Θυσιαστήριον ἡ …μυλόπετρα!!!

Προσφάτως ἐπισκέφθηκα τὴν Θέρισσο, ὀρεινὸ χωριὸ στὰ ῥιζὰ τῶν Λευκῶν Ὀρέων.
Χωριὸ ἡρωϊκό, μὲ μίαν ἱστορία γεμάτη πράξεις ἀνδρείας, αὐτοθυσίας καὶ ἀντιστάσεως στοὺς κατακτητές.

Ἀπὸ τοὺς λογῆς βαρβάρους κατακτητὲς ποὺ ἐπέρασαν ἀπὸ τὰ ἱερὰ ἐδάφη μας, ἔχουμε δῆ πολλὲς καταστροφές, σφαγές, πυρπολήσεις, βιασμοὺς καὶ ἀποτρόπαιες πράξεις.

Μὰ αὐτό που συνέβη στὴν Θέρισσο, τὸν καιρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ ’21, εἰς βάρος τῆς Χρυσῆς Τσεπέτη, νεαρᾶς κοπέλλας ποὺ ἠρνήθη νὰ παραδοθῇ στοὺς Τούρκους, εἶναι ἡ πιὸ αἰσχρή, ἡ πιὸ ἀνήθικος, ἀποτρόπαιο, βρωμερὴ καὶ προστύχος πρᾶξις ποὺ θὰ μποροῦσε ὁποτεδήποτε νὰ συμβῇ.

Διαβάστε τὶς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὶς φωτογραφίες ποὺ τράβηξα, μὲ ἔντονη στενοχώρια καὶ βρασμὸ ψυχῆς, φίλοι μου…

Νεφέλη Ὠκεανὶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

6 thoughts on “Θυσιαστήριον ἡ …μυλόπετρα!!!

  1. Ποιὰ λήθη, βρὲ Φιλονόη; Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ μπορέσουν “ἐγκαίρως” νὰ καταλάβουνε πρὸς τὰ ποῦ φυσάει ὁ ἄνεμος, γιὰ νὰ “ἐπιβιώσουνε”, καὶ νὰ ἐντοπίσουνε ποιὸς Βαρσανούφιος καὶ Ἐσκουλάπιος γιορτάζει κάθε μέρα, προκειμένου νὰ τοῦ ποῦνε “χρόνια πολλά”. Ἔτσι, μὲ τὰ “χρόνια πολλά”, διασφαλίζεται καὶ ἡ “ἐθνική μας ἑνότητα” (ἡ πιὸ τρανὴ ἀξία – μετὰ τὴν “Ὀρθοδοξία μας” ἐξυπακούεται).

    • Τὴν λήθη πληρώνουμε ἀγαπητέ. Τὴν προχειρότητα τῆς στιγμῆς τὴν βασίζουμε στὴν κατ’ ἐπιλογὴν λήθη.

  2. Οἱ καλημεράκηδες καὶ χρονιαπολλάκηδες ποὺ λὲς καὶ σύ, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν βασικὸ στοιχεῖο τοῦ ὅλου ἐθνικοῦ μας προβλήματος.

Leave a Reply