Ψιλὰ γράμματα ἡ Ἱστορική μας κληρονομία

Πῶς καταντήσαμε ἔτσι Πατριώτ;
Τί δὲν καταλαβαίνουμε;

  •  Γιὰ νὰ μᾶς παίρνουν οἱ δανειστὲς τὰ ἱστορικὰ καὶ οἰκολογικά, ἄυλα καὶ ὑλικά, δημιουργήματα καὶ πλεονεκτήματα ποὺ σώρευσαν οἱ αἰῶνες (τὴν ἱστορία μας, τὴν ταὐτότητά μας ποὺ «ζεῖ» στὰ διαχρονικὰ καθιδρύματά μας…
    ….
    αὐτὰ ἐνομοθέτησε ἡ κυβέρνησις λάκες νὰ χορηγηθοῦν στὸ ὑπερταμεῖο τῶν δανειστῶν), Ἁπλῶς θεωροῦν ὡς βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀποξενωμένη ἀπὸ τὰ κύρια παραγωγικά της μέσα Ἑλλὰς δὲν θὰ μπορῆ νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς δανειακές της ὑποχρεώσεις καί, ἐπομένως, σὲ κάθε δυσκολία πληρωμῆς ποὺ θὰ παρουσιάζεται στὸ μέλλον, θὰ ἀποκοποῦν ὅσα τμήματα τοῦ ἐθνικοῦ μας κορμοῦ ὑπολογίζουν ὅτι ἀντιστοιχοῦν στὴν συγκεκριμένη δόση!!!
  • … Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀγοραία συναλλαγὴ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων της φυλῆς εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὸν νεοέλληνα κατσαπλιᾶ ψηφοφόρο, τοῦ ὁποίου «ἐξαγοράζεται» συνείδησίς του γιὰ μίαν «χειραψία» ἀπ’ τὸν ὁποῖον «πολιτικὸ ἄρχοντα», ἀλλὰ μὲ τὴν βούλα πουλημένο, γιατί λέει ἀνήκει σὲ ἀριστερὰ ἢ δεξιὰ …κομματικὴ κατεύθυνση.

Λάλλας Παναγιώτης.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply