Τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες κάποιον ἄγνωστον θεό;

Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες συμφωνοῦν ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Παῦλος, ὅτι δηλαδὴ οἱ πρόγονοί μας τιμοῦσαν καὶ τὸν ἄγνωστο θεό, δὲν εὐσταθεῖ.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφερθῇ ὅτι ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος (συντάκτης τῆς περίφημης Βουλγκάτα, τιμώμενος ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὶς 15 Ἰουνίου) ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Παῦλος, στὴν περίπτωση τοῦ ἐπιμάχου βωμοῦ, μετέτρεψε τὸν πληθυντικό: θεοῖς ἀγνώστοις» στὸν Ἑνικό «ἀγνώστῳ θεῷ» καὶ (σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό) παρέδραμε τὸ ὑπόλοιπο κομμάτι τῆς ἐπιγραφῆς ποὺ ἔλεγε:
«
[…] θεοῖς Ἀσίας, Εὐρώπης καὶ Ἀφρικῆς θεοῖς ἀγνώστοις καὶ ξένοις». 

Ἐπάνω μία ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ εὑρέθη τὸ 1909 στὴν Πέργαμο, καὶ ἡ ὁποία λέει τὰ ἴδια ποὺ λένε οἱ ἐπιστήμονες καὶ ὄχι ὁ Παῦλος.


περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply