Τί συμβαίνει στήν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»;

Τῆς Μαρίας Καψάλη

Οἱ Ἕλληνες Ἐθνικιστὲς καὶ Πατριῶτες ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν ἐθνικιστικὸ καὶ τὸν πατριωτικὸ χῶρο, αἰσθανθήκαμε βαρὺ ἀλλὰ εὐχάριστο, τὸ φορτίο τῆς εὐθύνης στηρίξεως, τῆς Πρώτης Στέγης γιὰ Ἕλληνες Ἀστέγους στὸν Βοτανικό.

Οἱ ἔφεδροι μαζὺ μὲ τοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώ­πους ἀπευθύνθηκαν στὸ Κίνημα τῆς Λ.ΕΠ.ΕΝ. γιὰ νὰ τοὺς παράσχουμε τὴν στήριξή μας μὲ τὶς ὅποιες γνώσεις μας, ἀλλὰ κυρίως τὴν συμμετοχή μας σὲ ἕναν Ἀγῶνα δίκαιο, μιὰ πρωτοβουλία ποὺ φά­νταζε ἰδεατὴ καὶ ἀνιδιοτελής. Προσπαθήσαμε, ἐγώ, προσωπικῶς καὶ ὁ κ. Φώτιος Μπαμπάνης, δικηγόρος καὶ Ι­στορικός, μέλος τοῦ Κινήματος, νὰ χρη­σιμοποιήσουμε τὸ νομικὸ ὁπλοστάσιο ποὺ μᾶς δίδει ἡ ὑπάρχουσα Νομοθεσία, γιὰ τὴν εἴσοδο καὶ ἀξιοποίηση τοῦ χώρου. Καταδείξαμε ἀκόμη, τὸν τρόπο καὶ τὴν μέθοδο ὥστε αὐτὴ ἡ σκέψις νὰ μὴν μείνῃ στὰ σκαριά, ἀλλὰ νὰ γίνῃ πράξις, ἀποτρέποντας – πάντα στα πλαίσια τοῦ Νό­μου, τὴν παρέμβαση τῶν δυνάμεων κατα­στολῆς τῆς Τραγικῆς Συγκυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…

Συνεπικουρούμενοι ἀπὸ δεκάδες Ἕλλη­νες πατριῶτες καὶ ἐθνικιστές, πυκνώσαμε τὴν Στέγη, ἀντισταθήκαμε στὶς ἀπειλὲς γιὰ ἐπιθέσεις καὶ τὶς διαμαρτυρόες τῶν παρακρατικῶν ἀλητῶν, ποὺ ἐκινήθησαν κατὰ τοῦ Χώρου. Μὲ τὴν σημαντικὴ βοήθεια τῆς Μαχητικῆς Κοινότητας γιὰ τὴν Πατρίδα (Ῥropatria), ἤμασταν ἐκεῖ καὶ ὄχι στὰ ἀσφαλῆ ἕδρανα τοῦ Κυνο-βουλίου, δὲν ζητήσαμε ἀνταλλάγματα οὔτε χάρες… Οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ἐπεδίωξε τὴν προσωπι­κὴ ἢ κομματικὴ προβολή, ἀφ’ ὅτου κηρύ­ξαμε ἕναν Ἀγῶνα στοὺς δρόμους καὶ τὶς γειτονιὲς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς, ὤ­στε νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ μοναδικὸς ὅρος ποὺ θέσαμε καὶ ἀποτελοῦσε τὴν κόκκινη γραμμή μας, ἦταν νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε τὴν Εἴσοδο στὸν χῶρο Βο-λευτῶν ποὺ ψήφισαν τὸ Μνημόνιο καὶ παρέδωσαν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία… Τὸ ἴδιο ζητήσαμε καὶ γιὰ τοὺς λαθρολάγνους πολιτικοὺς ποὺ ἔφεραν στὴν Πατρίδα μας τοὺς τριτοκοσμικοὺς μετανάστες.

Αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ περιφρουρήσουμε ἀφ’ ἑνὸς τὴν Ἀξιοπρέπειά μας, τόσο Ἰδεολογι­κά, ὅσο καὶ πολιτικὰ ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπομονώσουμε κάποιους πολιτικάντηδες ἢ παρατρεχαμένους, ποὺ μὲ λίγα τρόφιμα ἢ χρή­ματα θὰ προσπαθούσαν νὰ ἐξαγοράσουν τὴν σιωπή μας – κάνοντάς μας συνενό­χους…

Ἐμεῖς, ὄχι μόνο δὲν ἐνδόσαμε, ἀλλὰ ἀντιδράσαμε καὶ θὰ ἀντιδροῦμε δυναμικὰ πάντοτε, ὅταν θίγεται τιμὴ καὶ ἡ ἀκεραιότητά μας… Ἡ παρουσία ἑνὸς βου­λευτοῦ τῶν ΑΝΕΛ ποὺ μὲ λίγα ψωμιά, θέλησε νὰ ἐξαργυρώσῃ τὴν ἐπερχομένη δημιουργία τοῦ Τεμένους (μιᾶς καὶ ἡ κα­ταψήφισις εἶναι γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου) παραβιάζει κατάφορα τὰ ὅρια μας.

Οὐδέποτε θελήσαμε νὰ ξεπλυθοῦμε στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωᾶμ, ἀπὸ αὐ­τοὺς ποὺ πούλησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ φτώχυναν τὸν Λαό. Οὐδέποτε θὰ ἐ­μπλεκόμασταν σὲ Ἀλισβερίσια, γιὰ θέ­σεις, ἀξιώματα, προβολή, πλουτισμό…
Φαίνεται, ὅμως, πὼς κάτι σάπιο ὑπάρ­χει στὸ Βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας, κα­θ’ ὅ,τι κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους, δὲν τήρησαν τὸν λόγο τους…

Συγκεκριμένα λοιπὸν καὶ ὁμιλώντας μὲ ὀνοματεπώνυμα, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Κόμμα­τος ΛΕΥΚΟ, Κωνσταντῖνος Ντάλιος, ἰ­δρυτὴς πολυαρίθμων κινημάτων κάθε λογῆς (ὅπως ἀνακαλύψαμε) καὶ ὁ Εὐγένιος Χριστοδούλου, ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐξωραϊστικοῦ συλλόγου ΑΘΗΝΑ καὶ τοῦ Κινήματος Ἑλλήνων Ἐφέδρων Πολιτῶν Ὁπλιτῶν, πρόδωσαν αὐτὴν τὴν συμφωνία μας… Δυστυχῶς, ὅμως τὸ νόημα ἦταν πιὸ βαθὺ ἀπὸ ὅσο περιμέναμε… Ἀνατρέχοντας σὲ ἐπίσημα ἔγγραφα καὶ πη­γὲς βλέποντας πολιτικαντισμοὺς καὶ βρώμικα παιχνίδια πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες μας, πέσαμε κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ σύν­νεφα…
Συγκεκριμένα φαίνεται πὼς οἱ παραπάνω κύριοι εἶναι καθ’ ἕξιν δη­μιουργοὶ ἀμφιβόλου καὶ ὄχι μόνον προε­λεύσεως Κινημάτων κι Ἑνώσεων…
Τὰ κι­νήματα εἶναι τὰ κάτωθι:

 • Ἡ Διεθνὴς Ἕνωσις Ἑλλήνων Μεταναστῶν
 • Τὸ Παγκόσμιο Κίνημα τῶν Προσφύγων
 • Ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων Ἀνέργων
 • Ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων Φορολογουμένων
 • Ἡ Διεθνὴς Ἕνωσις Χρηστῶν Τηλεπικοινωνιῶν
 • Ἡ Ἕνωσις Πτωχῶν Ἑλλάδος
 • Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κίνημα Γυναικῶν
 • Ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων Τηλεθεατῶν
 • Ἡ Ἕνωσις Πνευματικῶν Δημιουργῶν
 • Οἱ Ἡνωμένοι Καταναλωτὲς
 • Τὸ Παγκόσμιο Κίνημα τῶν Ῥομὰ
 • Ἡ Ἕνωσις Ἰδιοκτητῶν Κατοικιῶν
 • Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Σεισμοπλήκτων
 • Ἡ Ἕνωσις Ἐμπόρων Ἐπιχειρηματιῶν
 • Ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων Παραγωγῶν
 • Ἡ Ἕνωσις Ἑλλήνων Ἀθλητῶν
 • Τὸ Ἀγροτικὸ Κίνημα Ἑλληνικὴ Γῆ
 • Τὸ Κίνημα Ἑλλήνων Ἐφέδρων Πολιτῶν – Ὁπλιτῶν
 • Τὸ Πολιτικὸ Κίνημα τοῦ Ἄρθρου 120 τοῦ Συντάγματος
 • Ἡ Ἑλληνορωσσικὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία
 • Ἡ Διεθνὴς Ἕνωσις Τουριστῶν

Βεβαίως, τὶ κοινὸ θὰ μοῦ πεῖτε ἔχει ὁ ἀ­γῶνας τῶν Ἑλλήνων ἐθνικιστῶν καὶ πα­τριωτῶν μὲ αὐτὰ τὰ πολιτικὰ ὄντα, ποὺ συστήνουν Κινήματα ὅπως τῶν Προσφύ­γων καὶ τῶν ΡΟΜΑ καὶ παριστάνουν τοὺς Πατριῶτες καὶ τοὺς Ἑλληνάρες;;;

 Τὸ αὐτονόητο θὰ ἦταν ἐὰν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν καὶ τὸ παραμικρὸ ψῆγμα εὐ­θιξίας νὰ σηκωθοῦν νὰ φύγουν ἀπὸ μόνοι τους…

 Αἰσθανομένη ἀηδιασμένη καὶ προδομένη, καλῶ τοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς να ἀποβάλουν ἀπὸ τὴν Στέγη, ὅλους ὅσους εἰναι ξεκάθαρα «πατριδοκάπηλοι» καὶ «πατριδέμποροι» καὶ ποντά­ρουν σὲ διπλὸ ταμπλό. Τοὺς προαναφερθέντες τοὺς καλῶ ἐπισήμως νὰ ἀπαντήσουν στὸ δίλημμα…

Ἢ μὲ τοὺς Ἕλληνες ἢ μὲ τοὺς Λαθρομε­τανάστες!

Ἐλεύθερη Ὥρα τῆς Κυριακῆς

γιὰ τὴν μεταγραφὴ Φιλονόη

(Visited 837 times, 1 visits today)
10 thoughts on “Τί συμβαίνει στήν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»;

 1. Αυτός Φώτιος Μπαμπάνης ο δεν ειναι που εγραψε αρθρο στην Ελευθερη Ωρα και δήλωνε οτι με τους νομικούς αγωνες δεν έγινε μεχρι τωρα το τζαμί.Ακόμη δεν εχει καταλάβει οτι τςμενος πανε να κάνουν και όχι τζαμί.
  Ψαχνοντας ακομη βρίσκει κανείς ότι ο ευτραφής κύριος ουτε το εξώφυλλο των δικογραφιών των προσφυγών των κατοίκων στο ΣΤΕ δεν γνωρίζει, πόσο μαλλον το περιεχόμενο τους. Τωρα μαλλον τον πήραν ειδηση τι φρουτο είναι, και βαζει την Καψάλη να σκούζει προβοκατόρικα ανακατεύοντας άσχετα πραγματα χωρις ουσιαστική αιτιολόγηση .

  • Ὅπως διεπίστωσες δὲν ἔχουμε τοποθετηθεῖ, ἀκόμη, ὡς σελίς. Ἠ Καψάλη ἔχεις τὶς θέσεις της, καλὲς ἢ κακές. Ἐμεῖς ἀναδημοσιεύσαμε.
   Ὅταν θὰ τοποθετηθοῦμε θὰ δεχθοῦμε καὶ σχολιασμοὺς ἐπὶ τῶν δικῶν μας τοποθετήσεων.
   Γιὰ τὴν ὥρα ἁπλῶς συγκεντρώνουμε στοιχεῖα.

 2. ρε παιδιά ο καμένος ο ξάδερφος δήλωσε συμπαράσταση στην κινητοποίηση η Καψάλη ωρυόταν γιατί συμπαραστάθηκε ο καμένος.Καλά έκανε και συμπαραστάθηκε.Και ο Τσίπρας Εάν συμπαραστεκοτανε καλά θα έκανε.Έλεος με τις σαχλαμαρες

  • Σαχλαμάρες ξεσαχλαμάρες, ἡ ἐξαργύρωσις τοῦ κομματικοῦ προσκυνήματος, γιὰ ψηφαλάκια μελλοντικά, εἶναι μεμπτή.
   Τὸ τὶ κάνει ἡ Καψάλη εἶναι ἀδιάφορον φυσικά, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ ἄλλα ζητήματα πλέον.

 3. Είναι το λευκό η Λεπέν η χρ αυγη το εθνικο μετωπο η προπατρια μέσα στην κινητοποίηση Μαϊ λοιπόν? και τι έγινε? όποιος θέλει συμμετέχει και τσιγγάνοι και οι παντες

  • Φυσικά. Συμφωνοῦμε.
   Ἐπίσης μέσῳ τῶν «ἐμπραγμάτων διαπραγματεύσεων» χωρᾶ καὶ τὸ χρῆμα ἐκ τῶν εὐρωπαϊκῶν ταμείων.

Leave a Reply