Προέχει νὰ φύγῃ αὐτὴ ἡ πολιτικὴ τάξις

Αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις τὸ 1975 παρήγαγαν τὸ 6% τοῦ ἑλληνικοῦ ΑΕΠ.

 • Ἐμπορικὴ Τράπεζα.
 • Ἰονικὴ – Λαϊκὴ Τράπεζα.
 • Τράπεζα Πειραιῶς.
 • Τράπεζα Ἀττικῆς.
 • Τράπεζα Ἐπενδύσεων.
 • Ἰονικὴ Ἀσφαλιστική.
 • Ἀσφάλειες Φοῖνιξ.
 • Γενικαὶ Ἀσφάλειαι Ἑλλάδος.
 • Βιομηχανία Φωσφορικῶν Λιπασμάτων (ΒΙΕΦΗΛ)
 • Ἑλληνικὴ Βιομηχανία Χυμῶν καὶ Κονσερβῶν Ἑλληνικὴ Βιομηχανία Σακκῶν καὶ Εἰδῶν ἐκ Πλαστικῆς Ὕλης
 • Ναυπηγεῖα Ἐλευσῖνος.
 • Ἰονικὴ ξενοδοχειακὴ (Χίλτον)
 • Διυλιστήριο «ΣΤΡΑΝ (οὐδέποτε ὁλοκληρώθηε. Γνωστὲς οἱ κινητοποιήσεις στὴν Πάχη Μεγάρων γιὰ τὴν μὴ ὑλοποίησή του.).
 • Ἠλεκτρικοὶ Σιδηρόδρομοι Ἀθηνῶν – Πειραιῶς (ΗΣΑΠ, ἠλεκτρικὸς καὶ πράσινα λεωφορεῖα).

Ἐκρατικοποιήθησαν μὲ ἕνα νόμο καὶ ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸν χωριατοσοσιαλιστὴ τοῦ Κιουπκόι σὲ μία νύκτα.

Ἡ ἀντιπαράθεσίς μου μὲ τὸ κόμμα καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς ΝΔ ἔρχεται ἀπὸ μακρυὰ καὶ δὲν σταματᾶ στὸν σημερινὸ πρόεδρό τους.

Ὁ Παπανδρέας στὶς 3 τοῦ Σεπτεμβρίου ἁπλᾶ ἐμπλούτισε τὸ περιεχόμενο.

Μετὰ ἦλθε ἡ ἐπίθεσις Σαμαρᾶ-Βενιζέλου στὴν μεσαία τάξη καὶ τὴν ἰδιοκτησία γιὰ νὰ φέρουν δόξῃ καὶ τιμῇ τοὺς σημερινοὺς ἀνεγκεφάλους.

Στὴν ἐρώτηση «ναὶ ἀλλὰ τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ φύγουν ἐτοῦτοι», ἀπαντῶ χωρὶς περιστροφές:

Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ φύγει αὐτὴ ἡ πολιτικὴ τάξις.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Προέχει νὰ φύγῃ αὐτὴ ἡ πολιτικὴ τάξις

Leave a Reply