Γερμανο-ἀμερικανικός πόλεμος ἐν ἐξελίξει;

Εἶναι καιρὸς τώρα ποὺ ἔχει, ἐπισήμως, ξεκινήση ἕνας – γιὰ τὴν ὥρα καθαρὰ ἐπιχειρηματικὸς – πόλεμος Γερμανῶν καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μὲ μοχλὸ πιέσεως τῶν Ἀμερικανῶν τὴν (ἐπισήμως) γερμανικὴ Volkswagen. Καὶ λέω (ἐπισήμως) γερμανική, διότι στὸν σημερινό μας κόσμο δὲν ὑπάρχουν ἀμιγῶς ἐθνικὲς ἐπιχειρήσεις, παρὰ μόνον ἀμιγῶς ἀνώνυμες πολυεθνικές, ποὺ τὰ πλειοψηφικὰ πακέττα μετοχῶν τους ἀνήκουν, γενικῶς καὶ ἀορίστως, σὲ ἄλλες πολυεθνικὲς ἐταιρείες. 
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς φυσικὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν κάθε (φερομένη ὡς γερμανική) Volkswagen, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐμεῖς διαβάζουμε γιὰ γερμανικὰ συμφέροντα καὶ γερμανο-ἀμερικανικὸ πόλεμο. 
Αὐτὰ ἦσαν καὶ παραμένουν προσχηματικά, διότι πρέπει, τέλος πάντων, νὰ δικαιολογηθοῦν καὶ κάποιες βιαιότητες γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ τὸ δημόσιον αἴσθημα καὶ νὰ χειραγωγηθῇ ἡ κοινὴ γνώμη. Συνέχεια

Διδάγματα ἀπὸ τὸν Καναδᾶ

Ποὺ δὲν ἐνδιαφερθήκαμε νὰ τὰ λάβουμε.

Ἐνδιαφέροντα διδάγματα ἐκ τῶν εἴδη καταγεγραμμένων γεγονότων, σὲ ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα, μόλις τεσσάρων λεπτῶν.
Τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς, εἶναι ἡ …ἀνάπτυξις καὶ οἱ χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, ποὺ ὑπόσχονται οἱ ἐν λόγῳ συμφωνίες.
Πράγματι ἔτσι θὰ συμβῆ… Μόνον ποὺ θὰ συμβῆ σὲ ἐπίπεδον ΕΟΖ καὶ θὰ ἐκβιάζη τοὺς τοπικοὺς πληθυσμοὺς γιὰ ἐγκληματικοὺς συμβιβασμούς.
Συμβιβασμοὺς ποὺ φέρουν τὴν σφραγίδα τῆς ὑποταγῆς ἑκατομμυρίων δούλων κι ἀπελπισμένων, στὸν βωμὸ τῆς ἐπιβιώσεως. Συνέχεια

Ἀλλάζουν τὸν τρόπο ἐπικυρώσεως τῆς TTIP

Ἀλλάζουν τὸν τρόπο ἐπικυρώσεως τῆς TTIP

Μὲ πρωτοβουλία τῆς Μέρκελ, ἐπιχειρεῖται νὰ ἀλλάξῃ ὁ τρόπος ἐπικυρώσεως τῆς TTIP στὴν Ε.Ε. ὥστε μετὰ τὸ εὐρωκοινοβούλιο καὶ τὴν Κομισιὸν νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ περάσῃ ἀπὸ τὰ Ἐθνικὰ Κοινοβούλια , ὅπου θὰ ἀποῤῥιφθῆ, δηλώνει στὸν 9.84 ὁ πρῴην Πρόεδρος τοῦ ΕΦΕΤ Νῖκος Κατσαρός , ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τοῦ «Δημοκρίτου», ὑποστηρίζοντας ὅτι ὅλοι οἱ Δῆμοι τῆς Κρήτης, μετὰ τὸ Ἡράκλειο ποὺ ἔκανε τὴν ἀρχή, θὰ πρέπη νὰ ἀνακηρυχθοῦν σὲ ἐλεύθερες ζῶνες ἀπὸ TTIP. Συνέχεια

Γερμανία – Δυτικὸς κόσμος

Ἔεε…
Οἱ Ἀμερικανοὶ τὸ εἶπαν μιά… Τὸ εἶπαν δυό…
…ἀλλά πού νά ἡρεμήσουν καί νά καταλάβουν οἱ Γερμανοί;

Γερμανία - Δυτικὸς κόσμος1 Συνέχεια

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη…

Τὸ Round Up φεύγει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη...3

Ψεκάζουν τὰ πάντα μὲ τοξικὰ ζιζανιοκτόνα τῆς Monsanto!!!
Εὑρέθη σὲ παιδικὲς χαρὲς καὶ σὲ μπῦρες!
Συνέχεια

Ἡ TTIP, ἡ CETA καὶ ἡ TISA

Μέσω των τριών ανίερων, μυστικών διατλαντικών συμφωνιών, γίνεται προσπάθεια να υποδουλωθούν πλήρως οι Πολίτες από την παγκόσμια ελίτ – με την πλήρη κατάργηση της εθνικής τους κυριαρχίας, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου

Μέσω των τριών ανίερων, μυστικών διατλαντικών συμφωνιών, γίνεται προσπάθεια να υποδουλωθούν πλήρως οι Πολίτες από την παγκόσμια ελίτ – με την πλήρη κατάργηση της εθνικής τους κυριαρχίας, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου

«Με τις συμφωνίες TTIP και CETA, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις του πλανήτη και τα λόμπι τους, αποκτούν άνευ προηγουμένου εξουσίες – αφού θα μπορούν να επηρεάζουν και να αλλάζουν την νομοθεσία προς όφελός τους ή να μηνύουν σε ιδιωτικά δικαστήρια τις κυβερνήσεις που δεν συμμορφώνονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, καμία χώρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί επενδύσεις ή προϊόντα μιας εταιρείας, ακόμα και αν αυτά ενέχουν κινδύνους για την υγεία των πολιτών, το πε

Συνέχεια