Ὤρὲ μὴ κλαῖτε…

…γιατὶ θὰ σᾶς διορίσουμε!!!

Μὴ κλαῖτε. Θὰ σᾶς διορίσουμε στὸ Δημόσιο.

Ἡ πλέον ἐλεεινὴ κυβέρνησις ἀπὸ συστάσεως ἑλλαδικοῦ κράτους!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply