Ἔρχεται μεγάλη οἰκονομικὴ κρίσις!!!

JPMorgan: Ἔρχεται μεγάλη Οἰκονομικὴ Κρίσις

Πηγή: βελγικὴ «De Tijd»

Ἡ παγκόσμιος οἰκονομία ἀναπτύσσεται ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀλλὰ αὐτὸ σύντομα θὰ ἀλλάξη, λέει ὁ κορυφαῖος τραπεζίτης Anton Pil τῆς μεγάλης ἀμερικανικῆς τραπέζης JPMorgan.

Ὁ Anton Pil εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους Βέλγους στὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα. Μίλησε στὴν φλαμανδικὴ ἐπιχειρηματικὴ ἐφημερίδα De Tijd γιὰ τὶς προσδοκίες του γιὰ τὴν παγκόσμιο οἰκονομία.

«Ἡ ἀνθοφορία μπορεῖ νὰ διαρκέσῃ γιὰ ἕνα ἀκόμη ἢ δύο χρόνια, ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλὰ χρήματα στὴν ἀγορά. Ἀλλὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἴμαστε πράγματι κοντὰ στὸ τέλος τοῦ κύκλου. Καὶ ἡ πτῶσις στὸν ὑπόλοιπο κόσμο μπορεῖ νὰ εἶναι ταχυτέρα ἀπὸ ὅ, τι νομίζουμε.»

Κρίσις

Καὶ συνεχίζει:

«Ἡ οἰκονομία δὲν θὰ ἐπιβραδυνθῆ τόσο γρήγορα, ἀλλὰ ὅταν οἱ ἀμερικανικὲς ἀποδόσεις τῶν δεκαετῶν μετακινηθοῦν στο 3,5 ἢ 4% , οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀρχίσουν νὰ πωλοῦν μετοχὲς καὶ νὰ ἐγκαταλείπουν τὰ ὁμόλογα. Πολλὰ χρήματα ἀπειλῶνται νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὰ χρηματιστήρια. Σίγουρα δὲν περιμένω κρίση ὅπως τὸ 2007 ἣ τὸ 2008, ἀλλὰ ἡ πιθανότης μακρᾶς περιόδου σὲ ἀγορὲς μὲ χαμηλὴ ἀπόδοση εἶναι ὑψηλοτέρα. Πολλοὶ ὑποθέτουν ὅτι τὰ χρηματιστήρια θὰ ὑποχωρήσουν γιὰ ἕξι μῆνες καὶ ὅτι γρηγόρα θὰ ἀνακαμψουν. Ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε μεγάλη περίοδο ὑποτροπῆς γιὰ πολλὰ χρόνια. Νομίζω ὅμως ὅτι ἡ κρίσις αὕτη μπορεῖ νὰ διαρκέσῃ περισσότερο, γιὰ παράδειγμα δύο ἕως τρία χρόνια.»

Ο Pil πιστεύει ὅτι ἡ οἰκονομικὴ εὐημερία φθάνει γρήγορα στὸ τέλος της.

«Ἐὰν τὰ ἀμερικανικὰ ἐπιτόκια συνεχίσουν νὰ αὐξάνονται, τὸ δολλάριο θὰ αὐξηθῆ περαιτέρω σὲ ἀξία. Καὶ τότε οἱ ἀναδυόμενες χῶρες, οἱ ὁποῖες ἔχουν πολλὰ δάνεια σὲ δολλάρια, κινδυνεύουν νὰ εἰσέλθουν σὲ κρίση. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τώρα στὴν Τουρκία καὶ τὴν Ἀργεντινὴ δὲν εἶναι σύμπτωσις. Γιὰ αὐτὸ εἶμαι λίγο ἀπαισιόδοξος.»

Εὐρώπη

Εἶναι ὅμως αἰσιόδοξος γιὰ τὴν Εὐρώπη.

«Πρέπει νὰ δώσετε στὴν Εὐρώπη μεγάλη πίστη πού, μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, εἶναι μία οἰκονομικὴ Ἕνωσις σὲ ὅλα. Ἐπειδὴ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχετε κοινὸ εὐρωπαϊκὸ εἰσόδημα δὲν εἶναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Ἐὰν αὐτὸ εἶναι πολιτικὰ ἐφικτό, δὲν τὸ ξερω, ἀλλὰ μακροπρόθεσμα δὲν μπορεῖτε νὰ ἀρνηθεῖτε τὴν εἰσαγωγὴ πανευρωπαϊκῶν ὁμολόγων, ἐὰν θέλετε νὰ δώσετε σταθερότητα σὲ ξένους ἐπενδυτές. Ἀλλὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ ἐγχείρημα ἔχει ἤδη ἐπιζήση ἀπὸ πολλὲς κρίσεις καὶ τὰ συμφέροντα εἷναι πολὺ μεγάλα γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουμε τώρα ».

Πηγή: De Tijd

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply