Γερμανο-ἀμερικανικός πόλεμος ἐν ἐξελίξει;

Εἶναι καιρὸς τώρα ποὺ ἔχει, ἐπισήμως, ξεκινήση ἕνας – γιὰ τὴν ὥρα καθαρὰ ἐπιχειρηματικὸς – πόλεμος Γερμανῶν καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ μοχλὸ πιέσεως τῶν Ἀμερικανῶν τὴν (ἐπισήμως) γερμανικὴ Volkswagen. Καὶ λέω (ἐπισήμως) γερμανική, διότι στὸν σημερινό μας κόσμο δὲν ὑπάρχουν ἀμιγῶς ἐθνικὲς ἐπιχειρήσεις, παρὰ μόνον ἀμιγῶς ἀνώνυμες πολυεθνικές, ποὺ τὰ πλειοψηφικὰ πακέττα μετοχῶν τους ἀνήκουν, γενικῶς καὶ ἀορίστως, σὲ ἄλλες πολυεθνικὲς ἐταιρείες. 
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς φυσικὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν κάθε (φερομένη ὡς γερμανική) Volkswagen, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐμεῖς διαβάζουμε γιὰ γερμανικὰ συμφέροντα καὶ γερμανο-ἀμερικανικὸ πόλεμο. 
Αὐτὰ ἦσαν καὶ παραμένουν προσχηματικά, διότι πρέπει, τέλος πάντων, νὰ δικαιολογηθοῦν καὶ κάποιες βιαιότητες γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ τὸ δημόσιον αἴσθημα καὶ νὰ χειραγωγηθῇ ἡ κοινὴ γνώμη.

Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα, ποὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ μᾶς ἀποσαφηνίσῃ τὸ πόσο γελοῖες εἶναι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ προπαγάνδες, ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ πολὺ «κακό» διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος, τὸ ὁποῖον, λέει, πὼς πρέπει νὰ περιορισθῇ γιὰ νὰ μειωθοῦν, λέει, τὰ «ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου». Τὸ ὀξύμωρον τῆς ὑποθέσεως εἶναι πὼς ὁ «μπαμπούλας-Η.Π.Α.», ποὺ τώρα καταστρέφει μίαν (ἐπισήμως) γερμανικὴ ἑταιρεία, ὄχι μόνον ἀρνεῖται νὰ ἐφαρμόσῃ ἀποφάσεις γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καταστρέφει γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως κάθε εἴδους φυσικὸ πόρο, ἐὰν κάποιο ἀπὸ τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου (Rothschild, Rockefeller), ποὺ ἐλέγχουν καὶ αὐτὴν τὴν χώρα, ἀποφασίσῃ νὰ ἁρπάξῃ γῆ, ὕδατα, φυσικοὺς πόρους.

Ἰνδιάνοι ἀφανίζονται ὁριστικῶς ἀπὸ τοὺς ἐποίκους!!!

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἴδια βιτρίνα-αὐτοκρατορία, ἔρχεται τώρα νὰ διαλύσῃ μίαν ἑταιρεία (ἐπισήμως) γερμανική, μὲ πρόσχημα, λέει, τὰ περιβαλλοντικὰ κατάλοιπα τῶν ὀχημάτων της.
Πλάκα μᾶς κάνουν;
Ὄχι, διόλου…
Κυττᾶμε τὸ τυράκι καὶ χάνουμε τὴν φάκα…
(Ὡς συνήθως…!!!) 

Τελικὰ ἡ VW ἔπαθε τεράστια ζημία στὶς Η.Π.Α..

Σύμφωνα μὲ τὸ Reuters:

Ἔχει πληρώση περισσότερα ἀπὸ 7,4 δισεκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ ἐπαναγοράσῃ περίπου 350.000 ὀχήματά της (ντίζελ) στὶς Η.Π.Α., ἔως τὰ μέσα τοῦ Φεβρουαρίου καὶ ἔχει ἀποθηκεύση ἑκατοντάδες χιλιάδες σὲ 37 εἰδικοὺς ἀποθηκευτικοὺς χώρους στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐδῶ καὶ μῆνες.

Συνολιικῶς ἡ VW συμφώνησε νὰ δαπανήσῃ περισσότερα ἀπὸ 25 δισεκατομμύρια δολλάρια στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, γιὰ ἀπαιτήσεις ἀπὸ ἰδιοκτῆτες, περιβαλλοντικὲς ῥυθμιστικὲς ἀρχές, κράτη καὶ ἀντιπροσώπους καὶ προσεφέρθη νὰ ἀγοράσῃ περὶ τὰ 500.000 ῥυπογόνα ὀχήματά στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες Ἀμερικῆς. Οἱ ἐξαγορὲς θὰ ἐξακολουθήσουν ἔως τὰ τέλη τοῦ 2019.

Τὸ ἀμερικανικὸ δικαστήριο, ποὺ παρακολουθεῖ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς, ἐδήλωσε πὼς ἔως τὴν 31η Δεκεμβρίου ἡ Volkswagen εἶχε ἐπανακτήση 335.000 ὀχήματά της (ντίζελ) καὶ μετεπώλησε 13.000 ἀπὸ αὐτά, ἐπιδιορθώνοντάς τα, ἐνᾦ κατέστρεψε περίπου 28.000 ὀχήματα. Ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ περασμένου ἔτους ἡ Volkswagen εἶχε ἀποθηκεύση 294.000 ὀχήματα σὲ ὅλην τὴν χώρα.

Ἡ Volkswagen ὑποχρεοῦται νὰ ἐπαναγοράσῃ τὸ 85% τῶν ἐμπλεκομένων ὀχημάτων ἔως τὸν Ἰούνιο τοῦ 2019 ἢ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ὑψηλότερα πρόστιμα γιὰ τὶς ἐκπομπὲς ῥίπων τῶν ὀχημάτων της. 

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017 ἡ Volkswagen κατεδικάσθη σὲ τριετῆ δοκιμασία ἀποσύρσεως τῶν πετρελαιοκινητήρων της, μετὰ ἀπὸ τὴν παραπομπή της γιὰ τρεῖς κατηγορίες γιὰ κακούργημα, πληρώνοντας ἐπὶ πλέον 4,3 δισεκατομμύρια δολλάρια σὲ ὁμοσπονδιακὲς ποινές.

Στήν Εὐρώπη ὅλα καλά;

Στῆν φωτογραφία μία ἀπὸ τὶς 37 ἀποθῆκες τῆς Volkswagen στὸ Victoville  τῆς Καλιφόρνια.

Κατερίνα Πάντα 

Ἐὰν ἀνατρέξουμε στὶς (ἐπισήμως) διεθνεῖς (ἀμερικανο-εὐρωπαϊκές) συμφωνίες γιὰ τὸ ἐμπόριον (CETA, TTIP, TISA), μὰ κυρίως στὸ ποιοὶ τὶς προωθοῦν, ἕνα εἶναι βέβαιον: τὰ ἴδια πρόσωπα, αἰῶνες τώρα, ἐμπλέκονται στὰ ἴδια ἀκριβῶς παιχνίδια ἐλέγχου. Παιχνίδια ἐλέγχου εἰς βάρος τῆς Ἀνθρωπότητος, μὲ σχέδια ἐπὶ σχεδίων, βιτρίνες ὅλα,, ποὺ καθίστανται προσχηματικά, ἐὰν κρίνουμε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῶν προηγουμένων σκηνικῶν ἐλέγχου. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ ἢδη ἐλέγχουν τὸ πόσο χρῆμα θὰ ἐκδοθῆ, ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἀξία του καὶ πόσες οἱ δικές τους προμήθειες, γιὰ κάθε τύπο ἐκδόσεως. Καὶ τὸ μαχαίρι καὶ τὸ …πεπόνι στὰ ἴδια χέρια, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα ὁ πλανήτης χρωστᾶ καὶ τῆς …Μιχαλοῦς!!!

Ὁ σκοπός τους, καὶ αὐτὴν τὴν φορά, δὲν εἶναι ὁ, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀπόλυτος οἰκονομικὸς ἔλεγχος, ποὺ γιά, ἀκόμη μίαν φορά, θὰ συγκεντρωθῆ (ἐπισήμως) σὲ ἐλάχιστα χέρια. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸς ὀ ἔλεγχος ἤδη ὑφίσταται, μέσῳ τοῦ μοχλοῦ-ὑπερδανεισμοῦ, ποὺ συντηρεῖ τὰ δημόσια καὶ κρατικὰ χρέη, τὰ ὁποία καὶ ἀπολύτως ψευδῶς ἐφόρτωσαν στοὺς λαούς. Ὅλος αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς ὑφίσταται τεχνηέντως μόνον γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζονται οἱ λαοὶ καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦν, θεωρώντας πὼς ὁ ὑπερδανεισμὸς τῶν κρατῶν τους εἶναι πραγματικός, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι ἐκπαιδεύονται νὰ πιστεύουν ἀπὸ τὴν πρώτη τους ἀνάσα. 

Τὸ ἐπίσημο παγκόσμιον χρέος, ποὺ καθημερινῶς μόνο του πολλαπλασιάζεται, εἶναι ἀέρας κοπανιστός. Μία συμμορία σαπροφυτικῶν ἀνθρωποειδῶν, μὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν μηχανισμό, ἐπέτυχε ἐδῶ καὶ αἰῶνες νὰ ἐλέγχῃ, μέσῳ τοῦ χρήματος, τὰ πάντα στὸν πλανήτη. Τόκοι ἐπὶ τόκων εἶναι ἕνα πρόσχημα πλαστό, ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι κι ἀληθές. Ἐλέγχουν ὅμως ἤδη, μέσῳ αὐτοῦ τοῦ μοχλοῦ πιέσεως ὅ,τι κινεῖται, ἀναπνέει ἢ ἀντιλαμβάνεται στοιχειωδῶς, ἐφ΄ ὅσον ἡ τρομοκρατία τους, μὲ κάθε μορφῆς δικαιολογία, χρησιμοποιώντας κάθε ἐπιπέδου βιαιότητα, ἐκτοξεύεται πανεύκολα σὲ ὅ,τι κι ὅποιον ἀμφισβητεῖ τὴν ἐξουσία τους. Οἱ πάντες στὸν κόσμο μας, ἀπὸ κυβερνήσεις, Συντάγματα καὶ δικαιοσύνη, ἔως τὶς (κατ’ αὐτούς) ἀνθρωπομάζες, χειραγωγοῦνται πανεύκολα, διότι τὸ καροτάκι-χρῆμα τοὺς κατευθύνει ὅπου ἐπιθυμεῖ ἡ κεντρικὴ ἐξουσία.

Κυττώντας τὸ χρῆμα, ἐμεῖς οἱ πολλοί, χάνουμε τὴν εἰκόνα ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ μᾶς παραπλανᾷ. Πρὸς τοῦτον καὶ βλέπουμε μόνον τὰ χρέη, τὰ μνημόνια, τοὺς δανεισμούς, τοὺς οἰκονομικοὺς πολέμους, τὸν ἔλεγχο τῶν πετρελαίων, τὸν ἔλεγχο τῶν φυσικῶν πόρων…
…ἀδυνατώντας νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς πίσω ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε βαθμὸ ἐλέγχου κρύβεται μόνον ἡ ἴδια μορφὴ ἐξουσίας, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Μία μορφὴ ἐξουσίας ἀπύθμενα μισάνθρωπος, ποὺ τώρα στήνει σκηνικὰ παγκοσμίων πολέμων, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανίσῃ τὰ προηγούμενά της ἴχνη καὶ νὰ ἐπανεκκινήσουν οἱ διαδικασίες τῆς διατηρήσεως τοῦ ἐλέγχου μας.  Ἐμεῖς κυττᾶμε τὴν Γερμανία (ἢ καὶ τὴν Εὐρώπη) ποὺ στοχοποιεῖται ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., τὴν Συρία ποὺ στοχοποιεῖται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ,  τὴν Ἑλλάδα ποὺ στοχοποιεῖται ἀπὸ τὴν Τουρκία ἢ τὴν Ἀλβανία ἢ τὰ Σκόπια, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ ποιὸς κερδίζει, τί, πῶς, γιατί, μὲ ποιὰ προσχήματα καὶ ποιοὺς ἀληθεῖς σκοπούς. 

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply