συνδεδεμένοι» μὲ τὸν Φυσικὸ Νόμο καὶ ἐντός του νὰ πορευόμεθα.

Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ἀσυδοσία. Ἐλευθερία σημαίνει μέτρο καὶ σύνεσις καὶ ἐπιλογή. Σημαίνει ἐγκράτεια καὶ δέσμευσις. Σημαίνει εὐθύνη καὶ ἐπι-κοινωνία, ποὺ ἅπαντες ἀπολαμβάνουν σὲ μίαν κοινωνία.
Ἐλευθερία δὲν σημαίνει ὑπό-χρέωσις, τρομοκρατημένοι ὑπήκοοι καὶ ἐκπαιδευμένοι νοητικῶς νομοταγεῖς πολῖτες. Σημαίνει ἐνσυναίσθησις, κρίσις καὶ γνῶσις.

Γιὰ αὐτὰ λοιπόν, μὰ καὶ ἀκόμη πολλά, ὅσο κι ἐὰν ἀναζητοῦμε Ἐλευθερία, τόσο αὐτὴ θὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὶς ζωές μας, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον δὲν ἀποφασίσουμε νὰ ἑστιάσουμε ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ πράγματι χρειαζόμεθα.
Ὄλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ χρονοκαθυστεροῦμε ἐπιμένοντας στὸ νὰ μεταθέτουμε ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply