Ἱερᾶς Ἐλευσίνος πρῶτες ἀνασκαφές.

Χρόνια πολλὰ… στοὺς «ἐργάτες» τῆς Γαίας…
Στὸν Γεωργὸ (ἄρωσις-σπορά) καὶ στὴν Γεωργία (βλάστησις, καρποφορία-συγκομιδή)…

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἑορτῆς των, θέτω τὴν κατωτέρω δημοσίευση, ἔτσι, γιὰ τὴν ἱστορία.

~~~<<<—->>>~~~

Ἀνασκαφὲς τοῦ 1882 καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία τῆς ἐποχῆς ἀποζημίωσε τοὺς ἰδιοκτῆτες τοῦ οἰκισμοῦ, ποὺ ἐδέσποζε ἀνατολικὰ τοῦ λόφου, δίδοντας ἐντολὴ στὴν ἀρχαιολόγο Δ. Φίλιο νὰ ξεκινήσῃ ἐκτεταμένες ἀνασκαφές.
Ὁ ἀείμνηστος Φίλιος εὑρέθη πρὸ ἑνὸς μεγάλου προβλήματος: πῶς θᾶ κατεδάφιζε τὶς δύο ἐκκλησίες. Αὐτὲς τοῦ ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἀναφορὲς γιὰ τὸ γκρέμισμα τοῦ ἁγίου Δημητρίου δὲν ἔχουμε.
Ἔχουμε ὅμως πληροφορίες γιὰ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὶς παραθέτω, ὅπως ἀκριβῶς τὶς ἐξιστόρησε μία κάτοικος τοῦ οἰκισμοῦ τότε.

Ἐκεῖνο τὸ πρωὶ μαζεύθηκε ὅλο τὸ χωριό, μαζὺ μὲ τὸν ἐφημέριο, στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ.
Ὁ παπὰς μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἔπρεπε ἡ ἐκκλησία νὰ γκρεμισθῆ καὶ πὼς ὅλοι ἔπρεπε νὰ βοηθήσουμε.
Τρομαγμένοι οἱ χωρικοὶ ἠρνήθησαν, φοβούμενοι τιμωρία ἀπὸ τὸν ἅγιο.

Ὁ παπὰς τότε ἐπλησίασε τὴν Ἱερὰ Τράπεζα, γονάτισε καὶ μεγαλοφώνως ἐλάλησε: «Ἅγιε Γεώργιε… Ξέρω ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ γίνη θὰ σὲ λυπήση, ἀλλὰ ὁ χῶρος ἀνήκει στὴν Ἁγία Δήμητρα καὶ πρέπει νὰ τῆς τὸν παραδόσουμε ὅπως παλαιὰ ἦταν. Μὴν στενοχωριέσει ὅμως. Ἐμεῖς οἱ κάτοικοι τῆς Λεψίνας θὰ σοῦ φτιάξουμε καινούργιο ναό, μεγαλύτερο καὶ λαμπρότερο.»

Σηκώθηκε, σταυροκοπήθηκε κι ἔδωσε ἐντολὴ στὸν κόσμο νὰ συγκεντρώσουν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη.
Κατόπιν τοὺς εἶπε ὅτι μποροῦν νὰ πάτουν ἕνα κομμάτι ἀπὸ κάποιο ὑλικὸ καὶ νὰ τὸ πᾶν στὸ σπίτι τους, γιὰ νὰ θυμοῦνται τὴν παλαιὰ ἐκκλησία.
Πῆρε στὰ χέρια του τότε τὴν ἀξίνα καὶ πρῶτο ἐκτύπησε τὸν τοῖχο τοῦ ναοῦ. Τὸν ἠκολούθησαν καὶ ἄλλοι, ὥσπου ὁ ναὸς ἐσωριάσθη στὸ ἔδαφος. Λένε πὼς τὸ πρῶτο κτύπημα μὲ τὸν κασμα τὸ ἔδωσε ἡ σύζυγος τοῦ Φίλιου, ἴσως γιὰ νὰ μὴν προκαλέσῃ ἡ ἐνέργεια τοῦ ἐφημερίου.

Στὰ ἐπόμενα χρόνια πράγματι ἀνηγέρθη πράγματι ὁ νέος ναὸς τοῦ ἁγίου Γεωργίου, αὐτὸς ποὺ βλέπουμε σήμερον, σὲ δωρεὰ  οἰκοπέδου τῆς οἰκογενείας Εὐαγγέλου Χατζημελέτη, ποὺ ὅμως κι αὐτὸς ἐκτίσθη ἐπάνω σὲ ἀρχαίους ναοὺς τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Λαΐδος, ὡς καὶ αὐτῶν τῶν ῥωμαϊκῶν λουτρῶν.

Γιὰ νὰ ἐνθυμῶνται οἱ παλαιοί.
Γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι.

Εὔστρατος ἐν Ἐλευσίνι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply