Βιομηχανία …αὐτό-ἀθῳώσεως τῆς (κάθε) δούρου!!!

Ἡ μανδὰμ δούρου εἶναι περιφερειάρχης λέει.
Ἡ μανδὰμ δούρου, πρὸ ἑνὸς ἔτους περίπου, ὅταν οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὶς πλημμῦρες τῆς Μάνδρας ἀκόμη δὲν εἶχαν καταμετρηθῆ, ἔσπευσε νὰ …αὐτό-ἀθῳωθῇ, κάνοντας μήνυσιν στὸν …ἑαυτόν της!!!

Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ἐὰν κάποιος μηνύσῃ τὸν …ἑαυτόν του, εἶναι ὑποχρεωμένος, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, νὰ …ψευδομαρτυρήσῃ (βάσει Συντάγματος, ἐφ΄ ὅσον ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν Ἐλευθερία του) ἤ, στὴν …χειροτέρα περίπτωσιν, νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ στοιχεία εἰς βάρος του.
Τὸ ποιὰ εἶναι ἡ χειρίστη βέβαια περίπτωσις, σᾶς ἀφήνω νὰ τὸ κρίνετε μόνοι σας.

Γίνεται νά καταθέσῃ μηνυτής κατά τοῦ …ἑαυτοῦ του;

Ἡ (κάθε) μανδὰμ δούρου (βᾶλε καὶ ψινάκηδες καὶ καραμέρους καὶ καμμένους καὶ τόσκες καὶ τσίπρες καὶ ὅλους τοὺς μετέχοντες τῆς ἐν λόγῳ συμμορίας, συμπεριλαμβανομένων ἁπάντων τῶν -φερομένων ὡς- ἀντιπολιτευομένων τους, ποὺ σιωπηλῶς ἐπικροτοῦν καὶ οὐδέποτε ἐπιδιώκουν τὴν ἀναζήτησιν ἐνόχων, μὰ καὶ τὴν τιμωρία τους, διότι θὰ ἀπειληθοῦν ἐμμέσως καὶ οἱ ἴδιοι, ἐν καιρῷ), λοιπὸν αὐτὰ ὅλα τὰ γνωρίζει καὶ πρὸς τοῦτον, γιὰ νὰ μᾶς …προλάβῃ, ἔσπευσε νὰ αὐτό-ἀθῳωθῇ. Τὸ ποῦ κατέληξε τὸ πόρισμα ἀπὸ τὶς πλημμύρες, τὸ τὶ ἔλεγε καὶ τὸ ἐὰν πράγματι θὰ πληρώσῃ κάποιος, ὑπὸ τὶς ὑπάρχουσες νομικὲς συνθῆκες, ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν χώρα, τὸ ἀφήνω σὲ ἐσᾶς.

Ὅμως οἱ πνιγμένοι τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς, ποὺ σαφῶς δὲν ἐδικαιώθησαν (καὶ δὲν προβλέπεται!!!), ἦλθαν νὰ συμπληρωθοῦν ἀπὸ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Βάσει τῶν ἐπισήμων ἀνακοινώσεων αὐτοὶ οἱ νεκροὶ εἶναι 99, ἐνᾦ βάσει τῶν δικῶν μας ἐρευνῶν εἶναι τοὐλάχιστον τριπλάσιοι.

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἐπὶ πλέον ὅμως τῆς μὴ εἰλικρινοῦς -ἔως καὶ ἀπολύτως παραποιημένης- καταμετρήσεως ἀθῴων θυμάτων, ἔχουμε παραλλήλως τὴν ἐπίσημο …αὐτό-«ἀθῴωσιν» αὐτῶν πού, βάσει θέσεων εὐθύνης ἀπεδείχθησαν ὄχι μόνον κατώτεροι τῶν περιστάσεων, ἀλλὰ καὶ ἐγκληματικὰ ἀνίκανοι καί, ἐν τέλει, ἐπὶ τῆς οὐσίας συνεργοί, ἀπολύτως συνειδητῶς, ἄλλοτε παραποιώντας καὶ πλαστογραφώντας ἔγγραφα καὶ στοιχεία, ὅπως ἀνέφερε ὁ Δήμαρχος Ῥαφήνας…

…ἄλλοτε διὰ τῆς ἐξαφανίσεώς τους καὶ τῆς παραπληροφορίας…

https://filonoi.gr/2018/07/31/tha-parathththh-kapoios-dhmarxos-h-perifereiarxhs/

Θά παραιτηθῆ κάποιος δήμαρχος ἤ περιφερειάρχης;

…ἄλλοτε διορίζοντας «εἰδικοὺς ἐπὶ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς» ποὺ θὰ μετέτρεπαν τὶς ἀτομικὲς εὐθῦνες σὲ …εὐθῦνες τῶν καιρικῶν φαινομένων…. 

https://filonoi.gr/2018/08/10/gremanos-tha-katharish-ta-apokaidia-kai-toyw-syrizanel/

Γερμανὸς θὰ …«καθαρίση» τὰ ἀποκαΐδια (καὶ τοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ)!!!

…ἄλλοτε διὰ τῆς προπαγάνδας πρὸ κειμένου νὰ μετατεθοῦν εὐθῦνες σὲ πλάτες ἄλλων…

…κι ἄλλοτε διὰ τῆς μεθόδου «φωνάζει ὁ κλέφτης γιὰ νὰ φύγῃ ὁ νοικοκύρης», ἤ, ἄλλως, μηνύοντας καὶ πάλι τὸν …ἑαυτόν της, τὴν στιγμὴ ποὺ ἐγκαλεῖται νὰ καταθέσῃ στὴν Εἰσαγγελία, γιὰ τὶς ὁποίες παραλήψεις, ὀλιγωρίες, ἀνικανότητες, καθυστερήσεις, ἐγκληματικὲς ἀμέλειες, παραπληροφορήσεις ἤ, ἀκόμη καί, πλαστογραφίες.

πηγὴ

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ἐὰν κάποιος μηνύσῃ τὸν …ἑαυτόν του, εἶναι ὑποχρεωμένος, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, νὰ …ψευδομαρτυρήσῃ (βάσει Συντάγματος, ἐφ΄ ὅσον ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν Ἐλευθερία του) ἤ, στὴν …χειροτέρα περίπτωσιν, νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ στοιχεία εἰς βάρος του.
Τὸ ποιὰ εἶναι ἡ χειρίστη βέβαια περίπτωσις, σᾶς ἀφήνω νὰ τὸ κρίνετε μόνοι σας.

Γίνεται νά καταθέσῃ μηνυτής κατά τοῦ …ἑαυτοῦ του; 

Ἐπὶ τῆς οὐσίας ἡ (κάθε) μανδὰμ δούρου, ὅπως ἐπανέλαβε στὸ παρελθόν, προλαμβάνει τὴν δικαιοσύνη, ἂν καὶ ἤδη ἡ δικαιοσύνη ἐρευνᾶ τὴν δική της συνενοχή, στὸ πρόσφατο ἔγκλημα τῶν πυρκαϊῶν.

πηγὴ

Κάτι λοιπὸν μοῦ λέει πὼς οὐδόλως τυχαίως ἐμήνυσε, ἐκ νέου, τὸν …ἑαυτόν της, ἐφ΄ ὅσον γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸ τὶ πρόκειται νὰ συμβῇ ἐὰν κληθῇ -ποὺ ἐκλήθη- νὰ καταθέσῃ …ἐναντίον της!
Ἐν όλίγοις, βάσει τοῦ δικαιώματος αὐτό-ὑπερασπίσεώς της, ἀναμένουμε ἐξελίξεις συντόμως, ποὺ πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν εθὰ εἶναι τέτοιες, ποὺ νὰ περιλαμβάνουν καὶ τὴν τιμωρία της, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον ἀποδειχθῇ πὼς πράγματι ἐκτὸς ἀπὸ ὕποπτος ἦταν κι ἔνοχος.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κρίνοντας ἀπὸ τὶς πράξεις τῆς κάθε δούρου, κατόπιν τῶν πλημμυρῶν τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς, ἀνέμενα ἀπὸ καιρὸ τὴν ἐν λόγῳ μήνυσιν. Καθυστέρησε ὅμως καὶ παρὰ λίγο νὰ μοῦ διαφύγῃ.

Ἡ κάθε μανδὰμ δούρου δὲν τυγχάνει ἀσυλίας, ὅπως τὰ λοιπὰ σαπρόφυτα τῆς συμμορίας τῶν 300. Τοὐλάχιστον δὲν τυγχάνει ἀσυλίας ἐπισήμως, ἐκτὸς ἐὰν αὐτὸ δύναται τὸ ἐπιτύχῃ διὰ τῆς …πλαγίας ὁδοῦ ἢ μέσῳ τῶν μηνύσεων ποὺ ἡ ἴδια κάνει.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Βιομηχανία …αὐτό-ἀθῳώσεως τῆς (κάθε) δούρου!!!

Leave a Reply