Διότι πρῶτα παραμένω Ἕλλην!!!

Πάσχα, σημαίνει «περνῶ ἀπὸ ἐπάνω», προσπερνῶ, διαβαίνω.
Ἀναφέρεται δὲ στὸ πέρασμα τοῦ τιμωροῦ Ἀγγέλου ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἰσραηλιτῶν ὅταν πήγαινε νὰ θανατώσῃ τὰ πρωτότοκα παιδιὰ τῶν Αἰγυπτίων.
Ὁπότε καλλίτερα νὰ εὐχόμεθα «Καλὴν Ἀνάσταση» ἀντὶ γιὰ καλὸ Πάσχα.!!!

Σὰν γενικοτέρα ἔννοια Πάσχα σημαίνει τὸ πέρασμα – ἡ ἔξοδος τῶν ἑβραίων ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο.
Ὅμως, ὅπως λέει καὶ μέσα…

«Τότε ὁ Κύριος εἶπε στὸν Μωυσὴ καὶ στὸν Ἀαρών, στὴν Αἴγυπτο: (…) Νὰ πεῖτε στὴν ἰσραηλιτικὴ κοινότητα:τὴν δεκάτη ἡμέρα αὐτοῦ τοῦ μηνὸς ὁ κάθε ἕνας νὰ πάρῃ ἀπὸ ἔνα ἀρνὶ ἢ κατσίκι γιὰ τὴν οἰκογένειά του. (…) Ἂς ὑπολογίσουν πόσο μπορεῖ νὰ φάῃ ὁ κάθε ἕνας ὥστε νὰ διαλέξουν τὸ κατάλληλο (…). Αὐτὸ ποὺ θὰ διαλέξετε πρέπει νὰ εἶναι ἀρτιμελές, ἀρσενικὸ ἑνὸς ἔτους. Θὰ τὸ κρατήσετε ζωντανὸ ἔως τὴν δεκάτη τετάρτη ἡμέρα τοῦ μηνὸς καὶ τὸ βράδυ θὰ τὸ σφάξετε. Ἔτσι θὰ κάνη ὅλη ἡ ἰσραηλιτικὴ κοινότης. Μετὰ θὰ πάρετε λίγο ἀπὸ τὸ αἷμα του καὶ θὰ ἁλείψετε τὶς δύο παραστάδες καὶ τὸ ἀνώφλι τῆς πόρτας σὲ κάθε σπίτι ὅπου θὰ φᾶτε τὸ ἀρνὶ ἢ τὸ κατσίκι.
Θὰ τὸ ψήσετε στὴν φωτιὰ καὶ θὰ τὸ φᾶτε τὴν ἴδια ἐκείνη νύκτα, μαζὺ μὲ ἄζυμο ψωμὶ καὶ χόρτα πικρά. (…).
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, γιὰ νὰ τιμᾶτε ἐμέναν, τὸν Κύριο».

Αὐτὲς ἦσαν οἱ ἐντολὲς ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στὸν Μωυσή. Καὶ τὸ αἷμα στὶς παραστάδες καὶ στὸ ἀνώφλι τῆς πόρτας ἔσωσαν τοὺς Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν τιμωρία ποὺ ἐπέβαλε στὸν Φαραώ.

Σημείωσις..
Τὸ αἷμα στὶς πόρτες τὸ πῆραν οἱ χριστιανοὶ καὶ τὸ μετέτρεψαν σὲ σταυρὸ ποὺ δημιουργεῖται μὲ τὸ κερὶ στὸ κατώφλι τῆς εἰσόδου.

«Καὶ ἑγώ, λέει ὁ Θεός, τὴν νύτα ἐκείνη θὰ περάσω μέσα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ θὰ θανατώσω κάθε πρωτότοκο στὴν χώρα: τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ πρωτογέννητα τῶν ζῴων. Ἐγὼ ὁ Κύριος θὰ ἐκτελέσω τὴν ἀπόφασή μου ἐνάντια σὲ ὅλους τοὺς θεοὺς τῆς Αἰγύπτου. Ἀλλὰ στὰ σπίτια ὅπου θὰ εὑρίσκεσθε ἐσεῖς τὸ αἷμα θὰ εἶναι τὸ σημάδι ποὺ θὰ σᾶς προστατεύση. Θὰ τὸ δῶ καὶ θὰ σᾶς προσπεράσω. Ἔτσι θὰ γλυτώσετε ἀπὸ τὸ κτύπημα τοῦ θανάτου, ὅταν θὰ τιμωρῶ τὴν Αἴγυπτο. Τὴν ἡμέρα αὐτὴν πρέπει νὰ τὴν θυμᾶστε. Θὰ τὴν ἑορτάζετε ἐπίσημα γιὰ νὰ τιμᾶτε ἐμέναν, τὸν Κύριο. Αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ ἐσᾶς νόμος αἰώνιος σὲ ὄλες τὶς γενεές σας.(…)».

Προσωπικὰ λοιπὸν δὲν εὔχομαι καλὸ Πάσχα ἀλλὰ καλὴν Ἀνάσταση, λόγῳ τοῦ συμβολισμοῦ ποὺ πῆρε ἀπὸ τὸν Χριστό.
Τὸ Πάσχα εἶναι Ἑβραϊκὴ ἑορτή, καθαρὰ λουσμένη μὲ αἷμα.
Σκοτώνει, καὶ καλά, ὁ θεὸς Αἰγυπτίους γιὰ νὰ ζήσῃ τὸ Ἰσραήλ.

Τέλος, δὲν δέχομαι τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Ἰσαὰκ ὡς προγόνους μου, ἀλλὰ οὔτε τὸν Γιαχβὲ ὡς Θεό μου.
Εἶμαι Ἕλλην!!!

Μανούσκας Κῦρος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Διότι πρῶτα παραμένω Ἕλλην!!!

  1. Πάσχα, δὲν σημαίνει «περνῶ ἀπὸ ἐπάνω», διότι τοῦτο εἶναι Πεσάχ. Μήπως τάχα προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα πάσχειν, ἐξ οὗ καὶ τὸ “πάθος”; Πάθος ἐν προκειμένω τοῦ ὁποίου προηγεῖται ἐκεῖνο τοῦ Διονύσου;.

Leave a Reply