Γίνεται νά καταθέσῃ μηνυτής κατά τοῦ …ἑαυτοῦ του;

Δὲν γίνεται…
Κι αὐτὸ τὸ ἐγνώριζε ἡ δούραινα ὅταν ἔσπευσε νὰ μηνύσῃ τὸν …ἑαυτόν της!!!

 

Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ἐὰν κάποιος μηνύσῃ τὸν …ἑαυτόν του, εἶναι ὑποχρεωμένος, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, νὰ …ψευφομαρτυρήσῃ (βάσει Συντάγματος, ἐφ΄ ὅσον ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν Ἐλευθερία του) ἤ, στὴν …χειροτέρα περίπτωσιν, νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ στοιχεία εἰς βάρος του.
Τὸ ποιὰ εἶναι ἡ χειρίστη βέβαια περίπτωσις, σᾶς ἀφήνω νὰ τὸ κρίνετε μόνοι σας.

Πάντως ἡ δούραινα, ἐπισήμως, δὲν ἀπειλεῖται, ἐφ΄ ὅσον ἔσπευσε νὰ μηνύσῃ τὸν ἑαυτόν της, πρὶν ἀκόμη κινηθοῦν αὐτεπαγγέλτως οἱ εἰσαγγελικὲς καὶ (χὰ χὰ χά…!!!) δικαστικὲς ὑπηρεσίες τῆς χώρας.
Ὁπότε ἂς μὴν μᾶς ξενίζῃ ἡ κλῆσις της ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία. Ἦταν δεδομένη καὶ ἀναμενομένη, ἀλλὰ οὐδέποτε θὰ σταθῆ καὶ ἐμπόδιον στὴν καριέρα της.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply